UV Syd Daff

2009

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2009:1. Arkeologisk undersökning 2008. Flatmarksgravar utmed väg E6. Gravar från övergången mellan stenålder och bronsålder. Skåne, Trelleborgs kommun, Skegrie socken, Skegrie 18:3, RAÄ 45, väg E6, Trelleborg–Vellinge. Maj-Lis Nilsson och Bengt Jacobsson med bidrag av Torbjörn Brorsson och Per Lagerås

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2009:2. Arkeologisk undersökning 2007–2008. Brunnshög. Delområde 1, 3, 5 och 6: neolitikum och järnålder i nordöstra Lund. Utbyggnadsområde 11, Lunds kommun. Skåne, Lunds stad och socken, Östra Torn 27:1, 27:2, 28:3, RAÄ 187:2, 193:1, 193:2, 199-203. Tyra Ericson och Anna Lagergren med bidrag av Anne Carlie och Bo Knarrström

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2009:3. Arkeologisk undersökning 2008. Förhistoriska boplatslämningar vid väg E6, område15:1. Skåne, Vellinge kommun, Vellinge socken, fastighet Vellinge 12:1, RAÄ 81 i Vellinge socken. Thomas Andersson

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2009:4. Arkeologisk undersökning. Attacken mot Gammeluddens skans. Slaget vid Stäket 1719. Uppland och Södermanland, Nacka socken, Skogsö 2:12 m. fl. Thomas Englund med bidrag av Lars Winroth

2008

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2008:1. Arkeologisk undersökning. Mästerby 1361. Fortsatt sökande efter striden mellan gutar och danskar. Gotland, Mästerby socken, Pilungs 1:30 m. fl. Maria Lingström

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2008:2. Arkeologisk undersökning 2007. Angreppet mot fältskansarna. Stäkets slagfält ånyo under luppen, 1719. Södermanland, Nacka socken, Skogsö 2:12 m. fl. Tomas Englund, Annika Knarrström och Bo Knarrström med bidrag av Lars Winroth

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2008:3. Arkeologisk undersökning 2007. Bronsålder på toftmark och medeltid på gård nr 12 i Skegrie. Skåne, Trelleborgs kommun, Skegrie socken, Skegrie 32:1, RAÄ 31,väg E6, Vellinge–Trelleborg. Katalin Schmidt Sabo med bidrag av Torbjörn Brorsson, Annica Cardell och Per Lagerås

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2008:4. Arkeologisk undersökning. Mästerby 1361 – nya rön om den danska invasionen. Gotland, Mästerby socken, Fjäle myr 1:5, Grens 1:7, Sandäskes 1:13. Maria Lingström

2007

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2007:1. Arkeologisk undersökning 2006. Södra Vallåkra bytomt. Skåne, Helsingborgs kommun, Kvistofta socken, Södra Vallåkra 16:1, RAÄ 97. Annika Knarrström och Katalin Schmidt Sabo

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2007:2. Arkeologisk undersökning 2006. Boplatslämningar från yngre stenålder och äldre järnålder. Skåne, Burlövs kommun, Burlövs socken, Sunnanå 1:2, RAÄ 99. Magnus Andersson

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2007:3. Arkeologisk undersökning. Mästerby 1361. Gutarnas strid mot Valdemar Atterdag. Gotland, Gotlands kommun, Mästerby socken, Sandäskes 1:135 m. fl. Maria Lingström, Bo Knarrström, Håkan Svensson och Jesper Olsson med bidrag av Lars Winroth

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2007:4. Arkeologisk undersökning 2006. Södra Stäket 1719 – timmarna som räddade Sverige. Södermanland, Nacka socken, Skogsö 2:12 m. fl. Tomas Englund, Annika Knarrström, Bo Knarrström och Håkan Svensson

