2007

UV Öst Rapport 2007:1. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Boplatslämningar på Råssnäsudden. RAÄ 280, Råssnäs, Motala stad och kommun, Östergötland. Annika Konsmar

UV Öst Rapport 2007:2. Arkeologisk utredning, etapp 2. Stratomta. Inför nyplanerade villatomter inom fastigheten Stratomta 2:3, intill gravfältet RAÄ 27. Törnevalla socken, Linköpings kommun, Östergötland. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2007:3. Arkeologisk utredning, etapp 1. Mellan Gistad och Vistlöt kvarn. Inför planerad optokabel mellan Gistads samhälle och Ventkontrolls kontor i Vistlöt kvarn. Törnevalla och Gistads socken, Linköpings kommun, Östergötland. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2007:4. Kulturhistoriskt planeringsunderlag. Forn- och kulturlämningar söder om sjön Maren. RAÄ 32-39, 82-84, 86, 121 samt 159-174, Västerviks socken och kommun, Kalmar län. Clas Ternström

UV Öst Rapport 2007:5. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Fornlämningar på åkrar runt Öninge. Inför nyanläggning av VA-ledning mellan Öninge och vägen mot Stora Lund. Öninge 2:2, Pikatorp 1:9 m fl, Västra Tollstads och Ödeshögs socken, Ödeshögs kommun, Östergötland. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2007:6. Arkeologisk utredning, etapp 2. Kv Luxor 5. Arkeologisk utredning inför nyplanerad idrottshall i Motala. Motala socken och kommun, Östergötland. Fredrik Molin

UV Öst Rapport 2007:7. Arkeologisk förundersökning. Elkabelförläggning öster om Kvarsebo. RAÄ 15, RAÄ 66, Kolmården 1:1, Hultstugan 1:11, Kvarsebo socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Fredrik Molin

UV Öst Rapport 2007:8. Arkeologisk förundersökning. Gång- och cykelväg kring RAÄ 286 i Malmskogen. RAÄ 286:1, boplatsområde med osäker avgränsning, Malmskogen 10:1, Rystads socken, Linköpings kommun, Östergötland. Anders Kraft

UV Öst Rapport 2007:9. Arkeologisk utredning. Arkeologisk utredning utmed väg E22 mellan Västervik och Gamleby. Törnfalls och Gamleby socknar, Västerviks kommun, Kalmar län. Lars Lundqvist

UV Öst Rapport 2007:10. Arkeologisk förundersökning. Äldre stenålder i Jägarvallen. Arkeologisk förundersökning i samband med ny gång- och cykelväg längs med Jägarvallsvägen i Linköping. RAÄ 134, 135, Kärna socken, RAÄ 271, Slaka socken, Malmen 2:7, 3:12, Odalbygden 8, Linköpings kommun, Östergötland. Fredrik Molin

UV Öst Rapport 2007:11. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Boplats vid Sommen. Blåvik 2:1, Blåviks socken, Boxholms kommun, Östergötland. Sofia Wennström

UV Öst Rapport 2007:12. Arkeologisk utredning. Arkeologi i Norrberga. Anläggningar vid gården Toketorp. RAÄ 238, Toketorp, Norrberga 1:294, Vists socken, Linköpings kommun, Östergötland. Anders Kraft

UV Öst Rapport 2007:13. Kulturhistoriskt planeringsunderlag. Björkliden, Tjärstads socken, Kinda kommun, Östergötland. Clas Ternström

UV Öst Rapport 2007:14. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Törnevalla-Överby. Invid RAÄ 139, Törnevalla socken, Linköpings kommun, Östergötland. Clas Ternström

UV Öst Rapport 2007:15. Arkeologisk utredning, etapp 1. Ny kvartersbebyggelse i Valla. Kvarteret Idegranen 9 och Ilbudet 6, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Bengt Elfstrand

UV Öst Rapport 2007:16. Arkeologisk förundersökning. Tidigmedeltida bebyggelse och medeltida till tidigmodern odling i norra Skänninge. RAÄ 5, medeltida stad, Kv Plåtslagaren 1, Allhelgona socken, Skänninge, Mjölby kommun, Östergötland. Johanna Bergqvist

UV Öst Rapport 2007:17. Arkeologisk förundersökning. Arkeologisk undersökning vid Backgården. RAÄ 173, Backgården 2 och 3, Kvarnön, Motala stad och kommun, Östergötland. Fredrik Molin

