2008

UV Öst Rapport 2008:1. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Elkabel vid Stora Lövingsborg. RAÄ 9, Skänninge stad, Mjölby kommun, Östergötland. Peter Zetterlund

UV Öst Rapport 2008:2. Arkeologisk utredning. Grav- och boplatsområde vid Stora Sjögestad. Särskild utredning inför planerad nybyggnation vid Vretaskolan. RAÄ 232, Vreta Klosters socken, Linköpings kommun, Östergötland. Clas Ternström

UV Öst Rapport 2008:3. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Elkabel vid Västerbränninge. Västerbränninge 1:51 och 1:8, Kaga socken, Linköpings kommun, Östergötland. Peter Zetterlund

UV Öst Rapport 2008:4. Arkeologisk förundersökning. Bebyggelse och kulturlager från 1600-tal fram till idag vid Norra Munksjöstranden. RAÄ 50, Kv Ansvaret 5 och 6, Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län. Magnus Stibéus och Göran Tagesson

UV Öst Rapport 2008:5. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Härdar och nyupptäckta hällristningar vid Himmelstalund. Inför visualiseringsåtgärder i form av trädäck, belysning m m. RAÄ 1, Himmelstalund, Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2008:6. Arkeologisk förundersökning. Kv Kroken 1. RAÄ 96, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Göran Tagesson

UV Öst Rapport 2008:7. Kulturhistoriskt planeringsunderlag. Fornlämningar och boplatslägen vid Målserum. RAÄ 25, 89, 106, 111, 175, 176, 178 samt utredningsobjekt Målserum 1-3, Västerviks socken och kommun, Kalmar län. Clas Ternström

UV Öst Rapport 2008:8. Arkeologisk utredning etapp 2 och arkeologiska förundersökningar i form av antikvariska kontroller för fjärrvärme. Äldre lämningar under gatunivå och vid kyrkan i Kisa samhälle. Del 1. Vid Floragatan, Linnégatan, Storgatan och Karlebyvägen. Arkeologisk utredning etapp 2. Del 2. Vid Villagatan och Rosengatan. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Del 3. Kv Prosten 1 och 2 (Kisa kyrka). Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Kisa socken, Kinda kommun, Östergötland. Bengt Elfstrand

UV Öst Rapport 2008:9. Arkeologisk utredning, etapp 2 och arkeologisk förundersökning. i form av antikvarisk kontroll. Elkabelschakt genom en bytomt och en fossil odlingsyta samt förbi gravar, stensträngar, ödekyrkogård och bebyggelselämningar. RAÄ 14:1, 172:1, 239:1, 16:1, 19:1, UV 54, 373 och 18:1-3, Väderstad 6:1, 4:1 och 5:1, Väderstads socken, Mjölby kommun, Östergötland. Bengt Elfstrand

UV Öst Rapport 2008:10. Arkeologisk förundersökning. En hålväg i Valla. RAÄ 294, Kvarteret Irrblosset 2, Vallaområdet, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Bengt Elfstrand

UV Öst Rapport 2008:11. Kulturhistoriskt planeringsunderlag. Bråvallaområdet – mellan Fiskeby och Svärtinge. Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötlands län. Clas Ternström

UV Öst Rapport 2008:12. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Borgsmon. Inför ny detaljplan intill ett klassiskt stenåldersläge. RAÄ 114:1 Borg, RAÄ 20-24 Norrköping, boplatser, Borgsmon, Kneippen Syd, Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2008:13. Arkeologisk förundersökning. Äldre järnåldersboplatser mellan Norrköping och Skärblacka. Två nyupptäckt förhistoriska boplatser utmed planerad VA-ledning mellan Norrköping och Skärblacka. RAÄ 19, 25 (Borg/Norrköping), RAÄ 104, 105 (Kullerstad), boplatser, Borgs och Kullerstads socknar, Norrköpings kommun, Östergötland. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2008:14. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Schaktgrävning för åskledaranläggningar vid Källstad, Rogslösa, Väversunda, Nässja och Hovs kyrkor. Källstad, Rogslösa, Väversunda, Nässja och Hovs socknar, Vadstena kommun, Östergötland. Rikard Hedvall

