2003

UV Öst Rapport 2003:1. Arkeologisk utredning steg 2. Ett härdområde i kvarteret Glashyttan. Kv Glashyttan, Tornby industriområde, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2003:2. Arkeologisk förundersökning. Ödeshögs kyrka. Ödeshögs kommun Östergötland. Rikard Hedvall

UV Öst Rapport 2003:3. Arkeologisk förundersökning. I stadens utkant. Kvarteret Tulidet 1, Vadstena stad och kommun, Östergötland. Rikard Hedvall

UV Öst Rapport 2003:4. Arkeologisk utredning, etapp 2. Ladugårdsbacke. Arkeologisk utredning inför ny spårkorsning mellan Södra stambanan och Stångådalsbanan. RAÄ 185 och RAÄ 356, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Fredrik Molin

UV Öst Rapport 2003:5. Arkeologisk förundersökning. Bebyggelse från högmedeltid till 1600-tal i Söderköpings norra utkant. Kv Trekanten 3, Söderköpings stad och kommun, Östergötland. Rikard Hedvall

UV Öst Rapport 2003:6. Arkeologisk förundersökning. En grästomt. Kv Skulptören 15, Vadstena stad och kommun, Östergötland. Rikard Hedvall

UV Öst Rapport 2003:7. Arkeologisk utredning, etapp 1. Planerad golfbana och villabebyggelse i Skärlunda. Del av Borg 14:40 m fl, Skärlunda, Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2003:8. Arkeologisk förundersökning. Jordbruk mellan kyrkorna. Repslagaregatan och kvarteret Korpen 13, Norrköping, Östergötland. Rikard Hedvall

UV Öst Rapport 2003:10. Arkeologisk utredning, etapp 2. Skepparpinan, RV 50 och väg 1088. Motala socken, Motala kommun, Östergötland. Tom Carlsson

UV Öst Rapport 2003:11. Arkeologisk förstudie. Arkeologisk förstudie längs planerad och befintlig kraftledning mellan Ödeshög och Vadstena, Östergötland. Sammanställning av kända fornlämningar och tidigare genomförda arkeologiska undersökningar och utredningar. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2003:12. Arkeologisk utredning, etapp 2. Nytt resecentrum i Norrköping. Arkeologisk utredning, etapp II i 1600-tals stadens norra utkant. Pär Karlsson

UV Öst Rapport 2003:13. Arkeologisk förundersökning. Från järnålder till 1600-tal i Stora Ullevi. Linköpings stad och kommun, Östergötland. Ann-Lili Nielsen

UV Öst Rapport 2003:14. Arkeologisk förundersökning. En boplats nära Kallerstad bytomt. RAÄ 139:2, Kallerstad 1:1, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Bengt Elfstrand

UV Öst Rapport 2003:15. Arkeologisk förundersökning. Planerad nybyggnad mellan Kungshögarna och Dackeskolan. Arkeologisk förundersökning inom Kv Verkstadsskolan, Mjölby socken och kommun, Östergötland. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2003:16. Arkeologisk utredning, etapp 1. Inom Primklockan, Mjölby. Mjölby 40:8, del av Primklockan, Mjölby stad och kommun, Östergötland. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2003:17. Arkeologisk utredning, etapp 1. Lundby Backgård, Mjölby. Lundby Backgård, Mjölby stad och kommun, Östergötland. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2003:18. Projektprogram. Slättbygdsprojektet. Västra Östergötlands kulturlandskap i ett långtidsperspektiv. Projektprogram för arkeologiska undersökningar med anledning av Banverkets planerade utbyggnad till dubbelspår av järnvägssträckan Mjölby-Motala. Anders Kaliff med bidrag av Tom Carlsson, Göran Gruber, Rikard Hedvall och Lars Lundqvist

UV Öst Rapport 2003:19. Arkeologisk utredning, etapp 1. Vid Ancylusvallen i Jägarvallen. Trädgårdstorp 1:4, Värö 3:1, Jägarvallen, Kärna socken, Linköpings kommun, Östergötland. Fredrik Molin och Per Nilsson

UV Öst Rapport 2003:20. Arkeologisk utredning etapp 2. Sockenmarken 5:14 m fl. Sockenmarken 5:14 m fl, Ljungsbro, Vreta Kloster socken, Linköpings kommun. Lars Lundqvist

UV Öst Rapport 2003:21. Arkeologisk förundersökning och utredning, etapp 1. En skärvstenshög och kolningslämningar i Sunneränga. Riksväg 32, delen Skullaryd-Sunneränga. RAÄ 281 i Flisby socken, Nässjö kommun, Jönköpings län. Alf Ericsson och Per Nilsson

UV Öst Rapport 2003:22. Arkeologisk utredning, etapp 1. Väg E22 Norrköping (Navestad)-Söderköping. Tingstad, S:t Johannes och Styrstads socknar, Norrköpings kommun samt Drothems socken, Söderköpings kommun, Östergötland. Pia Nilsson, Alf Ericsson, Anna Lindqvist, Per Nilsson

UV Öst Rapport 2003:23. Arkeologisk utredning. Södra Torp 1:4. Inför nybyggnation av tre nya enbostadshus vid Södra Torp 1:4, Vreta Kloster och Ledbergs socken, Linköpings kommun, Östergötland. Johan Westerlund

UV Öst Rapport 2003:24. Arkeologisk utredning, etapp 1. Planerad golfbana i Slaka-Haddorp. Slaka-Haddorp 1:2, Vikingstads socken, Linköpings kommun, Östergötland. Annika Helander

UV Öst Rapport 2003:25. Arkeologisk utredning, etapp 1. Planerad golfbana inom Vårdnäs-Västerby. Inom Vårdnäs-Västerby 1:1, Vårdnäs socken. Linköpings kommun, Östergötland. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2003:26. Arkeologisk utredning, etapp 2. Tidigmesolitiska lämningar vid Trädgårdstorp. Arkeologisk utredning inför planerad återvinningscentral samt delar av ett nytt skyttecentrum. Trädgårdstorp 1:4, Värö 3:1, 3:8, Kärna socken, Linköpings kommun, Östergötland. Fredrik Molin

UV Öst Rapport 2003:27. Arkeologisk förundersökning. Schaktning vid S:t Olai kyrka. Schaktning för ny elnätstation och kablar i kv Storkyrkan 9, Knäppingsborgsgatan och Olai kyrkogata. Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Pär Karlsson

UV Öst Rapport 2003:28. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Kulturlager vid Chamberts plats Schaktning för nytt Va samt fjärrvärme i Dalsgatan och Skomakaregatan i Norrköping. Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Pär Karlsson

UV Öst Rapport 2003:29. Arkeologisk undersökning _ Väderstadsprojektet. En senneolitisk boplats vid Abbetorp. Arkeologiska undersökningar av en boplats samt fossila odlingslämningar. Delområde 12 och 13. RAÄ 107, 231, 243, Vistad, Väderstads socken; RAÄ 299, Abbetorp, Rinna socken; Boxholm och Mjölby kommun. Östergötland. Anna Molin & Fredrik Molin

UV Öst Rapport 2003:30. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Elkablar nära fornlämningar vid Fransberg och Myckelby. RAÄ 8, 12, 23, 117, 121, 129, 166, 170 och 171, Myckelby Stg 8072 _ 76, Fransberg Stg 8064, Tingstads socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Bengt Elfstrand

UV Öst Rapport 2003:31. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Ett VA-schakt vid Brunnby gård. Vreta kloster socken, Linköpings kommun, Östergötland. Pär Karlsson

UV Öst Rapport 2003:33. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Schaktning vid Ståhlboms kvarn. Grundförstärknings- och dräneringsarbeten invid byggnaden ”Ståhlboms kvarn” i kv Mjölnaren 6 i Norrköping. Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Pär Karlsson

UV Öst Rapport 2003:34. Arkeologisk förundersökning i form av antikvariska kontroller. Tre kyrkor och ett kloster i centrala Östergötland. Nedläggning av åskledare vid Askeby kyrka och kloster, Bankekinds kyrka samt Örtomta kyrka, [Linköpings kommun, Östergötland]. Hanna Menander

UV Öst Rapport 2003:35. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Telekabelnedläggning. Förbi fyra områden med förmodade fornlämningar utmed Rv 50. RAÄ 12, Lilla Hagebytorp 1:4, Hagebyhöga socken, Vadstena kommun. Oregistrerad stensträng Skeppstad 2:5, Sten 6:1 och förbi RAÄ 94, Södra Freberga 6:78 samt oregistrerat boplatsläge Södra Freberga 6:1, Västra Stenby socken, Motala kommun, Östergötland. Bengt Elfstrand

UV Öst Rapport 2003:36. Arkeologisk förundersökning. 1600-tal i kv Vävstolen. Kv Vävstolen 8, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Pär Karlsson

UV Öst Rapport 2003:37. Arkeologisk utredning, etapp 2. Sökschakt i Ekholmen. Ekholmen 2:6, Landeryds socken, Linköpings kommun. Katarina Österström

UV Öst Rapport 2003:38. Arkeologisk slutundersökning. En 1600-tals källare i kv Mjölnaren. Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Ann-Lili Nielsen

UV Öst Rapport 2003:39. Arkeologisk slutundersökning. 1600-tals bebyggelse i kv Täppan. Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Ann-Lili Nielsen

UV Öst Rapport 2003:40. Arkeologisk förundersökning och utredning, etapp 2. Kv Grepen. Kv Grepen, Klinga, Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Johan Westerlund

UV Öst Rapport 2003:41. Arkeologisk utredning, etapp 2. Lundby Backgård. Mjölby stad och kommun, Östergötland. Johan Westerlund

UV Öst Rapport 2003:42. Arkeologisk utredning, etapp 2 samt Arkeologisk förundersökning – Saab-projektet. Bo och begrava. Kompletterande markarbeten vid Linköpings flygplats. RAÄ 95, 206, Landeryds socken, RAÄ 267, Vårdsbergs socken, Linköpings flygplats/Saabfältet, Tannefors 1:107, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Lisa K Larsson

UV Öst Rapport 2003:43. Arkeologisk utredning, etapp 1. Stora Sjögestad 20:2. Arkeologisk utredning i samband med detaljplanearbete inom Stora Sjögestad 20:2. Vreta Klosters socken, Linköpings kommun, Östergötland. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2003:44. [Arkeologisk] Förundersökning. Ny anslutningsväg till E22 nära gravfält och stensträngar vid Tallbacken och Fransmansbacke. Tallbacken och Fransmansbacke, Tingstad socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2003:45. Arkeologisk utredning, etapp 2. Boplatslämningar vid Vreta i Rystad. Arkeologisk utredning inför ”flygplan på pelare utmed E4:an”. Staby 7:33, Rystad socken, Linköpings kommun, Östergötland. Fredrik Molin

UV Öst Rapport 2003:46. Arkeologisk förundersökning genom antikvarisk kontroll. Fjärrvärmekulvert på Himmelstalunds sportfält. Borg 11.1, Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2003:47. Arkeologisk utredning, etapp 1. Slaka-Skeda. Utredning inför områdesprogram för Lambohov-Slaka-Skeda. Linköpings stad och kommun, Östergötland. Lars Lundqvist

UV Öst Rapport 2003:48. Arkeologisk utredning. Mesolitiska boplatslägen på Verkstadsön. Planerad nybebyggelse på Verkstadsön, Kanaljorden 3:61, Värdshuset 2, Motala socken och kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2003:49. Arkeologisk förundersökning. Ny bussgata mellan Ånestad och Rambodal nära gravfältet RAÄ 5. Ånestad-Rambodal, fd St Johannes socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2003:50. [Arkeologisk ] Förundersökning. Kokgropar och härdar i närheten av skålgropslokalen RAÄ 75. Nyuppförande av gruppbostad inom Kv Bondbönan 1, Himmelstalund (Pryssgården), Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, [Östergötland]. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2003:51. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Häradshammar. Häradshammar-Lundby 1:3, Vånga 4:1 m fl, Häradshammar sn, Norrköpings kommun, [Östergötland]. Johan Westerlund

UV Öst Rapport 2003:52. Arkeologisk förundersökning. Välbevarad medel- och stormaktstid i kvarteret Paraden. Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Pär Karlsson

Dela sidan på