2006

UV Öst Rapport 2006:1. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Viby 1:3, Viby socken, Mjölby kommun, Östergötland. Göran Tagesson

UV Öst Rapport 2006:2. Arkeologisk förundersökning. Vreta kloster – tre mindre undersökningar AD 2005. RAÄ 50, Vreta klosters socken, Linköpings kommun, Östergötland. Göran Tagesson

UV Öst Rapport 2006:3. Arkeologisk slutundersökning och murverksdokumentation 2004. Landeryds kyrka. Landeryds församling, Linköpings kommun, Östergötland. Göran Tagesson

UV Öst Rapport 2006:4. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Dike och elkabel invid två stensättningar, RAÄ 78:1 och 2. Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Christina Helander

UV Öst Rapport 2006:5. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Boplatslämningar vid gravfältet i Sund. Inför nybyggnation av ledningsnät intill gravfält, RAÄ 7, Fivelstads socken, Motala kommun, Fågelsta, Östergötland. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2006:6. Utredning etapp 2. Invid skålgropar och boplatser i Kv Sällskapsdansen. Sällskapsdansen 8, Navestad industriområde, f d St Johannes socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2006:7. Arkeologisk utredning, etapp 1. Gerstorp. Arkeologisk utredning inför planerad villabebyggelse. Ledberg 7:3, Kaga socken, Linköpings kommun, Östergötland. Fredrik Molin

UV Öst Rapport 2006:8. Arkeologisk förundersökning. Stenålder vid Marmorbruket. Två nypåträffade mesolitiska boplatser i Krokeksområdet. RAÄ 23, Fagervikboplatsen, Marmorbrottet 1:10, 1:33, 1:34, Krokeks socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Magnus Rolöf

UV Öst Rapport 2006:9. Arkeologisk undersökning. Kvarteret Konstantinopel. Omfattande profana medeltida lämningar i centrala Norrköping. RAÄ 96, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Pär Karlsson, Hanna Menander och Jens Heimdahl

UV Öst Rapport 2006:10. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Kvarteret Gamla Bron 13. RAÄ 96, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Pär Karlsson

UV Öst Rapport 2006:11. Arkeologisk förundersökning. Boplatsspår vid gravfältet RAÄ 178. Bjursby 1:2, Östra Hargs socken, Linköpings kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2006:12. [Arkeologisk] Förundersökning. Boplatslämningar vid Östra Eneby prästgård. Planerade 3G-master på två platser nära RAÄ 166, Pryssgården 1:1, Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2006:13. Arkeologisk utredning etapp 2. Ullstämma 5:1. Planerade bostäder, vägar och dammbygge invid Ullstämma gård. Landery ds socken, Linköpings kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2006:15. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Kabelschakt genommedeltida bytomt. RAÄ 96, Södra Freberga 6:1, Västra Stenby socken, Motala kommun, Östergötland. Bengt Elfstrand

UV Öst Rapport 2006:17. Arkeologisk för- och slutundersökning. Tre undersökningar i Kallerstad. Invid RAÄ 140, 348 och 409, Kallerstad 1:1, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Bengt Elfstrand

UV Öst Rapport 2006:18. Arkeologisk förundersökning. Heda Kyrka. Heda socken, Ödeshögs kommun, Östergötland. Karin Lindeblad

UV Öst Rapport 2006:19. Arkeologisk utredning, etapp 2 och förundersökning. Stenåldersfynd inom Kulla 1:1. Tre utredningar och en förundersökning med anledning av detaljplanearbete. UV 1 och 2, Kulla 1:1, Krokeks socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Magnus Rolöf

UV Öst Rapport 2006:20. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Stenålderslämningar i elkabelschakt. Invid RAÄ 270:6, Hammarskog 1:4 (f d 1:2A II), 1:12 (f d 1:2B), 1:5 och 1:6, Rinna socken, Boxholms kommun, Östergötland. Bengt Elfstrand