UV Öst Rapport 2007:18. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Kabelschakt mellan Flugsätter och Orrevalla. Östra Husby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Anders Kraft

UV Öst Rapport 2007:19. Arkeologisk förundersökning. Gårdslämningar från historisk tid i Egeby. RAÄ 65:1 bytomt, Västerlösa, Egeby 3:4 m fl, Västerlösa socken, Linköpings kommun, Östergötland. Anders Kraft

UV Öst Rapport 2007:20. Arkeologisk förundersökning. Bronsålder vid Kimme storhög. RAÄ 261, Kimme 2:2, Rinna socken, Boxholms kommun, Östergötland. Fredrik Molin

UV Öst Rapport 2007:21. Arkeologisk utredning, etapp 2. Boplatser och vägar i Kallerstad. RAÄ 430 m fl, Kallerstad 1:1, S:t Lars socken, Linköpings kommun, Östergötland. Sofia Wennström

UV Öst Rapport 2007:22. Arkeologisk utredning, etapp 2. Boplatslägen i Motala och Borensberg. Utredning med anledning av utbyte av högspänningskablar. Motala stad, Brunneby och Västra Stenby socknar, Motala kommun, Östergötland. Magnus Rolöf

UV Öst Rapport 2007:23. Arkeologisk förundersökning. Arkeologisk förundersökning inför förläggande av fjärrvärmeledning vid Söderledning, Hagebykorsningen. Sankt Johannes socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Clas Ternström

UV Öst Rapport 2007:24. Arkeologisk förundersökning och Arkeologisk utredning, etapp 2. Ullstämma – en by i eklandskapet. Landeryds socken, Linköpings kommun, Östergötland. Alf Ericsson, med ett språkvetenskapligt bidrag av Jan Paul Strid

UV Öst Rapport 2007:25. Arkeologisk förundersökning. Husgrunder och stenpackningar i Östra Husby. RAÄ 411, bytomt, Oby, Husby-Berga 5:3 m fl, Östra Husby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Anders Kraft

UV Öst Rapport 2007:26. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Husgrund vid Södra Kulla gård. Arkeologisk förundersökning med anledning av förläggning av jordkabel sträckan Södra Freberga-Sjöhamra m fl, Västra Stenby, Vinnerstads och Motala socknar. RAÄ 220, husgrund från historisk tid, Södra Kulla, Hässleby 3:1, Västra Stenby socken, Motala kommun, Östergötland. Anders Kraft

UV Öst Rapport 2007:27. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Lämningar i Nykyrka. Inför nyplanerad fi berkabel mellan Nykyrka, Bona och Degerön, Västra Ny och Godegårds socknar, Östergötland. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2007:28. Arkeologisk förundersökning. Fiskebyboplatsen. Inför planerat industriområde och trafikplats inom RAÄ 207:1 och RAÄ 100, Kv Sparrisen. Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2007:29. Arkeologisk utredning, etapp 2. Enstaka boplatsfynd i elkabelschakt. Elkabel utmed länsväg 942 mellan Blackstad och Norra Nybble samt Lilla Blackstad och Varnäs. Appuna och Väderstads socknar, Mjölby kommun, Östergötland. Bengt Elfstrand

UV Öst Rapport 2007:30. Arkeologiska utredningar och förundersökningar vid riksväg 50. Mellan Ödeshög och Alvastra. Del 1. Områdena 1-9. Del 2. Områdena 3, 5, 7 och 10, kompletterande undersökningar. I Ödeshögs och Västra Tollstads socknar, Ödeshögs kommun, Östergötland . Bengt Elfstrand

UV Öst Rapport 2007:31. Kulturhistoriskt planeringsunderlag i form av fornlämningsanalys. Östra länken mellan Kallerstadsrondellen och Braskens bro. Linköpings stad och kommun, Östergötland. Annika Helander

UV Öst Rapport 2007:32. Arkeologisk förundersökning. Stenåldersboplatsen vid Fredriksdal. RAÄ 37, Jursla 1:6, 1:9, 1:21, 1:26, Kvillinge socken, Norrköpings kommun,Östergötland. Fredrik Molin

UV Öst Rapport 2007:33. Arkeologisk slutundersökning. Herstadbergs säteri – färdväg och gårdsplan. RAÄ 146 och 147, bytomt och färdväg, Herstadberg säteri, Herstadberg 9:1, Kvillinge socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Anders Kraft