UV Öst Rapport 2008:15. Arkeologisk förundersökning. Kalmar domkyrka. Kalmar stad och kommun, Kalmar län. Göran Tagesson

UV Öst Rapport 2008:16. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Ulrika samhälle. Amundebo 1:166, 1:168, Ulrika socken, Linköpings kommun, Östergötland. Annika Helander

UV Öst Rapport 2008:17. Arkeologisk utredning, etapp 2. Heda i Ljungsbro. Heda 11:1 och 7:1, Vreta Klosters socken, Linköpings kommun, Östergötland. Katarina Österström

UV Öst Rapport 2008:18. Kulturhistoriskt planeringsunderlag. Inför planläggning av del av Agneshög 3:23, 3:41 samt Räkan 1. Bispmotala tegelbruk, Motala stad och kommun, Östergötland. Annika Helander

UV Öst Rapport 2008:19. Arkeologisk förundersökning, samt antikvarisk kontroll. Boplats i Ledbergs Tomta. RAÄ 42, Ledbergs Tomta 4:1, 4:10, Ledbergs socken, Linköpings kommun, Östergötland. Annika Helander

UV Öst Rapport 2008:20. Arkeologisk utredning, etapp 2. Skarphagen. Inför nyplanerad anslutning av bussgata. Kv Skarphagen 1:1 och 1:2, Norrköping stad och kommun, Östergötland. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2008:21. Arkeologisk utredning. Gång- och cykelväg vid Solbergagravfältet. RAÄ 30, Mjölby stad och kommun, Östergötland. Peter Zetterlund

UV Öst Rapport 2008:22. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Klockarehagen. Bjärka 1:2, Stockstorp 1:4, Brunneby och Ljungs socken samt Hultsjö, Stjärnorps socken, Linköpings kommun, Östergötland. Katarina Österström

UV Öst Rapport 2008:23. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. En härd intill ett gravfält vid Tallebo, Gistads-Överby. RAÄ 27, Gistads Överby 3:1, Gistads socken, Linköpings kommun, Östergötland. Katarina Österström

UV Öst Rapport 2008:24. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Arkeologisk utredning invid Lindhem. Mellanbränninge 3:3, Kaga socken, Linköpings kommun, Östergötland. Linus Hagberg

UV Öst Rapport 2008:25. Arkeologisk utredning, etapp 2. Återvinningsstation invid Ljungatorp. Tegellöten 1:1, S:t Pers socken, Vadstena kommun, Östergötland. Linus Hagberg

UV Öst Rapport 2008:26. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. RAÄ 461, en kokgrop i Säby. Linköping-Säby 1:10, Kaga socken, Linköpings kommun, Östergötland. Linus Hagberg

UV Öst Rapport 2008:27. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Fossilt odlingslager inom RAÄ 241:1. Husby-Broby 3:1, Västra Husby socken, Söderköpings kommun, Östergötland. Linus Hagberg

UV Öst Rapport 2008:28. Arkeologisk utredning, etapp 1. Väg 799, delen Snövelstorp-Djurtorp. Inför ombyggnad och ny dragning av väg 799. S:t Johannes och Västra Husby socknar, Norrköping och Söderköpings kommuner, Östergötland. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2008:29. Arkeologisk undersökning. Fågelstaprojektet. Fem arkeologiska undersökningar i västra Östergötlands slättbygd. Invid RAÄ 21 och RAÄ 27, RAÄ 225, RAÄ 14-19 Västra Stenby socken, RAÄ 32 och RAÄ 26 Fivelstad socken, Motala kommun, Östergötland. Lisa K Larsson