UV Öst Rapport 2006:21. Arkeologisk förundersökning. Boplatsläge ovanför Kåtebosjön. Galtebo-Kåtebo, Vårdsnäs socken, Linköpings kommun, Östergötland. Magnus Rolöf

UV Öst Rapport 2006:22. Arkeologisk efterundersökning. Gropar i utmark. Ledberg 8:4, Ledbergs socken, Linköpings kommun, Östergötland. Sofia Wennström

UV Öst Rapport 2006:23. Arkeologisk utredning, etapp 1. Kulturmiljö runt sjön Maren. RAÄ108, 109 och 96, samt UV3-38, Västerviks socken, Västerviks och Törnfalls socknar, Västerviks kommun, Kalmar län. Clas Ternström

UV Öst Rapport 2006:24. Arkeologisk förundersökning. Kvarteret Drag 7. Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Karin Lindeblad

UV Öst Rapport 2006:25. Arkeologisk förundersökning. Nya avloppsledningar i Hults bruk. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll med anledning av byte av avloppsledningar inom RAÄ 71 i Hults bruk. Kvillinge socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Fredrik Molin

UV Öst Rapport 2006:26. Arkeologisk utredning, etapp 1 och etapp 2. Stenålder inför återvinningscentral i Krokek. Arkeologiska utredningar med anledning av ny returstation för omhändertagande av avfall i Krokek. Inom Lösings häradsallmänning, Kolmården 1:6 samt Strömsfors 1:1, Krokeks socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Fredrik Molin

UV Öst Rapport 2006:27. Arkeologisk utredning, etapp 2. Kv Intellektet. Arkeologisk utredning med anledning av nya studentbostäder inom Valla koloniområde. Kv Intellektet 1, Valla 1:1, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Fredrik Molin

UV Öst Rapport 2006:28. Kulturhistoriskt underlag. Trolleboda vindkraftpark. Bedömning av påverkan på kulturmiljön vid anläggande av vindkraftpark utanför Trolleboda i södra Kalmarsund. Karlskrona och Torsås kommuner, Blekinge och Kalmar län. Clas Ternström

UV Öst Rapport 2006:29. Arkeologisk förundersökning. Bebyggelse utmed Skänningegatan. Kv Rådmannen 12, Vadstena stad och kommun, Östergötland. Rikard Hedvall

UV Öst Rapport 2006:30. Arkeologisk slutundersökning. Stadsgårdar från 1500-tal. Kv Prelaten i Vadstena, Vadstena stad och kommun, Östergötland. Rikard Hedvall

UV Öst Rapport 2006:31. Arkeologisk förundersökning. Skänninges stadsjordar. Förundersökning inför planerad pendeltågstation. Intill RAÄ 5, Allhelgona socken, Mjölby kommun, Östergötland. Sofia Wennström

UV Öst Rapport 2006:32. Arkeologisk utredning, etapp 1. Kvarns övningsområde. Ny anläggning för övning av strid i bebyggelse m m. Kristbergs socken, Motala kommun, Östergötland. Clas Ternström

UV Öst Rapport 2006:33. Arkeologisk för- och slutundersökning. Medeltid. 1600-1700-tal i Starby. Inför ombyggnation av riksväg 50 vid Kungs Starby, Vadstena stad och kommun, Östergötland. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2006:34. Arkeologisk förundersökning. Åbäcksnäs 4:1. RAÄ 136, Gryts socken, Valdemarsviks kommun, Östergötland. Göran Tagesson

UV Öst Rapport 2006:35. Arkeologisk utredning, etapp 2. Intill skålgropar vid Direktörsvillan, Tornby. Utredning inför planerad utbyggnad av Tornbyvägen. Linköpings stad och kommun, Östergötland. Katarina Österström

UV Öst Rapport 2006:36. Arkeologisk utredning, etapp 2. Boplatsläge i Gottfridsberg. Utredning inför omdragning av cykelväg. Kv Ogräset, Gottfridsberg 1:1, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Katarina Österström

