2005

UV Öst Rapport 2005:1. Arkeologisk utredning, etapp 2. Bankeberg. Bankeberg 11:139, Vikingstads socken, Linköpings kommun, Östergötland. Anna Molin

UV Öst Rapport 2005:2. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Ombyggnad av befintlig passbana inom Himmelstalund. Himmelstalund, Gamla Eneby tomt, Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Anna Molin

UV Öst Rapport 2005:3. Arkeologisk utredning, etapp 2. Ledberg-Lärbo. Ledberg 10:1 och Lärbo 3:6, Ledbergs socken, Linköpings kommun, Östergötland. Anna Molin

UV Öst Rapport 2005:4. Arkeologisk utredning, etapp 2. Planerad borttagning av plankorsning på Stångådalsbanan vid Storängsberget. Vists socken, Linköpings kommun, Östergötland. Anna Molin

UV Öst Rapport 2005:5. Arkeologisk förundersökning. Lönsås, en plats med tradition. Inför husbyggnation inom Lönsås medeltida bytomt. Lönsås socken, Motala kommun, Östergötland. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2005:6. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. En härd under vindkraftverk i Långeryd. Vid byggnation av två vindkraftverk på Långeryds åkermark, Fivelstad socken, Motala kommun, [Östergötland].Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2005:7. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2. Jordkabelschakt i kulturbygd. Inför anläggande av jordkabel och rasering av luftledningar i området Fylla-Strå-Orlunda. RAÄ 38 (Strå gamla tomt), Strå socken, Strå, Hovs, Orlunda och St Pers socknar, Vadstena kommun, Östergötland. Magnus Rolöf

UV Öst Rapport 2005:8. Arkeologisk förundersökning. På väg mot Galgen II – bebyggelse och odling i stadens utkant. Kv Eddan, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Ylva Granath och Göran Tagesson

UV Öst Rapport 2005:9. Arkeologisk utredning etapp 2. Stenålder i Fläskbergen. Boplats funnen vid arkeologisk utredning inför detaljplan för återvinningsstation (returpunkt). Inom Lösings häradsallmänning, Krokeks socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Magnus Rolöf

UV Öst Rapport 2005:10. Arkeologisk utredning etapp 2. Kv Löjtnanten. Inför ny- och ombyggnad av fastigheter och gång- cykelväg vid Knektgatan. Invid RAÄ 203, 204, UV 17, Objekt V, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Magnus Rolöf

UV Öst Rapport 2005:11. Arkeologisk utredning, etapp 1. Arkösunds golfbana. Nordanskog, Jonsbergs socken, Norrköpings kommun, [Östergötland]. Annika Helander, Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2005:12. Arkeologisk utredning, etapp 1. Parkvägen i Mantorp och Sörbyområdet i Mjölby. Underlag för Mjölby kommuns detaljplanearbete. Viby och Mjölby socknar, Mjölby kommun, Östergötland. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2005:13. Arkeologisk förundersökning. Sunds bytomt. Fågelsta, Fivelstad socken, Motala kommun, Östergötland. Britt Ajneborn och Karin Lindeblad

UV Öst Rapport 2005:14. Arkeologisk utredning etapp 2. Intill stensträngar och gravar i östra Lambohov. Lambohov 2:20, Slaka socken, Linköpings kommun, [Östergötland]. Katarina Österström

UV Öst Rapport 2005:15. Arkeologisk förundersökning. Kvartsavslag vid Leonardsbergs gård. Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2005:16. Arkeologisk förundersökning. Härdar intill stensträng vid Lövsberg. Inför planerad villabebyggelse, RAÄ 84 och 108, Grönlund 1:3, Hogstads socken, Mjölby kommun, Östergötland. Magnus Rolöf

UV Öst Rapport 2005:17. Arkeologisk utredning, etapp 2 OCH Arkeologisk förundersökning. En brons- och järnåldersboplats i Veta. Inför upprättande av ny detaljplan inom Veta 5:5 m fl (Veta prästgård), Mantorp, Veta socken, Mjölby kommun, Östergötland. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2005:18. Arkeologisk utredning, etapp 1. Hackefors arbetsområde, detaljplan. Underlag för detaljplan inom Hackefors 5:1, Landeryds socken, Linköpings kommun, Östergötland. Pia Nilsson och Alf Ericsson

UV Öst Rapport 2005:19. Arkeologisk utredning, etapp 2. Öninge. Inför nyplanerad campingplats inom Öninge 2:2, Ödeshögs socken och kommun, Östergötland. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2005:20. Arkeologisk utredning etapp 2. Nya lämningar vid Bergsvägen. Ny detaljplan gällande bensinstationer och vägar vid Bergsvägen-Ullevileden, del av Skäggetorp, 1:1, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2005:21. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Förromerska gravar i gräsmattan. Ett nyupptäckt gravfält inom fastigheten Jarlsborg vid området Björkäng, Väderstads socken, Mjölby kommun, Östergötland. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2005:22. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Två belysningsstolpar i kv Markattan. RAÄ 96, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Pär Karlsson

