UV Mitt Rapport

2010

UV Mitt Rapport 2010:1. Arkeologisk förundersökning. Gravar, stensträngar och torp i Hägerneholm. Uppland; Täby socken; Arninge 4:1 och 4:2; RA Ä 16:1, RA Ä 63:1, RA Ä 68:1 och RA Ä 585:1. Katarina Appelgren med bidrag av Håkan Ranheden

UV Mitt Rapport 2010:2. Arkeologisk undersökning. Förberedelser för jakt, Mesolitiska platser i Hedvigslund. Södermanland, Nacka socken, Eksta 6:1, RAÄ 185, 186. Per Gustafsson och Karin Neander

UV Mitt Rapport 2010:3. Kompletterande arkeologisk utredning steg 2 och förundersökning. Inblick i Tomtas äldre historia. Lämningar från förhistorisk och historisk tid vid den gamla bytomten. Uppland, Husby-Ärlinghundra socken, Arlanda 2:1, RAÄ 120:1, RAÄ 226, RAÄ 227, RAÄ 246-257. Anton Seiler och Ann-Mari Hållans Stenholm

UV Mitt Rapport 2010:4. Arkeologisk utredning. Malmköpings camping. Södermanland, Lilla Malma socken, Malmköping 2:110 m.fl., RAÄ 63 m.fl. Wivianne Bondesson och Karin Beckman-Thoor

UV Mitt Rapport 2010:5. Arkeologisk utredning, etapp 2. I kanten av Baggensstäkets slagfält. Ledningsdragning Nacka–Gustavsberg. Södermanland, Nacka socken, Skogsö 2:12 och 2:24. Tomas Englund, Ann Vinberg och Katarina Appelgren

UV Mitt Rapport 2010:6. Arkeologisk utredning. Lämningar från stenålder vid Överåda Orrskog. Södermanland, Trosa-Vagnhärad socken, Överåda 3:1. Per Gustafsson

UV Mitt Rapport 2010:7. Arkeologisk förundersökning. Gravar och hägnader vid Sundby strand. Södermanland, Toresunds socken, Toresund-Sundby 1:1, Toresund 399 och 401. Louise Evanni

UV Mitt Rapport 2010:8. FoU-projekt. Medeltida landskapsbebyggelse i Stockholms län. Lena Beronius Jörpeland

UV Mitt Rapport 2010:9. Arkeologisk undersökning. Skärvstenslager, stensättning och röjningsrösen vid Hämringe. Väg E4, sträckan Uppsala–Mehedeby. Uppland, Gamla Uppsala socken, Fullerö 17:1, Fullerö 17:3, Fullerö 18:1 och Fullerö 18:6; RAÄ 657, RAÄ 658, RAÄ 659, RAÄ 660, RAÄ 675, RAÄ 676, RAÄ 677. Thomas Eriksson

UV Mitt Rapport 2010:10. Arkeologisk undersökning. Rituellt berg och matlagningsstation. Lämningar från bronsålder och folkvandringstid. Uppland. Täby socken, Karby 2:1, RAÄ 581:1, 584. Anton Seiler och Ann-Mari Hållans Stenholm

UV Mitt Rapport 2010:11. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Gravarna i Vistaberg. Södermanland, Huddinge socken, Vistaberg 3:66 m.fl., RAÄ 117:1. Louise Evanni

UV Mitt Rapport 2010:12. Arkeologisk förundersökning. Tidigneolitisk yxtillverkning och mesolitiska strandhugg utefter Roxmolinjen. Schaktningsövervakning. Södermanland, Julita socken; Äs 1:4, Äs 1:147, Kvisterhult 2:1 och Långkärr 1:2; RAÄ 228, RAÄ 229, RAÄ 232 och RAÄ 235. Britta Kihlstedt.

UV Mitt Rapport 2010:13. Arkeologisk förundersökning. Elledningar i kvarteret Riksföreståndaren. Västmanland, Arboga stad, Kv. Riksföreståndaren 5, Arboga 34:1. Helmut Bergold.

UV Mitt Rapport 2010:14. Arkeologisk utredning. Rester av ladugård i Reutersberg. Västmanland, Kung Karl socken, Reutersberg 3:1, Kung Karl 25:1. Helmut Bergold.

UV Mitt Rapport 2010:15. Arkeologisk utredning. Väg 51, sträckan Pålsboda-Kvarntorpskorset. Närke, Sköllersta och Ekeby socknar, Oxelvärsta 3:2, Boskulla 1:2, 1:3, Baggerud 1:5, Ekeby Nybble 1:21, 1:22, 4:1, 4:2, 5:1, Kävesta 2:19, 2:20, 5:2, Norrtorp 5:1, Fallet 1:1, Åkerby 2:7, 2:8, 2:9, 4:23, 8:1, 9:1, Segås 1:5 och Saltorp 1:1. Wivianne Bondesson.

UV Mitt Rapport 2010:16. Arkeologisk förundersökning. Tryckstegsanläggning vid Riksten friluftsstad. Södermanland, Botkyrka socken, Riksten 9:2, RAÄ 485:1. Britta Kihlstedt.

UV Mitt Rapport 2010:17. Arkeologisk utredning. Vallentuna trafikplats. Uppland, Vallentuna socken, Vallentuna Prästgård 1:163, 1:172 och 6:2, RAÄ 17. Katarina Appelgren.

UV Mitt Rapport 2010:18. Arkeologisk utredning. Agrara lämningar och en stensträng vid Kunterbacka gård. Uppland, S:t Olofs socken, Venngarn 1:10. Cecilia Grusmark.