UV Öst Rapport 2006:37. Arkeologisk utredning, etapp 2. Stenålderslämningar i Ledberg-Västerbränninge. Arkeologisk utredning med anledning av tre nyplanerade villatomter. Västerbränninge 1:47, Kaga socken, Linköpings kommun, Östergötland. Fredrik Molin

UV Öst Rapport 2006:38. Arkeologisk utredning etapp 2, arkeologisk förundersökning. Boplatslämningar vid Motala ström. RAÄ 187, 188 och intill RAÄ 173, Järnvägssträckan Göta kanal – Motala bangård samt Göta kanal – Motala ström, Kanaljorden 3:3 m fl, Motala stad och kommun, Östergötland. Sofia Wennström

UV Öst Rapport 2006:39. Arkeologisk utredning, etapp 2. Sökschakt vid Kvarns övningsområde. Kristbergs socken, Motala kommun, Östergötland. Göran Gruber

UV Öst Rapport 2006:40. Arkeologisk utredning, etapp 2. Sökschakt vid Malmens flygplats. Malmens flygplats, Västra Malmskogen, Linköpings stad, Slaka och Kärna socknar m fl, Linköpings kommun, Östergötland. Göran Gruber

UV Öst Rapport 2006:41. Arkeologisk förundersökning och utredning, etapp 2. Förhistoriska boplatslämningar längs en starkströmskabel i sydöstra Åtvidaberg. Mosshult, Broddebo, Nannersbo och Gullebo samt Domra, Gärdserums och Åtvids socknar, Åtvidabergs kommun, Östergötland, samt Dalhems socken Västerviks kommun, Kalmar län. Göran Gruber

UV Öst Rapport 2006:42. Arkeologisk undersökning. Arkeologi vid Borgholms slott – bebyggelse från järnålder och medeltid. Magnus Stibéus (Obs. endast omslag. Rapporten kan beställas.)

UV Öst Rapport 2006:43. Arkeologisk förundersökning. Invid Ådala – odling i stadens utkant II. Kv Daggkåpan 16, RAÄ 153, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Göran Tagesson

UV Öst Rapport 2006:44. Arkeologisk utredning, etapp 2. Sökschakt i Tväggestad och Husby-Broby. Tväggestad 1:2,1:4 och Husby-Broby 2:2, Östra Husby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Anders Kraft

UV Öst Rapport 2006:45. Arkeologisk utredning, etapp 2. En bit av Skäggetorp från förr. Linköpings stad och kommun, Östergötland. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2006:46. Arkeologisk utredning, etapp 2. Mellan gravfälten i Kåvetorp. Inför nybyggnation av två nya villatomter i Kåvetorp 1:1, Rystads socken, Linköpings kommun, Östergötland. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2006:47. Arkeologisk utredning, etapp 1. Rejmyre-Åndenäs-Frängsätter. Skedevi och Risinge socknar, Finspångs kommun, Östergötland. Katarina Österström

UV Öst Rapport 2006:48. Arkeologisk förundersökning. Elkabelschaktning vid Malma gård i Rystad. Antikvarisk kontroll inom Malma 1:1. Rystads socken, Linköpings kommun, Östergötland. Lars Lundqvist

UV Öst Rapport 2006:49. Arkeologisk utredning etapp 1. Inför detaljplan inom Lerboga 2:1 m fl. Bankekinds socken, Linköpings kommun, Östergötland. Lars Lundqvist

UV Öst Rapport 2006:50. Arkeologisk utredning, etapp 2. Lekplats vid Slestadskolan. Lambohov 2:20, Slaka socken, Linköpings kommun, Östergötland. Karin Sundberg

UV Öst Rapport 2006:51. Arkeologisk utredning, etapp 2. Inför nya vattenledningar i Lilla Laxemar. Lilla Laxemar 2:5 m fl, Misterhults socken, Oskarshamns kommun, Kalmar län, Småland. Lars Lundqvist