UV Öst Rapport 2007:34. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Schaktning för elkabel mellan Millingetorp och Tyrisfors. Västra Eneby RAÄ 8, 9, 10, 29:1, 30:1, 158:1-2, boplatser, bytomt och fossil åker. Millingetorp-Tyrisfors, Killingevid 1:26, Gräverum 2:3-4 m fl, Västra Eneby, Kisa och Horn socknar, Kinda kommun, Östergötland. Anders Kraft

UV Öst Rapport 2007:35. Arkeologisk utredning, etapp 2, förundersökning och slutundersökning. Kvarteret Ryttaren – förromersk järnålder vid Kungshöga. RAÄ 264, 265 och 266, boplats, Ryttaren 1, Mjölby socken, Mjölby kommun, Östergötland. Anders Kraft

UV Öst Rapport 2007:36. Arkeologisk förundersökning, del 1. Arkeologisk undersökning. vid Gullestadsgravfältet. Intill gravfält RAÄ 149, Gullestad 4:1, Östra Stenby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Lisa K Larsson

UV Öst Rapport 2007:37. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Bogestad-Harvestad-Edsberga. Arkeologisk förundersökning inför jordkabelförläggning. Landeryds och Vists socknar, Linköpings kommun, Östergötland. Lisa K Larsson

UV Öst Rapport 2007:38. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Boplatslämningar vid Ramshälls vattentorn. UV 26, 27 och 28 boplatslämningar, Berga hage, Ramshäll 1:1, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Anders Kraft

UV Öst Rapport 2007:39. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Kulturlager vid ”Grå huset” – Bergsbrogården/Skiöldska gården. RAÄ 96, Kv Bergsbron 8, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Magnus Stibéus

UV Öst Rapport 2007:40. Arkeologisk förundersökning. En medeltida kolningsgrop vid Grebo Prästgård. Förundersökning av UV 4:1, Melskog 1:1och avgränsning av UV 4:2. UV 4:1 och 4:2, Grebo Prästgård, Grebo socken, Åtvidabergs kommun, Östergötland. Magnus Rolöf och Katarina Österström

UV Öst Rapport 2007:41. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Härd och sentida lämningar vid bytomt. RAÄ 145 (stenfylld grop och sotfläckar),146 (härd). Nannersbo 2:4, Gärdserums socken, Åtvidabergs kommun, Östergötlands län, Småland. Bengt Elfstrand

UV Öst Rapport 2007:42. Arkeologisk förundersökning och utredning, etapp 2. Medeltida gärde på en boplatsfrån bronsålder eller äldre järnålder? Arkeologisk utredning etapp 2. RAÄ 448 och 449 (invid RAÄ 191), Östberga 1:1. Linköpings stad och kommun, Östergötland. Arkeologisk förundersökning. UV 25 (Berga bytomt), Kvarteret Laken 4. Linköpings stad och kommun, Östergötland. Bengt Elfstrand

UV Öst Rapport 2007:43. Arkeologisk förundersökning. Bankeberg. Enstaka anläggningar. Bankeberg 11:139, Vikingstads socken, Linköpings kommun, Östergötland. Glenn Johansson

UV Öst Rapport 2007:44. Arkeologisk utredning och förundersökning. Grav- och boplatslämningar vid Fålåsa. RAÄ 17, Fålåsa 5:8, Rappestads socken, Linköpings kommun, Östergötland. Glenn Johansson

UV Öst Rapport 2007:45. Arkeologisk för- och slutundersökning. En Vråboplats i Kimstad. Inför ombyggnad till ny pendeltågstation i Kimstad. RAÄ 258 – mesolitisk och neolitisk boplats inom fastigheten Ask 5:1, invid järnvägen och länsväg 215. Kimstads socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2007:46. Arkeologisk förundersökning. Gropar och ett stolphål vid Himmelstalund. Inför belysningsarbeten i anslutning till gång- och cykelväg vid Himmelstalunds hällristningsområde. RAÄ 1, Östra Eneby socken, Norrköpings kommun Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2007:47. Arkeologisk utredning, etapp 2. Arkeologi längsmed ett vattendrag. Lager, anläggningar och fynd funna vid utredning inför planerat industriområde. Intill RAÄ 168, Vallsberg 1:34, Väderstad socken, Mjölby kommun, Östergötland. Katarina Österström

UV Öst Rapport 2007:48. Arkeologisk utredning, etapp 2. Boplatslägen vid Saabs flygplatsområde. Köpetorp, Tannefors sn, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Katarina Österström

UV Öst Rapport 2007:49. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Härdar och kulturlager på Snipvägen. RAÄ 217:1, Berg, Vreta klosters socken, Linköpings kommun, Östergötland. Katarina Österström

UV Öst Rapport 2007:50. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Ett kabelschakt vid ”Vita magasinet”. RAÄ 21, Kv Ranunkeln 7, Vadstena stad och kommun, Östergötland. Magnus Stibéus

UV Öst Rapport 2007:51. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Grav, fossil odling och skärvsten vid elschakt. RAÄ 158 (invid RAÄ 6:1-3), Skvällinge 1:1, RAÄ 156 och 157 vid Skrukeby-Lundby 3:3 samt RAÄ 155 vid Lillängen (Skrukeby-Lundby 3:7), Östra Skrukeby socken, Linköpings kommun, Östergötland. Bengt Elfstrand

UV Öst Rapport 2007:52. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. En bytomt, gammal odling (RAÄ 286) och ett krukskärvsfynd (RAÄ 285). Inom RAÄ 278:1, Himna 11:2 i Linghem, Vårdsbergs socken, Linköpings kommun, Östergötland. Bengt Elfstrand

UV Öst Rapport 2007:53. Arkeologisk utredning etapp 2 och slutundersökning. En ensam härdrest i dalgångskant och ett 1800-tals lager. RAÄ 148, Åby 7:7 (nr 1), Åby 4:2 (nr 2) och Åby 7:3 (nr 3), Kvillinge socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Bengt Elfstrand

UV Öst Rapport 2007:54. Arkeologisk utredning etapp 2 och slutundersökning. Boplatser vid väg. RAÄ 217, Öninge 11:1, Bjuggården, Ödeshögs socken och kommun, Östergötland. Bengt Elfstrand

UV Öst Rapport 2007:55. Arkeologisk slutundersökning. Kulturlager och smidesspår vid Smedbygravfältet. Inför anläggande av gång- och cykelväg mellan Brånnestad och Rambodal. RAÄ 121, Kv Skålsvampen, f d St Johannes socken Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Karin Lindeblad, Per Nilsson

UV Öst Rapport 2007:56. Arkeologisk slutundersökning. Mesolitisk hyddlämningvid Kv Intellektet. Arkeologisk undersökning med anledning avnya studentbostäder inom Valla koloniområde. RAÄ 421, Kv Intellektet 5, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Fredrik Molin

UV Öst Rapport 2007:57. Arkeologisk förundersökning och utredning, etapp 2. Vattenhål i Sockenmarken. RAÄ 140 och södra Sockenmarken, Ljungsbro, Vreta Klosters socken, Linköpings kommun, Östergötland. Katarina Österström

UV Öst Rapport 2007:58. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Förhistorisk ränna och fossil odling i Sunds medeltida bytomt. RAÄ 34:1 och RAÄ 51, Sund 13:1 (fd 13:8 och 13:9), Fivelstads socken, Motala kommun, Östergötland. Bengt Elfstrand

UV Öst Rapport 2007:59. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Kabelschakt inom Leonardsbergs hällristningsområde. Nedläggning av jordkabel och rasering av luftledningar i anslutning till hällristnings- och skålgropslokaler söder om Bråvalla flygflottilj, Leonardsbergs gård m fl. RAÄ 30, 33, 151 m fl, Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2007:60. Arkeologisk undersökning, murverksdokumentation och antikvarisk kontroll 2005-2007. I Erik Lundbergs fotspår – klosterköket, parlatoriet, Stenkilska gravkoret och ett (o)möjligt baptisterium. Vreta klosters klosterområde och kyrka, RAÄ 50, Vreta kloster församling, Linköpings kommun, Östergötland. Göran Tagesson

UV Öst Rapport 2007:61. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, samt arkeologisk slutundersökning. Kulturlager och bebyggelselämningar från historisk tid vid Malfors bro, Ljungsbro. RAÄ 223 och 224, Vreta Klosters socken, Linköpings kommun, Östergötland. Anders Kraft