UV Öst Rapport 2005:23. Arkeologisk förundersökning. 3G torn i Uljeberg. Arkeologisk förundersökning inför planerat 3G torn i Uljeberg 8:2, Viby socken, Mjölby kommun, Östergötland. Ylva Granath

UV Öst Rapport 2005:24. Arkeologisk förundersökning. Hulterstad egendom. Arkeologisk förundersökning för ny väg inom Hulterstad egendom, Mjölby stad och kommun, Östergötland. Ylva Granath

UV Öst Rapport 2005:25. Arkeologisk utredning etapp 2. Näs-Brunneby. Arkeologisk utredning för flugfiskeanläggning i Näs och Stolplyckan, Brunneby socken, Motala kommun, Östergötland. Ylva Granath

UV Öst Rapport 2005:26. Arkeologisk utredning etapp 2. Boplatser utanför Fågelsta och Fivelstad. Utredning inför anläggande av jordkabel och rasering av luftledningar. Nära RAÄ 6, 7, 8, 19, 20, UV 1 och 7, Fivelstads socken, Motala kommun, Östergötland. Magnus Rolöf

UV Öst Rapport 2005:27. Arkeologisk utredning etapp 1. Gertrudsvik Sjöstad. Arkeologisk utredning inför program för detaljplan för Gertrudsvik Sjöstad (fastighet Västervik 3:6, numera fg 3:101), Västerviks stad och kommun, Kalmar län. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2005:28. Arkeologisk utredning, etapp 1. Klockrike, Kulla. Ombyggnad av elnät inom Flistads och Klockrike socknar, Linköpings och Motala kommuner, Östergötland. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2005:29. Arkeologisk förundersökning. Stensättningar och stenåldersstrand. Stjärneberg – stensättningar, härdområde och stenåldersboplats. UV 24, Kallerstad 1:27, Tallboda, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Magnus Rolöf

UV Öst Rapport 2005:30. Historisk landskapsanalys. Väg 210, delen Björstad-Perstorp. Vägutredning för del av väg 210, Östergötland. Annika Helander

UV Öst Rapport 2005:31. Arkeologisk utredning, etapp 1. Bollkind, Kisa. Planerad ombyggnad av ledningsnätet vid Bollkind, Kisa socken, Kinda kommun, Östergötland. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2005:32. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Schaktningsarbeten för fjärrvärme i Gamla Rådstugugatan. RAÄ 96, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Pär Karlsson

UV Öst Rapport 2005:33. Arkeologisk utredning etapp 2. Keramik i Kimstad. Utredning inför anläggandet av ny pendeltågstation i Kimstad. Kimstads socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Magnus Rolöf

UV Öst Rapport 2005:34. Tornby 1:9 m.fl. Sammanställning av tidigare arkeologiska åtgärder inför detaljplaneprogram för Tornby 1:9 m.fl., Linköpings stad och kommun, Östergötland. Ylva Granath

UV Öst Rapport 2005:35. Arkeologisk utredning etapp 2. Sturefors Husby 1:46. Arkeologisk utredning etapp 2 inom Sturefors Husby 1:46, Vists socken, Linköpings kommun, Östergötland, inför planerat planprogram för idrottsplatsen Sturefors IF, samt för ny bostadsbebyggelse inom Husby 1:46. Ylva Granath

UV Öst Rapport 2005:36. Arkeologisk förundersökning. Arkeologi i äppelodling och åkermark. Arkeologisk förundersökning inom Styrstad 11:6 och Agetomta 2:3, Styrstad socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Ylva Granath

UV Öst Rapport 2005:37. Arkeologisk förundersökning och utredning etapp 2. Nybble Golfklubb. Arkeologisk förundersökning och utredning etapp 2 inför utbyggnad av Nybble golfbana, Haddorp, Vikingstad socken, Linköpings kommun, [Östergötland]. Ylva Granath

UV Öst Rapport 2005:38. Arkeologisk utredning, etapp 2. Boplatslämningar norr om Slestadrondellen. Intill RAÄ 97 Slaka socken, Linköpings kommun, Östergötland. Göran Gruber

UV Öst Rapport 2005:39. Arkeologisk förundersökning. Två härdar intill RAÄ 6, Askeby socken. Källgården, Överstad, Askeby socken, Linköpings kommun, Östergötland. Göran Gruber

UV Öst Rapport 2005:40. Arkeologisk utredning, etapp 2. Boplatslämningar vid Södra Änggård. Lambohov, Slaka socken, Linköpings kommun, Östergötland. Göran Gruber