UV Öst Rapport 2008:30. Arkeologisk förundersökning. Skatepark på Himmelstalunds sportfält. Borg 11:1, Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2008:31. Arkeologisk utredning, etapp 2. Boplatslämningar väster om Vattenverksvägen. Inför planerad parkeringsplats, Himmelstalunds sportfält, Borg 11:1, Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2008:32. Arkeologisk förundersökning och utredning, etapp 2. Yngre järnålder i Valla. Förundersökning av RAÄ 330 och utredning av Kv Intellektet. Linköpings stad och kommun, Östergötland. Katarina Sköld

UV Öst Rapport 2008:33. Arkeologisk utredning, kompletterande etapp 1 samt etapp 2. Riksväg 50 – mellan Motala och Mjölby. Västra Stenby, Fivelstads, Styra, Allhelgona, Skänninge, Högby och Mjölby socknar, Motala och Mjölby kommuner, Östergötland. Annika Helander

UV Öst Rapport 2008:34. Arkeologisk utredning, etapp 2. En stensträng i Ullstämma. Intill RAÄ 16, 17 och 255, Landeryds socken, Linköpings kommun, Östergötland. Karin Sundberg

UV Öst Rapport 2008:35. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 samt arkeologisk förundersökning. Tornby och Lilla Ullevi – utredning och förundersökning år 2007, del 1-2. RAÄ 465, 466, 467, 468, 469 470 och 471. Boplatser från mesolitikum och äldre järnålder, del av bytomt, härdområde, vägar och fossila odlingslager. Skäggetorp 1:1 och Tornby 1:2, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Maria Petersson

UV Öst Rapport 2008:36. Arkeologisk utredning, etapp 2. Grav- och boplatsområde vid Storgårdsvägen i Väderstad. RAÄ 358, 359 och Objekt 1, Väderstad socken, Mjölby kommun, Östergötland. Katarina Sköld

UV Öst Rapport 2008:37. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Fivelstad m fl. Antikvariska kontroller i samband med förläggande av elkabel. RAÄ 1:1 Sankt Per socken, RAÄ 13:1 Fivelstad socken, RAÄ 44 och 45 Hagebyhöga socken, Sankt Per, Fivelstad och Högebyhöga socknar, Vadstena kommun, Östergötlands län. Clas Ternström

UV Öst Rapport 2008:38. Arkeologisk forskningsundersökning. Urbjörn. Fosfatkartering och provundersökning inom område med fossil åkermark och boplatslägen. Forskningsundersökning inom RAÄ 188. Västra Tollstad socken, Ödeshögs kommun, Östergötland. Clas Ternström, Pia Nilsson och Jens Heimdahl

UV Öst Rapport 2008:39. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. RAÄ 113 – boplatslämningar från romersk järnålder i Mörtnäs. Undersökningar med anledning av kabelförläggning intill RAÄ 18 och UV 1. Mörtnäs 1:1, 1:2, Möjetorp 1:1 och Mejstorp 1:1, Krokeks socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Linus Hagberg

UV Öst Rapport 2008:40. Arkeologisk förundersökning. Runt Mon vid Borgsmon. Inför ny detaljplan av området Kneippen Syd. RAÄ 20 boplats, Norrköping stad och kommun, Östergötland. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2008:41. Arkeologisk förundersökning. Boplatser, vägar och en stensträng. Förundersökning inom Kallerstad 1:1. RAÄ 430 m fl, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Katarina Sköld

UV Öst Rapport 2008:42. Arkeologisk förundersökning. Hålvägar och röjningsvall i Sockenmarken. RAÄ 209, 210 och 212, Sockenmarken 4:5 m fl, Vreta Klosters socken, Linköpings kommun, Östergötland. Katarina Sköld

UV Öst Rapport 2008:43. Arkeologisk utredning. Helgeberg, RAÄ 82, plats med tradition. Del av Såpkullen 1:1, 1:2, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Annika Helander

UV Öst Rapport 2008:44. Kulturhistoriskt planeringsunderlag. Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga. Anslutning av väg 210 till E4. Skärkinds socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Annika Helander

UV Öst Rapport 2008:45. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Nyckelby. RAÄ 107, Nyckelby 3:9, Västra Stenby socken, Motala kommun, Östergötland. Linus Hagberg och Sofia Lindberg

UV Öst Rapport 2008:46. Arkeologisk slutundersökning. Ramshäll. Boplats från yngre stenålder samt lämningar från övergången bronsålder till äldsta järnålder. Arkeologisk undersökning inför uppförande av nytt stjärnhus. RAÄ 188, Ramshäll 1:1, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Fredrik Molin

UV Öst Rapport 2008:47. Arkeologisk förundersökning. I Louis de Geers trädgård. Kv Stenhuset 7, RAÄ 96, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Annika Nordström och Göran Tagesson

UV Öst Rapport 2008:48. Arkeologisk undersökning 2006. I Skänninges utkant – spår av medeltida marknad och agrara lämningar invid RAÄ 5. Pendeltågsstationen, Skänninge, Mjölby kommun, Östergötland. Magnus Stibéus

UV Öst Rapport 2008:49. Arkeologisk förundersökning. Kulturlager, härdar och slagg vid Snipvägen, Berg. Snipvägen, Kungsbro 1:126, Vreta kloster socken, Linköpings kommun, Östergötland. Tom Carlsson

UV Öst Rapport 2008:50. Arkeologisk utredning. Arkeologiska utredningar mellan Braskens bro och Kallerstadsrondellen – Riksväg 35, Östra länken. Linköpings stad och kommun, Östergötland län. Tom Carlsson

UV Öst Rapport 2008:51. Arkeologisk utredning. Arkeologiska utredningar vid Vreta kloster, Blåsvädret och Stora Sjögestad. Planerad småindustri vid Blåsvädret samt gång-/cykelväg mellan Vreta kloster och Stora Sjögestad. Vreta kloster socken, Linköpings kommun, Östergötland. Tom Carlsson

UV Öst Rapport 2008:52. Arkeologisk förundersökning och utredning, etapp 2. Boplatslämningar och järnframställning vid Skrukeby Berggård. Undersökningar inför bebyggelse inom fornlämningsområde 1. RAÄ 89 och Objekt 1-3, Skrukeby Berggård, Högby socken, Mjölby kommun, Östergötland. Tom Carlsson

UV Öst Rapport 2008:53. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Norr om Väderstad-Verken. Vallsberg 9:3, Väderstad socken, Mjölby kommun, Östergötland. Katarina Sköld

UV Öst Rapport 2008:54. Arkeologisk förundersökning. Boplats och åker intill Toketorp. RAÄ 238, Norrberga 1:294, Vists socken, Linköpings kommun, Östergötland. Katarina Sköld

UV Öst Rapport 2008:55. Arkeologisk utredning, etapp 1. Vreta kloster 7:1. Planerad bebyggelse vid Vretaskolan mellan Bergs slussar och Bergsvägen. Vreta klosters socken, Linköpings kommun, Östergötland. Annika Helander

UV Öst Rapport 2008:56. Arkeologisk förundersökning. Utvidgning av lertäkt mellan Åby och Kallerstad. Invid RAÄ 348 m fl, Kallerstad 1:1 och 1:2, S:t Lars/Linköping, Östergötland. Sofia Lindberg

UV Öst Rapport 2008:57. Arkeologisk utredning, etapp 1. Kanaljorden 2:1. Planerad bebyggelse i anslutning till Bergs slussar. Vreta klosters socken, Linköpings kommun, Östergötland. Annika Helander

UV Öst Rapport 2008:58. Arkeologisk förundersökning. Sviestads gamla bytomt. Inför ny detaljplan inom del av kv Hackefors 5:1, Navet 6, 14 och 15. Landeryds socken, Linköpings kommun, Östergötland. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2008:59. Arkeologisk utredning, etapp 1. Planerad bostadsbebyggelse i Norsholm. Norsholm 1:171, RAÄ 108, Kimstads socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Annika Helander