UV Öst Rapport 2007:62. Arkeologisk utredning, etapp 1. Sankt Johannes 3:1 m fl. Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Clas Ternström

UV Öst Rapport 2007:63. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Äldre gatunivå och kulturlager i Follingegatan. RAÄ 5, Skänninge stad, Mjölby kommun, Östergötland. Annika Konsmar

UV Öst Rapport 2007:64. Arkeologisk förundersökning, del 2 och slutundersökning. Hus och brunnar vid Himmelstalunds hällristningar. Inför ny gång- och cykelväg. RAÄ 1, Himmelstalund, Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2007:65. Arkeologisk förundersökning. Vreta kloster, vaktmästeriet. RAÄ 50, Vreta klosters socken, Linköpings kommun, Östergötland. Göran Tagesson

UV Öst Rapport 2007:66. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Kulturlager efter en boplats och odling från bronsålder – äldre järnålder? RAÄ 453, Vidingsjö 1:1 och kvarteret Rosen 3, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Bengt Elfstrand

UV Öst Rapport 2007:67. Arkeologisk utredning och förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Horn-Hycklinge-Björksfors. Ombyggnad av ledningsnätet. RAÄ 13, Hycklinge socken, Horn – Hycklinge – Björksfors, Oppeby, Hycklinge och Horn socknar, Kinda kommun, Östergötland. Clas Ternström

UV Öst Rapport 2007:68. Arkeologisk utredning, etapp 2. Boplatslämningar från yngsta stenålder och äldsta bronsålder. Objekt 1-4. Västerviks socken och kommun, Kalmar län. Clas Ternström

UV Öst Rapport 2007:69. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Dynudden. Intill RAÄ 144, Dynudden. Västra Stenby socken, Motala kommun, Östergötland. Katarina Österström

UV Öst Rapport 2007:70. Arkeologisk förundersökning. ”Sitam in monte” – belägen på berget S:t Hieronymus och S:ta Barbaras prebendegård. Kv Banken 1, RAÄ 157, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Göran Tagesson

UV Öst Rapport 2007:71. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning. Dränering och grundgrävning vid medeltidsborgen Aranäs. RAÄ 9 och 12, Årnäs säteri (Årnäs 2:1), Forshems socken, Götene kommun, Västergötland. Magnus Stibéus

UV Öst Rapport 2007:72. Arkeologisk utredning, etapp 1. Väg 893, Grindtorp-Mauritzberg. RAÄ 396, 429, 445, 446, 447 och 448, Östra Husby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Clas Ternström

UV Öst Rapport 2007:73. Arkeologisk förundersökning. Sjögerum. Ombyggnad av ledningsnätet. RAÄ 69, Börrums socken, Söderköpings kommun, Östergötland. Clas Ternström

UV Öst Rapport 2007:74. Arkeologisk utredning, etapp 2 samt förundersökning. Boplatslämningar i Motala och Fågelsta. RAÄ 187 Motala stad, RAÄ 50 Fågelsta, Fivelstad socken, Kanaljorden 3:1 m fl, Motala kommun, Östergötland. Bengt Elfstrand & Sofia Lindberg (Wennström)

UV Öst Rapport 2007:75. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Optokabel söder om Söderköping. Söderköping-Bottna. Skönberga, Börrum, Mogata socken, Söderköpings kommun, Östergötland. Sofia Lindberg (Wennström)

UV Öst Rapport 2007:76. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Stålet 3. Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Annika Helander

UV Öst Rapport 2007:77. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Fågelsta-Sjökumla. Ombyggnad av ledningsnätet. Fivelsta och Västra Stenby socknar, Motala kommun, Östergötland. Clas Ternström

UV Öst Rapport 2007:78. Arkeologisk utredning, motsvarande etapp 1. Brånnestad/Bjärby. Komplettering till tidigare utförd utredning. Styrstad socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2007:79. Arkeologisk utredning, etapp 2. Multisportarena vid Himmelstalund. Himmelstalunds sportfält, Borg 11:1, Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2007:80. Arkeologisk förundersökning. Högby Prästgård. RAÄ 11, Prästgården, Högby socken, Mjölby kommun, Östergötland. Sofia Lindberg

UV Öst Rapport 2007:81. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Agetomta – spridda boplatsindikationer på tre ställen i elkabelschakt. Område1: RAÄ 143, Agetomta 2:11. Område2: RAÄ 142, Agetomta 2:10. Område3: RAÄ 144, Agetomta 2:3. Styrstads socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Bengt Elfstrand