UV Öst Rapport 2005:41. Arkeologisk förundersökning. Härdar från förromersk järnålder längs med Stjärnorpsvägen. Berg, Vreta klosters socken, Linköpings kommun, Östergötland. Göran Gruber

UV Öst Rapport 2005:42. Arkeologisk förundersökning. Fjärrvärmeschakt i Vikingstad. Vikingstad och Rappestad socknar, Linköpings Kommun, Östergötland. Göran Gruber

UV Öst Rapport 2005:43. Arkeologisk förundersökning. Raseringsarbete intill en grav. RAÄ 61 Östra Eneby socken Knivberga, Hillerstad, Erikstorp, Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, [Östergötland]. Göran Gruber

UV Öst Rapport 2005:44. Arkeologisk förundersökning. Sökschakt vid Askeby skola. Askeby socken, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Pär Karlsson

UV Öst Rapport 2005:45. Arkeologisk förundersökning. Tomt i Stora Aska by. Arkeologisk förundersökning inför husbygge i Stora Aska by, Slaka socken, Linköpings kommun, Östergötland. Ylva Granath

UV Öst Rapport 2005:46. Arkeologisk utredning etapp 2. Öster om Trädgårdstorp. Inför anläggande av spillvattenledning mellan Malmslättsvägen och Rydsvägen. Ryd, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Magnus Rolöf

UV Öst Rapport 2005:47. Arkeologisk undersökning. Kv Sällskapsdansen. S:t Johannes socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Annika Helander

UV Öst Rapport 2005:48. Arkeologisk förundersökning och slutundersökning. Odlingslämningar och stenåldersboplats i Södra Freberga. RAÄ 93, Inför planerat dubbelspår och planskilda korsningar sträckan Motala – Norrsten och inom område för gång- och cykelväg samt inom planerat område för ny plats för befintligt kalkkärr. Västra Stenby socken, Motala kommun, Östergötland. Christina Helander

UV Öst Rapport 2005:49. Arkeologisk utredning etapp 2. Assedun-Malma. Eventuellt gravfält upptäckt vid utredning inför telekabelnedläggning Nära RAÄ 41 och 50. Rappestad 3:3 mfl, Rappestads socken, Linköpings kommun, Östergötland. Magnus Rolöf

UV Öst Rapport 2005:50. Arkeologisk utredning etapp 2. Kvarteret Målaren m.fl. Arkeologisk utredning etapp 2 inom Kv. Målaren m.fl., Skänninge stad socken, Mjölby kommun, Östergötland. Ylva Granath

UV Öst Rapport 2005:51. Förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Boplatslämningar vid Nybygget. Utbyte av luftledning med jordkabel mellan Offerby och Ervasteby. RAÄ 176, Motala socken och kommun, Östergötland. Magnus Rolöf

UV Öst Rapport 2005:52. Utvärdering. Uppdragsarkeologins publika sida. Slättbygdsprojektet. Joakim Andersson, Peter Aronsson och Bodil Petersson

UV Öst Rapport 2005:53. Arkeologisk utredning etapp 1. Elkabel mellan Slaka och Skeda udde. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad elkabel mellan Slaka och Skeda udde, Slaka och Skeda socknar, Linköpings kommun, Östergötland. Ylva Granath

UV Öst Rapport 2005:54. Arkeologisk förundersökning. Fjärrvärme i Källhemsområdet i Ljungsbro. Vreta klosters socken, Linköpings kommun, Östergötland. Göran Gruber

UV Öst Rapport 2005:55. Arkeologisk undersökning. En undersökt kokgrop vid Grankullen. Arkeologisk efterundersökning i samband med ny elkabelförläggning i Kungsbro. Kungsbro, Vreta klosters socken, Linköpings kommun, Östergötland. Fredrik Molin

UV Öst Rapport 2005:56. Arkeologisk utredning, etapp 2. Elkabelschakt i Furingstad. Furingstads socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Christina Helander

UV Öst Rapport 2005:57. Arkeologisk förundersökning. Ett flatmarksgravfält i Agetomta. RAÄ 6, 7 och 133. Inför husbyggnation inom Agetomta 2:3, Styrstads socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Christina Helander

UV Öst Rapport 2005:58. Arkeologisk undersökning och delundersökning – E4. Jordbruk och jakt vid två våtmarker. Del 1. Odling vid Krakstad våtmark. RAÄ 157, Krakstad 3:1, Hogstads socken, Mjölby kommun, Östergötland. Del 2. Våtmarksutnyttjande under mesolitisk- och neolitisk tid samt äldre järnålder. Hålvägar och stenålderslämningar vid en våtmark. RAÄ 155, Kummelby 13:1, Hogstads socken, Mjölby kommun, Östergötland. Bengt Elfstrand

