Strax öster om ett mindre vattendrag fanns lämningar efter fyra vikingatida hus. I bakgrunden dagens Bona och Bredestads kyrka. Fotograferat från öster.Strax öster om ett mindre vattendrag fanns lämningar efter fyra vikingatida hus. I bakgrunden dagens Bona och Bredestads kyrka. Fotograferat från öster.Foto: Arkeologerna (CC BY)

Bona – vikingatida storgård i norra Småland

Antal kommentarer: 0

Hösten 2014 undersökte vi en vikingatida storgård utanför Aneby i norra Småland. Nu är rapporten klar.

Bredestadsdalen, sydväst om Aneby i norra Småland, har under mer än 1000 år varit en lokal centralplats, mycket beroende på den fina jordbruksmarken i dalbottnen och de naturliga förutsättningarna för järnframställning. Genom Bredestad löpte förr den gamla Kungsvägen från Kalmar till Stockholm, kyrkan är från tidigt 1100-tal och invid den står en runsten med ett kristet kors. De farbara vattenlederna mot Östergötland i norr har gett området ett kommunikativt mycket bra läge.

Ett av de vikingatida husen var ett treskeppigt långhus. Mittskeppet är uppmärkt med rödfärgade stakkäppar och vägglinjerna med blå. Fotograferat från söder. Ett av de vikingatida husen var ett treskeppigt långhus. Mittskeppet är uppmärkt med rödfärgade stakkäppar och vägglinjerna med blå. Fotograferat från söder. Foto: Arkeologerna (CC BY)

På en mindre höjd fanns en större stensättning från romersk järnålder och intill den, den här mindre stensättningen från vikingatid. Fotograferat från väster.På en mindre höjd fanns en större stensättning från romersk järnålder och intill den, den här mindre stensättningen från vikingatid. Fotograferat från väster.Foto: Arkeologerna (CC BY)

De arkeologiska undersökningarna hösten 2014 visade att Bredestad med Bona som huvudgård var ett medeltida godskomplex med rötter bakåt i tiden i form av den storgård som fanns i Bona under yngre vendeltid och vikingatid. Väster om Vibäckabäcken låg ett treskeppigt långhus med halliknande drag och öster om bäcken låg flera ekonomibyggnader.

Nu finns rapporten från undersökningen på SAMLA.

Kontakt

Marita Sjölin, projektledare

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar