2004

UV Öst Rapport 2004:1. Arkeologisk förundersökning. Boplatslämningar väster om Lilla Ullevi bytomt. Kvarteret Glaskulan, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Simon Rudh

UV Öst Rapport 2004:2. Arkeologisk utredning, etapp 1. Malmskogen 10:1. Utredning inför detaljplaneprogram inom Malmskogen 10:1. Rystads socken, Linköpings kommun, Östergötland. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2004:3. Arkeologisk förundersökning. Efterreformatorisk urbanisering i kvarteret Markattan. RAÄ 96, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Pär Karlsson

UV Öst Rapport 2004:4. Förundersökning. Järnåldersboplats vid Stenkilsvarv. Stenkilsvarv 1:13, Varv socken, Motala kommun. Lars Lundqvist

UV Öst Rapport 2004:5. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Sommar på Vintervägen. Vintervägen m fl i Hackefors, Landeryds socken, Linköpings kommun, Östergötland. Johan Westerlund

UV Öst Rapport 2004:6. Arkeologisk förundersökning. Odlingslager vid Slestadrondellen. Intill RAÄ 97, Slaka socken, Linköpings kommun, Östergötland. Karin Sundberg

UV Öst Rapport 2004:7. Arkeologisk förundersökning. Högby Ödegård. Arkeologisk förundersökning inför nytt vindkraftverk. RAÄ 54, Högby 1:3, Högby Ödegård, Högby socken, Mjölby kommun, Östergötland. Anna Molin

UV Öst Rapport 2004:8. Förundersökning. Snipvägen i Berg. Kungsbro 1:7621, Vreta Klosters socken, Linköpings kommun, Östergötland. Katarina Österström

UV Öst Rapport 2004:9. Arkeologisk förundersökning. Vid Ensjön i Navestad. Navestad 3:1, S:t Johannes socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Katarina Österström

UV Öst Rapport 2004:10. Förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Intill skålgropar vid Gillbergagatan 14. Tornbyområdet, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Katarina Österström

UV Öst Rapport 2004:11. Arkeologisk utredning, etapp 2. Linköpings universitet – boplatser och gravfält. Arkeologisk utredning av tre områden inom norra delen av universitetsområdet. Linköpings universitet, Intellektet 1, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Fredrik Molin och Anna Molin

UV Öst Rapport 2004:12. Arkeologisk utredning, etapp 2. Boplats och väg. Mellan Sjögestad och Vikingstad, Sjögestads socken, Linköpings kommun, Östergötland. Katarina Österström

UV Öst Rapport 2004:13. Förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Elschakt i Tannefors 1:107. Linköpings stad och kommun, Östergötland. Katarina Österström

UV Öst Rapport 2004:14. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Kvissbergs gård. Kontroll vid schaktarbete för ny elkabel. Kvissberg, Vadstena stad och kommun, [Östergötland]. Johan Westerlund

UV Öst Rapport 2004:16. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Kulturlager kring Bjälbo skola. [Östergötland]. Simon Rudh

UV Öst Rapport 2004:17. Arkeologisk utredning, etapp 1 och etapp 2. Nya fornlämningar mellan Skärblacka och Norrköping. Inför planerad VA-ledning mellan Skärblacka och Norrköping, Borg och Kullerstads socknar, Norrköpings kommun, Östergötland. Johan Westerlund

UV Öst Rapport 2004:18. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. I närheten av RAÄ 36 – Åby. Inför fjärrvärmenedläggning i Hultvägen, Yxvägen, Skarpskyttevägen m.fl. i Åby, Kvillinge sn, Norrköpings kommun, Östergötland. Johan Westerlund

UV Öst Rapport 2004:19. Arkeologisk utredning, etapp 2. Invid klosterområdet i Vreta. Inför planerad kompost- och återvinningsanläggning invid klosterområde (RAÄ 50) i Vreta kloster socken, Linköpings kommun, Östergötland. Christina Helander

UV Öst Rapport 2004:20. Förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Schaktning i Skeppsås. Inga fornlämningar påträffade vid VA-arbeten. Simon Rudh

UV Öst Rapport 2004:21. Arkeologisk utredning, etapp 1. På väg mot Galgen – bebyggelse och odling i stadens utkant. Kv Eddan, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Göran Tagesson

UV Öst Rapport 2004:22. Arkeologisk förundersökning. Rappestad 12:1, planerad bebyggelse mellan två gravfält. Rappestad 12:1, Rappestads socken, Linköpings kommun, Östergötland. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2004:23. Arkeologisk utredning, etapp 1. Mesolitiska boplatslägen på Malmens flygplats. Malmens flygplats, Västra Malmskogen, Linköpings stad, Slaka och Kärna socknar mfl, Linköpings kommun, Östergötland. Magnus Rolöf

UV Öst Rapport 2004:24. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Schaktning i kv Markattan, Norrköping. RAÄ 96, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Pär Karlsson

UV Öst Rapport 2004:25. [Arkeologisk] Förundersökning. VA-ledning invid gravar och stensträng i Hjulsbro. Landeryds socken, Linköpings kommun, Östergötland. Christina Helander

UV Öst Rapport 2004:26. Arkeologisk förundersökning. Kring kyrkomuren på Vreta klosterområde. Inför anläggande av ny grusgång till kyrkogården, elkabel och vattenledning. RAÄ 50, Vreta klosterområde, Vreta kloster socken, Linköpings kommun, Östergötland. Magnus Rolöf

UV Öst Rapport 2004:27. Arkeologisk förundersökning. Härdar utanför Sjögestad. Förundersökning inför byggande av gång- och cykelväg mellan Sjögestad och Vikingstad. Sjögestad socken, Linköpings kommun, Östergötland. Simon Rudh

UV Öst Rapport 2004:28. Arkeologisk utredning, etapp 2. Skärvstenspackningar i Malmskogen 10:1. Inför detaljplanering inom Malmskogen 10:1, Rystad socken, Linköpings kommun, Östergötland. Christina Helander

UV Öst Rapport 2004:29. Arkeologisk utredning, etapp 2. Planerad utvidgning av golfbana i Tuddarp. Västra Stenby socken, Motala kommun, Östergötland. Anna Molin

UV Öst Rapport 2004:30. Arkeologisk förundersökning. Kabelschakt vid Omberg. Arkeologisk förundersökning inom Omberg – Västra Tollstad. Västra Tollstad socken, Ödeshögs kommun, Östergötland. Anna Molin

UV Öst Rapport 2004:31. Arkeologisk utredning, etapp 2. Stjärneberg – gravfält, härdar och en stenåldersboplats. Kallerstad 1:27, Tallboda, Linköping stad och kommun, Östergötland. Magnus Rolöf

UV Öst Rapport 2004:32. Arkeologisk utredning i form av kartering. Fossila odlingsspår och grav inom RAÄ 188 (UV 68) vid Urbjörn, Omberg. Kartering och analys av del av RAÄ 188 (tidigare UV 68), V Tollstad socken, Ödeshögs kommun, Östergötland. Pia Nilsson och Clas Ternström

UV Öst Rapport 2004:33. Arkeologisk förundersökning. Södra Rännevallen. Vid Hovsgatan, Vadstena stad och kommun, Östergötland. Magnus Stibéus

UV Öst Rapport 2004:34. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Gravar vid Kärna kyrka. Fjärrvärme och VA-ledning till Kärna kyrka. Kärna socken, Linköpings kommun, Östergötland. Christina Helander

UV Öst Rapport 2004:35. Arkeologisk utredning, etapp 2. Galtebo och Kåtebo. Arkeologisk utredning längs Stångådalsbanan genom Galtebo och Kåtebo. Vårdnäs socken, Kinda härad, Linköpings kommun, Östergötland. Simon Rudh

UV Öst Rapport 2004:36. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Nordväst om Åbyboplatsen. Sökschakt inför fjärrvärmenedläggning. RAÄ 36, Åby, Sportv. 5, 6, 7A, 7B, Holmsv. 3, 5, Lindbyv. 4, Grönlidsv. 4, Kvillinge socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Magnus Rolöf

UV Öst Rapport 2004:37. Förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Fjärrvärme i Ödeshög. Antikvariska kontroller utförda vid grävarbeten på flera platser i Ödeshögs tätort. Ödeshögs socken och kommun, Östergötland. Simon Rudh och Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2004:38. Arkeologisk utredning, etapp 2. Arkeologisk utredning inom Rystads-Gärstad 8:2, Ekängen. Rystads-Gärstad 8:2, norra Ekängen, Rystads socken, Linköpings kommun, Östergötland. Bengt Elfstrand och Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2004:39. Arkeologisk förundersökning. En bronsåldershärd intill skålgropar i Hageby. Planerad detaljhandel inom Kv Gluggen 4:2, Hageby, f d St Johannes socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2004:40. Arkeologisk utredning, etapp 2. Boplatsläge i Ekängen. Inför schaktning för VA-arbeten vid Rädisvägen. Nära RAÄ 46, 47, 48 och 290, inom Stensätter 1:28, Ekängen, Rystads socken, Linköpings kommun, Östergötland. Magnus Rolöf

UV Öst Rapport 2004:41. Arkeologisk förundersökning. Kv Gåsen. RAÄ 96, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Pär Karlsson

UV Öst Rapport 2004:42. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Hålväg, rådhus och piptillverkning. Schakt för fjärrkyla genom centrala Norrköping. RAÄ 96, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Pär Karlsson

UV Öst Rapport 2004:43. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Förhistoriska lämningar mellan Sandby och Ölstorp. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll mellan Sandby och Ölstorp, Hagebyhöga socken, Vadstena kommun, Östergötland. Anna Molin och Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2004:44. Arkeologisk utredning, etapp 2. En syllstensbyggnad och en medeltida ödegård vid Herstadberg. Arkeologisk utredning, etapp 2, inför planerade industrietableringar och ombyggnad av golfbana inom Herstadbergs arbetsområde. Kvillinge socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Per Nilsson och Alf Ericsson

UV Öst Rapport 2004:45. Arkeologisk utredning, etapp 2. Stensättning vid torpet Holken. Utredning med anledning av planerad småhusbebyggelse invid Klinga golfbana. Inom Borg 17:6, Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Magnus Rolöf

UV Öst Rapport 2004:46. Kulturhistoriskt planeringsunderlag. Liss Lindö. Planeringsunderlag inför nya tomter samt utbyggnad av VA-nät inom detaljplaneområdet Liss Lindö. Jonsbergs socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2004:47. Arkeologisk utredning, etapp 1. Planerad golfbana inom Hydinge och Päpplinge. Hydinge 6:1 och Päpplinge 8:2, Sya socken, Mjölby kommun, Östergötland. Anna Molin

UV Öst Rapport 2004:48. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Kabelschakt i Drothemskvarteren. Schaktning för byte av elkablar i kvarteren kring Drothems kyrka, Drothems sn, Söderköpings kn, Östergötland. Simon Rudh

UV Öst Rapport 2004:49. Arkeologisk utredning, etapp 2. Sökschakt vid Rystads skola. Arkeologisk utredning, etapp 2, vid Rystads skola på den medeltida kyrkans gamla utjord. Rystads sn, Linköpings kommun, Östergötland. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2004:50. Arkeologisk utredning, etapp 2. På prästgårdsjorden. Sönderplöjda gravar, boplatsspår, ugnar och bearbetad kvarts funna vid utredning inför planerad villabebyggelse. Grebo Prästgård, Grebo socken, Åtvidabergs kommun, Östergötland. Magnus Rolöf

UV Öst Rapport 2004:51. Arkeologisk utredning, etapp 1. Observationer längs en kraftledning på Vikbolandet. Inför ombyggnation av kraftledning mellan Eksund i Norrköping och Marviken på Vikbolandet, från Borgs socken i väster till Jonsbergs socken i öster, Norrköpings kommun, Östergötland. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2004:52. Arkeologisk utredning. Björsäters gamla skola. Arkeologisk utredning i samband med detaljplanearbete. Inom Blidsäter 1:2, Björsäters socken, Åtvidabergs kommun, Östergötland. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2004:53. Förundersökning, del 1. Boplatsindikationer och en äldre vägsträckning vid Himmelstalunds hällristningar. Arkeologisk förundersökning, Del 1, inför flyttning och nyanläggande av GC-väg väster om RAÄ 1, Ö Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2004:54. Arkeologisk utredning, etapp 2. Arkeologi vid våtmarkskanten. Anläggningar, lager och lösfynd funna vid utredning inför planerat industriområde. RAÄ 168, Vallsberg 3:1, Väderstads socken, Mjölby kommun, Östergötland. Magnus Rolöf

UV Öst Rapport 2004:55. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. I sydsluttningen till Säterboplatsen. Schaktning för ny högspänningsledning intill Säterboplatsen i Kolmården, Kvarsebo socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2004:56. Arkeologisk utredning, etapp 2. Riksväg 51, förbifart Svärtinge. Utredningar etapp 2 inför ombyggnation av Riksväg 51 genom Svärtinge, Östra Eneby sn, Bråbo hd, Östergötland. Simon Rudh

UV Öst Rapport 2004:57. Arkeologisk utredning, etapp 2, samt förundersökning. Östra Malmskogen, Rystad socken och Linköpings stad, Linköpings kommun, Östergötland. Anna Molin

UV Öst Rapport 2004:58. Arkeologisk utredning, etapp 1. Planprogramområde Herstadberg. Planeringsunderlag för Herstadberg och Loddby. Kvillinge socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2004:59. Arkeologisk utredning, etapp 1. Detaljplan inom Kulla 1:1. Detaljplanearbete inom Kulla 1:1, Krokeks socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2004:60. Arkeologisk utredning, etapp 2. Kv Novisen. I närheten av ett medeltida tegelbruk. Kv Novisen, Vadstena stad och kommun, Östergötland. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2004:61. Arkeologisk utredning, etapp 2. Drottningmarken. Ny detaljplan för området Drottningmarken, Vadstena stad och kommun, Östergötland. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2004:62. Arkeologisk utredning, etapp 2. Kv Reläet i Ingelsta. Inför utbyggnad av Ingelsta köpcentrum. Kv Reläet 13, Ingelsta, Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2004:63. Arkeologisk förundersökning. Herstadbergs gård. Arkeologisk förundersökning inom och invid Herstadbergs bytomt, UV 3a. Kvillinge socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Ylva Granath och Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2004:64. Arkeologisk för- och slutundersökning. Befästningsverk och 1600-tal i kv Båtsmannen 20. Inför återuppbyggnad av ett äldre timrat hus i kv Båtsmannen 20, Vadstena stad och kommun, Östergötland. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2004:65. Arkeologisk utredning. Rastplats vid Rv 32. Mjölby socken och kommun, Östergötland. Karin Sundberg

Dela sidan på