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2007:5. Arkeologisk undersökning 2006. Käglinge bys östra del. Tofterna till gård 10, 11 och 12. Skåne, Malmö kommun, Glostorps socken, Käglinge 1:16, 5:215 och 10:6, Käglinge bytomt, RAÄ 48. Katalin Schmidt Sabo

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2007:6. Arkeologisk undersökning 2006. Gustavslund område A. Skåne, Helsingborgs kommun, Husensjö 9:25, RAÄ 243. Håkan Aspeborg

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2007:7. Arkeologisk undersökning 2007. Åter till Borst. Skåne, Öved socken, Övedskloster 2:33 m. fl. Håkan Svensson, Bo Knarrström och Jesper Olsson med bidrag av Bengt Nilsson

2006

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2006:1. Arkeologisk undersökning 2005. Västervång – en boplats från äldre och yngre järnålder. Skåne, Trelleborgs kommun, Trelleborgs stad och socken, Västervång 3:14 m. fl. Tyra Ericson med bidrag av Anne Carlie

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2006:2. Arkeologisk undersökning. Borst 1644. Skånska bönder mot svenskt kavalleri. Skåne, Öved socken, Övedskloster 2:33 m. fl. Bo Knarrström, Håkan Svensson och Jesper Olsson

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2006:3. Arkeologisk undersökning 2005. Väg 17, förbifart Marieholm. Skåne, Eslövs kommun, Reslövs och Trollenäs socknar, RAÄ 24 m. fl. Magnus Andersson, Håkan Aspeborg och Bengt Söderberg

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2006:4. Arkeologisk undersökning 2006. Ignaberga kalkbrott 2006. Härdområde från förromersk järnålder och en flerhundraårig kalkugn i Vedhygge. Skåne, Hässleholms kommun, Ignaberga socken, Ignaberga 1:18, 5:20 m. fl., RAÄ 38 och 42. Anna Lagergren

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2006:5. Arkeologisk undersökning. Danska fältlägret. Slaget vid Lund 1676. Skåne, Håstad och Odarslöv socknar, Svenstorp 1:1 m. fl. Bo Knarrström, Annika Knarrström och Håkan Svensson

2005

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:1. Arkeologisk undersökning 2000. Björnekulla, gård 16. Agrarbebyggelse ca 1200–1800. Skåne, Björnekulla socken, RAÄ 33:1. Stefan Kriig

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:2. Arkeologisk undersökning. Axtorna 1565. Slagfältsarkeologisk undersökning. Halland, Falkenbergs kommun, Köinge socken, Axtorna 1:5 m. fl. Bo Knarrström, Jesper Olsson och Håkan Svensson

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:3. Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:40. Arkeologisk förundersökning 2003. Hammar och Södergård. Boplats- och bebyggelselämningar från neolitikum, bronsålder och äldre järnålder samt gravar från äldre järnålder. Väg E22 Kristianstad-Fjälkinge. Skåne, Kristianstad kommun, Nosaby socken, Hammar 1:51 (Hammar) och Fjälkinge socken, Fjälkinge 11:2, RAÄ 106 (Södergård). Tyra Ericson och Ylva Wickberg

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:4. Arkeologisk undersökning. Carl Jonassons torp. Historisk arkeologi och en sentida bosättning längs Rv 29. Blekinge, Karlshamns kommun, Ringamåla socken, Ire 1:15. Mats Anglert

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:5. Arkeologisk undersökning 2005. Gravar från yngre järnålder. Skåne, Trelleborgs kommun, Kvarteret Verkstaden 3, RAÄ 2. Sven Hellerström

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:6. Malmö Kulturmiljö, enheten för arkeologi, rapport 2006:2. Arkeologisk undersökning 2004. Kv. Liljan 2 och 22, Malmö. Skåne, Malmö stad, kv. Liljan 2 och 22, RAÄ 20. Stefan Larsson och Ivan Balic med bidrag av Ingvar Mårald, Anna Lagergren-Olsson, Torbjörn Brorsson och Annica Cardell

Dela sidan på