UV Mitt Rapport 2010:19. Arkeologisk utredning, etapp 2 och förundersökning. Färdväg och boplatsläge vid Eriksberg. Södermanland, Stora Malms socken, Eriksberg 1:1, RAÄ 230:1. Wivianne Bondesson och Lena Beronuis Jörpeland.

UV Mitt Rapport 2010:20. Arkeologisk utredning etapp 2 och förundersökning. Stenåldersboplatser vid Sandstugan. Södermanland, Trosa-Vagnhärads socken, Överråda 3:1. Wivianne Bondesson

UV Mitt Rapport 2010:21. Arkeologisk undersökning. Schaktningsövervakning vid S:t Nikolai lyrka. Närke, Örebro stad, Nikolai 1:1, RAÄ 83. Katarina Appelgren.

UV Mitt Rapport 2010:22. Arkeologisk utredning. Visbohammar. Södermanland,Vårdinge socken, Visbohammar 1:20. Wivianne Bondesson.

UV Mitt Rapport 2010:23. Arkeologisk undersökning. Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka. Närke, Tysslinge socken, Tysslinge 29:2. Katarina Appelgren.

UV Mitt Rapport 2010:24. Arkeologisk förundersökning. Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby. Uppland, Vallentuna socken, Vallentuna-Åby1:94, Vallentuna 40:1. Katarina Appelgren.

UV Mitt Rapport 2010:25. Arkeologisk undersökning. Kumla gård i Botkyrka. Gårdsbebyggelse från vikingatid och medeltid samt gravar från yngre järnålder. Södermanland; Botkyrka socken; Eriksberg 2:1; RAÄ 92 och RAÄ 94. Lena Beronius Jörpeland och John Hamilton

UV Mitt Rapport 2010:26. Arkeologisk undersökning. Förhistorisk och tidigmedeltida smidesverksamhet i kvarteret Forsen 6. Södermanland, Eskilstuna stad och socken, Kvarteret Forsen 6, RAÄ 556. Katarina Appelgren.

UV Mitt Rapport 2010:27. Arkeologisk utredning. Egelsta bergtäkt. Södermanland, Torshälla socken, Egelsta 2:4, Råbyhed 8:1. Wivianne Bondesson.

UV Mitt Rapport 2010:28. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Lämningar från järnålder och historisk tid vid Vidbynäs. Södermanland, Ösmo socken, Vidbynäs 1:3. Per Gustafsson.

UV Mitt Rapport 2010:29. Arkeologisk undersökning. Bebyggelse från förromersk järnålder vid Rasbo prästgård. Uppland, Rasbo socken, Lejsta 7:1 (Prästgården 1:1), RAÄ 679. Fredrik Larsson.

UV Mitt Rapport 2010:30. Arkeologisk förundersökning. Mesolitiska och sentida lämningar i Riksten. Södermanalnd, Botkyrka socken, Riksten 9:2, RAÄ 510:1. Cecilia Grusmark.

UV Mitt Rapport 2010:31. Arkeologisk utredning. Planerad transformator i stenåldersmiljö. Södermanland, Botkyrka socken, Riksten 8:1. Per Gustafsson.

UV Mitt Rapport 2010:32. Arkeologisk utredning. Ledningsdragning vid Skirtorp på Katrineholmsåsen. Södermanland, Katrineholms socken, Eriksberg 1:1. Per Gustafsson.

UV Mitt Rapport 2010:33. Arkeologisk förundersökning. Kabeldragning i Djurgårdsgatan och kvarteret Munkhagen 5. Södermanland, Mariefreds socken, Kvarteret Munkhagen 5, RAÄ 21:1

UV Mitt Rapport 2010:34. Arkeologisk förundersökning. Ledningsarbeten vid Kärsö gård. Uppland, Ekerö socken, Menhammar 1:2, RAÄ 12, RAÄ 13, RAÄ 36, RAÄ 199. Mathias Bäck

UV Mitt Rapport 2010:35. Arkeologisk förundersökning. Medeltida kulturlager vid åbrinken. Södermanland, Nyköpings socken, Kvarteret Åkroken 4, RAÄ 231. Lena Beronius Jörpeland

UV Mitt Rapport 2010:36. Arkeologisk förundersökning, etapp 1. Gravfält i Odlaren. Södermanland, Eskilstuna socken, Odlaren 1:14, Eskilstuna 629. Katarina Appelgren

UV Mitt Rapport 2010:37. Arkeologisk förundersökning. Gravar i Gripsholm. Södermanland, Mariefreds socken, Gripsholm 4:5, Mariefred 116:1_3. Katarina Appelgren

UV Mitt Rapport 2010:38. Arkeologisk utredning. Skåvsjöholm. Uppland, Östra Ryds socken, Svartgarn 2:6, RAÄ 33:1-4. Wivianne Bondesson och Karin Sundberg

UV Mitt Rapport 2010:39. Kompletterande arkeologisk utredning. Väg 49 Aspamarken–Stjärnsund. Komplettering inför bygge av ny väg mellan Gustavstorp och Rude. Närke, Askersunds socken, Aspamarken 1:51, Stjärnsund 8:8. Wivianne Bondesson

UV Mitt Rapport 2010:40. Arkeologisk undersökning. Mellan byn och staden – Birkas och Björkös bebyggelse ur nya synvinklar. Amatörarkeologiska undersökningar 2005–2007. Uppland; Adelsö socken; Björkö by och Grindsbacka; RAÄ 171. Mathias Bäck, Helen Grenler, Alois Hinterleitner, Annika Nordström, Annica Ramström, Immo Trinks och Susanne Östlund

Dela sidan på