UV Öst Rapport 2005:59. Arkeologisk undersökning. Fem hus från yngre bronsålder. Arkeologisk undersökning för fjärrvärmeledning vid Bråvallaområdet. Pryssgården 1:1, Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2005:60. Arkeologisk utredning etapp 1. Herrbetaledningen. Ombyggnation av elledningsnätet i Hörninge, Frö, Herrbeta i Östra Skrukeby, Lillkyrka och Törnevalla socknar, Linköpings kommun, Östergötland. Ylva Granath

UV Öst Rapport 2005:61. Arkeologisk utredning etapp 2 och arkeolgisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Fjärrvärme i Skärblacka. Schaktning för ny fjärrvärme inom Skärblacka samhälle i närheten av bl.a. RAÄ 37, Kullerstad socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Ylva Granath

UV Öst Rapport 2005:62. Arkeologisk utredning, etapp 2. Stenålderslämningar i Ledberg. Inför upprättande av detaljplan för enbostadshus inom Ledberg 10:1, Ledbergs socken, Linköpings kommun, Östergötland. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2005:63. Arkeologisk förundersökning, del 1. Delar av kvarteren Backen, Kopparkypen och Bergskvadraten. Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Pär Karlsson

UV Öst Rapport 2005:64. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Kanontorget. Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Pär Karlsson

UV Öst Rapport 2005:65. Arkeologisk utredning etapp 1. Inkapslingsanläggning på Simpevarpshalvön. Simpevarpshalvön, Misterhults socken, Oskarshamns kommun, Kalmar län, [Småland]. Lars Lundqvist

UV Öst Rapport 2005:66. Arkeologisk utredning, etapp 2. Sökschakt i Staby 12:1. Inför detaljplanering inom Staby 12:1, Rystads socken, Linköpings kommun, Östergötland. Christina Helander

UV Öst Rapport 2005:68. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Visualisering av Askeby kloster. Askeby socken, Linköpings kommun, Östergötland. Annika Konsmar

UV Öst Rapport 2005:69. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Elkabel vid Godegårds kyrka. Godegårds socken, Motala kommun, Östergötland. Ylva Granath

UV Öst Rapport 2005:70. Arkeologisk undersökning – Väderstadsprojektet. Hägnadsmurar och rydskogar. Stensträngsområdet söder om Väderstads samhälle, delområde 1, 2, 3, 4 och 6. Agrarhistoriska undersökningar på utmarker till byarna Vallsberg och Väderstad. RAÄ 172, 253 och 263, Väderstads socken, Mjölby kommun, Östergötland. Alf Ericsson och Gert Franzén

UV Öst Rapport 2005:72. Arkeologisk utredning etapp 2. Sockenmarken 4:1 m fl. Vreta klosters socken, Linköpings kommun, [Östergötland]. Lars Lundqvist

UV Öst Rapport 2005:73. Arkeologisk utredning, etapp 2. En väg i Hackefors. Inför detaljplanering inom Hackefors 5:1, Landeryds socken, Linköpings kommun, Östergötland. Christina Helander

UV Öst Rapport 2005:74. Arkeologisk förundersökning. Härdar nära Gusjön. RAÄ 205 och 206, Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Ylva Granath

UV Öst Rapport 2005:75. Arkeologisk utredning, etapp 1. Berga skola och centrum. Underlag för planarbete för Berga skola och centrum, Linköpings kommun, Östergötlands län. Alf Ericsson

UV Öst Rapport 2005:76. Arkeologisk slutundersökning. Mjärdevi – järnålder i högteknologiskt centrum. RAÄ 224, Lambohov 2:20, Mjärdevi 14:2, Slaka socken, Linköpings kommun, Östergötland. Bengt Elfstrand och Andreas Hennius

UV Öst Rapport 2005:78. Arkeologisk förundersökning. Lertäkt i Kallerstad. Invid boplatserna Linköping 342:1-2, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Ylva Granath och Lars Lundqvist

UV Öst Rapport 2005:79. Arkeologisk utredning etapp 2. Elkalbel mellan Grimshult och Rödebol. Grimshult 1:1 och Rödebol 1:1, Ödeshögs socken och kommun, Östergötland. Ylva Granath

UV Öst Rapport 2005:80. Arkeologisk utredning etapp 2. Kv Landsknekten. Arkeologisk utredning, etapp 2, inom Objekt IV, KV Landsknekten, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Ylva Granath

UV Öst Rapport 2005:81. Arkeologisk förundersökning. Kvarteret Kåkenhus, Hus 6 och 7. RAÄ 96, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Pär Karlsson

UV Öst Rapport 2005:83. Arkeologisk förundersökning. Boplatslämningar från äldre bronsålder vid Bårstad. Bårstad, Rogslösa socken, Vadstena kommun, Östergötland. Göran Gruber

Dela sidan på