Vy över undersökningsytan. Området utgjordes av en ca 2 800 meter stor grusig sandig yta, strax invid ett bostadsområde uppe på Fjärås BräckaVy över undersökningsytan. Området utgjordes av en ca 2 800 meter stor grusig sandig yta, strax invid ett bostadsområde uppe på Fjärås BräckaFoto: Jörgen Streiffert (CC BY)

Boplatslämningar i Fjärås

Antal kommentarer: 2

På den mäktiga och fornlämningstäta israndsbildningen Fjärås Bräcka i Fjärås socken i Kungsbacka kommun ligger fornlämningen Fjärås 496:1. Under tre veckor i slutet av oktober och början av november utförde Arkeologerna en undersökning inom en del av boplatsen. Bland annat framkom två huslämningar, hägnadsrester och del av en hålväg.

Tidigare undersökning

Vid en tidigare förundersökning, utförd år 1990, konstaterades att fornlämningen låg inom ett cirka 220×100 meter stort område. Här framkom ett stort antal anläggningar som stolphål, härdar, gropar, kulturlager samt fynd av keramik och flinta, vilka preliminärt fått en datering till yngre bronsålder och äldre järnålder. Därtill påträffades gropar med bränd säd samt ugnar och deglar från bronsgjutning. Härtill skall också läggas ytterligare boplatsytor, fornlämningarna 496:2–3, vilket gör att fornlämningen 496 omfattar en cirka 520 meter lång och 130 meter bred yta. Områdets fornlämningstäthet understrycks av att ett stort antal gravar och gravfält från brons- och järnålder finns i närområdet, fornlämningar som sträcker sig över stora områden.

Förundersökning och undersökning

Den aktuella undersökningen innefattade en yta på cirka 2 800 kvadratmeter. Området omfattades av en förundersökning i slutet av augusti. Vid denna konstaterades flera stolphål, härdar och gropar, vilka indikerade en boplatsyta. Två 14C-prover har gett dateringar till slutet av yngre bronsålder och förromersk järnålder.

Två huslämningar

Vid undersökningen observerades flera stolphål varav några bildade lämningarna från ett drygt 20 meter långt treskeppigt långhus och en ca 8 meter lång enskeppig byggnad. Åtskilliga av stolphålen bildade också spår från hägnadsrader som i områdets nordvästra del tydligt avskärmade en mer anläggningsintensiv yta. Vissa av hägnadsraderna följde västra delen av en hålväg som löpte genom området i en nordöst-sydvästlig riktning. Invid denna fanns också hjulspår som sträcktes över undersökningsytan i en rak öst–västlig linje. Förutom ytterligare spridda stolphål fanns flera härdar, varav en rektangulärt formad, och gropar. En av groparna innehöll ett stort antal keramikbitar. Fyndmaterialet var annars begränsat och utgjordes av spridda keramikbitar.

Flera härdar hittades. Många låg inom hägnat område där också lämningarna från två hus observerades. Bengt Nordqvist poserar invid en av framkomna härdarna.Flera härdar hittades. Många låg inom hägnat område där också lämningarna från två hus observerades. Bengt Nordqvist poserar invid en av framkomna härdarna.Foto: Jörgen Streiffert (CC BY)

Två hjulspår bildade avtryck från en äldre vägsträckning, som löpte över området i en öst-västlig riktning. En koncentration av grus fanns längs flera ställen i hjulspårens botten, sannolikt ditlagda som en slags ”vägförstärkning” .Två hjulspår bildade avtryck från en äldre vägsträckning, som löpte över området i en öst-västlig riktning. En koncentration av grus fanns längs flera ställen i hjulspårens botten, sannolikt ditlagda som en slags ”vägförstärkning” .Foto: Jörgen Streiffert (CC BY)

Schaktplan visande den undersökta ytan och de anläggningar som påträffades.Schaktplan visande den undersökta ytan och de anläggningar som påträffades.

Kontakt

Jörgen Streiffert, projketledare

Dela sidan på

Kommentarer (2)

 1. Hej!
  Finns det någon grävrapport över utgrävningen. Det var ju inte så länge sen ni grävde, så det kanske är för tidigt?
  Med hälsningar
  Yvonne

  1. Hej Yvonne
   Jag får be dig kontakta projektledaren Jörgen Streiffert som säkert kan svara på din fråga, jorgen.streiffert@arkeologerna.com
   Med vänlig hälsning Henrik Pihl

Lämna en kommentar