UV Öst Rapport 2006:52. Arkeologisk utredning. Kv Munken. Bispmotala medeltida bytomt, Motala stad och kommun, Östergötland. Göran Tagesson

UV Öst Rapport 2006:53. Arkeologisk förundersökning och slutundersökning. Trädgårdstorp. Boplatslämningar från senneolitikum och bronsålder. Arkeologiska undersökningar inför återvinningscentral samt nytt skyttecentrum. RAÄ 126-128, Värö 3:1, Ryd 1:1, Kärna socken, Linköpings kommun, Östergötland. Fredrik Molin

UV Öst Rapport 2006:54. Arkeologisk förundersökning. Herstadberg 9:1. Herstadbergs gamla bytomt, RAÄ UV 3a, invid RAÄ 51, Kvillinge socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Göran Tagesson

UV Öst Rapport 2006:55. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Godsstråket Bergslagen, Hallsberg-Mjölby. Fem deponiplatser på sträckan Motala-Mjölby. Appelby 1:9, Sund 1:5, Götala 3:1, Stavgård 1:2, och Biskopsberga 15:1 Hagebyhöga, Fivelstad, Styra och Allhelgona socknar, Vadstena, Motala och Mjölby kommuner, Östergötlands län. Clas Ternström

UV Öst Rapport 2006:56. Arkeologisk utredning etapp 2 och Arkeologisk förundersökning. Gällstad-Himna, Linghem. Inför upprättande av detaljplan inom Gällstad 1:78 och Himna 11:4, Vårdsberg och Törnevalla socknar, Linköpings kommun, Östergötland. Johan Stenvall och Karin Sundberg

UV Öst Rapport 2006:57. Arkeologisk undersökning. En boplats väster om Kallerstad bytomt. I Kallerstad, mellan RAÄ 139 och RAÄ 140. RAÄ 139:1 och RAÄ 139:2, Kallerstad 1:1, S:t Lars socken, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Simon Rudh och Bengt Elfstrand

UV Öst Rapport 2006:58. Arkeologisk förundersökning och slutundersökning. Södra Änggård. Boplatslämningar från romersk järnålder-folkvandringstid. RAÄ 272, Södra Änggård, Lambohov 2:20, Slaka socken, Linköpings kommun, Östergötland. Anders Kraft

UV Öst Rapport 2006:59. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Tio meter från RAÄ 34 i Malma, Rystad. Ny telekabel i gamla schakt. Intill RAÄ 34, Malma 2:3, Rystads socken, Linköpings kommun, Östergötland. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2006:60. Arkeologisk förundersökning. Borgmästaregatan m fl. RAÄ 153, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Göran Tagesson

UV Öst Rapport 2006:61. Arkeologisk förundersökning. Under Brücks fabriks AB. Tunnbindaregatan, RAÄ 96, S:t Johannes församling, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Göran Tagesson

UV Öst Rapport 2006:62. Arkeologisk förundersökning. Mörtlösa – en by i långtidsperspektiv. Två förundersökningar vid Mörtlösa bytomt. RAÄ 171, 323, 343, 410, 417, 443, 444 och 445, Kallerstad 1:2 m fl , Linköpings stad och kommun, Östergötland. Maria Petersson med bidrag av Karin Lindeblad och Sofia Wennström

UV Öst Rapport 2006:63. Arkeologisk förundersökning. Äldre järnålder vid Mörtlösa bytomt. RAÄ 410:1, RAÄ 417, Kallerstad 1:2, Mörtlösa, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Sofia Wennström

UV Öst Rapport 2006:64. Kulturhistoriskt planeringsunderlag. Kulturlämningar på Solbergsudde. RAÄ 9 samt UV 39-50, Västerviks socken, Västerviks kommun, Kalmar län. Clas Ternström

UV Öst Rapport 2006:65. Arkeologisk förundersökning. Kv Skulptören 18. RAÄ 21, Vadstena stad och kommun, Östergötland. Göran Tagesson

Dela sidan på