UV Öst Rapport 2007:82. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Väg 210 förbi Evertsholm. Inför planerad ombyggnad av väg 210. Objekt nr 87526026. Björstad 1:1, Evertsholm 4:3 m fl, Drothems socken, Söderköpings kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2007:83. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Gamla spår i Röks Ödemark. Inför rasering av luftledning och nedläggning av ny elkabel. RAÄ 68 m fl, stensträngsområde och boplatsområde. Färgestad 1:2, 1:3, 3:1 och Röks Ödemark 1:6, Röks socken, Ödeshögs kommun, Östergötland. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2007:84. Arkeologisk utredning och förundersökning. Norra Vi. Ombyggnad av elnätet. RAÄ 54, RAÄ 203, Norra Vi socken, Ydre kommun, Östergötland. Sofia Lindberg

UV Öst Rapport 2007:85. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Vårdnäs-Västerby. Ombyggnad av elnätet. RAÄ 124, RAÄ 214, Vårdnäs-Västerby, Vårdnäs socken, Linköpings kommun, Östergötland. Sofia Lindberg

UV Öst Rapport 2007:86. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. S:t Olai kyrkogård. Fjärrkyla genom centrala Norrköping. RAÄ 96, stadslager, Skolgatan-Östra Promenaden, S:t Johannes socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Annika Konsmar

UV Öst Rapport 2007:87. arkeologisk undersökning. Broby kyrka. RAÄ 4, Strå socken, Vadstena kommun, Östergötland. Rikard Hedvall

UV Öst Rapport 2007:88. Arkeologisk utredning, etapp 2. Pryssgården 1:1. Inför genomförande av detaljplan för industriområde. RAÄ 166, 178, Pryssgården 1:1, Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2007:89. Arkeologisk förundersökning. Brofäste och vad vid Lindevad. RAÄ 83 (bro), 84 (vad), Linnevad 1:1 i Allhellgona socken, Vallerstad 7:12 i Vallerstads socken, Mjölby kommun, Östergötland. Bengt Elfstrand

UV Öst Rapport 2007:90. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Schakt inom sätesgårdstomt. RAÄ 174:1, Östra Eneby 6:32 (Svärtinge udde), Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Bengt Elfstrand

UV Öst Rapport 2007:91. Kulturhistoriskt planeringsunderlag. Torp, backstugor och stenbrott i Vrinnevi. RAÄ 15, 16, 17 och 18 Norrköpings stad (f d Sankt Johannes socken), Norrköpings stad och kommun, Östergötlands län. Clas Ternström

UV Öst Rapport 2007:92. Byggnadsarkeologisk förundersökning och undersökning. Murverksdokumentation på Läckö slott. Köksborgens norra fasad samt rum 20, 23 och 25. RAÄ 69, Läckö slott, Otterstad socken, Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Hanna Menander

UV Öst Rapport 2007:93. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Fröstad. Jordkabelförläggning sydöst om Mantorp. RAÄ 61, 62, 110, 111, 112 och 136, Fröstad 2:1, 1:2 och 1:3, Östra Tollstads socken, Mjölby kommun, Östergötland. Annika Helander

UV Öst Rapport 2007:94. Arkeologisk utredning, etapp 2. Arnebo 4:1. Vårdnäs socken, Linköpings kommun, Östergötland. Annika Helander

UV Öst Rapport 2007:95. Arkeologisk utredning, etapp 2. Tägneby i Rystads socken. Inför nyplanerade villatomter på gammal åkermark. Inom och intill den medeltida bytomten i Tägneby. Tägneby 3:4 och 4:6, Rystads socken, Linköpings kommun, Östergötland. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2007:96. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Heda-Rök. Optokabel genom kulturbygd. Inför optokabelförläggning från Ödeshögs samhälle till Heda, Rök och Svanshals. Ödeshögs, Heda, Svanshals, Röks och Stora Åby socknar, Ödeshögs kommun, Östergötland. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2007:97. Arkeologisk slutundersökning. Lilla Ullevi. Gård från vikingatid och tidig medeltid i Tornby. RAÄ 325, kvarteret Glaskulan 5, Tornby, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Magnus Rolöf med bidrag av Karin Lindeblad

Dela sidan på