UV Öst Rapport 2008:60. Arkeologisk utredning, etapp 2. Fornlämningar i Rambodal, Norrköping. Rambodal 1:1, Smedby 6:1, Norrköping-Brånnestad 1:26 och Navestad 3:1, i anslutning till RAÄ S:t Johannes 88:1, 144-148, bl a, S:t Johannes socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Peter Zetterlund

UV Öst Rapport 2008:61. Arkeologisk utredning, etapp 1. Nya fornlämningar vid Bosgård. Ny detaljplan för tomtavstyckning vid RAÄ 420 och 421. Bosgårds villaområde, Bosgård 2:1, Västra Hargs socken, Mjölby kommun, Östergötland. Bengt Elfstrand

UV Öst Rapport 2008:62. Arkeologisk förundersökning. Intill en stensträng på Vikbolandet. Förundersökning i samband med ledningsdragning intill RAÄ 316, söder om Gårdsjö. Häradshammars socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Tom Carlsson

UV Öst Rapport 2008:63. Arkeologisk utredning, etapp 2 och förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Två nyupptäckta boplatser och odlingsytor samt rester efter Veta gamla prästgårdstomt. Del 1. Arkeologisk utredning, etapp 2. RAÄ 46, 47 och 48, Prästgården, Veta 5:5 (Mantorp). Del 2. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Komplettering till RAÄ 45, Veta 8:1 (Gusab). Veta socken, Mjölby kommun, Östergötland. Bengt Elfstrand

UV Öst Rapport 2008:64. Arkeologisk utredning. Kulturhistorisk konsekvensanalys. Vindkraft i området Ryd-Rönnerum. Inom fastigheterna Ryd 6:11, Mörbylånga kommun, Rönnerum 2:2, 5:3 samt Högsrum 4:2, Borgholms kommun, Öland, Kalmar län. Annika Helander

UV Öst Rapport 2008:65. Kulturhistoriskt planeringsunderlag. Forn- och kulturlämningar vid Roxenbaden. RAÄ 139-151 samt objekt 1-9, Stjärnorps socken, Linköpings kommun, Östergötlands län. Clas Ternström

UV Öst Rapport 2008:66. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Rävsjö. Förhistoriska lämningar vid planering av nytt vindkraftverk. RAÄ 84 och 85, boplats inom Rävsjö 1:1, Fivelstads socken, Motala kommun, Östergötland. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2008:67. Arkeologisk utredning och förundersökning. Ombyggnad av elnätet söder om Boren. RAÄ 90, 91, 92 m fl, Ekebyborna sn; fastighet Åkerby 8:2, Nässja 2:1 m fl, Ekebyborna och Ask socknar, Motala stad och kommun, Östergötland. Sofia Lindberg

UV Öst Rapport 2008:68. Kulturhistoriskt planeringsunderlag/kunskapssammanställning. Fiskeby-Östra Eneby. RAÄ 100, 166, 178, 207 m fl, Fiskeby 1:1 m fl, Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2008:69. Arkeologisk förundersökning. Ritboken 1. Yngre järnålder i Ullstämma. RAÄ 217, 264, Landeryds socken, Linköpings kommun, Östergötland. Peter Zetterlund

UV Öst Rapport 2008:70. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Fossil åkermark och torplämning. Jordkabel längs hagmark i Gagnarp. RAÄ 4 och 6 i Viby socken, RAÄ 62, 113, 136 m fl i Östra Tollstad socken. Stensträngar och gravfält, Viby 21:1, Fröstad 1:3 och 2:8, Viby och Östra Tollstad socknar, Mjölby kommun, Östergötland. Annika Konsmar

UV Öst Rapport 2008:71. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Industrilinjen Kisa. RAÄ 46, Millingetorp, Kisa socken, Kinda kommun, Östergötland. Annika Helander

UV Öst Rapport 2008:72. Arkeologisk utredning, etapp 2. Tillbaka i Drottningmarken. Kompletterande Arkeologisk utredning, etapp 2, inför nya villatomter i området Drottningmarken. RAÄ 54, 55 och 56 inom kv Drottningmarken, (St Pers socken), Vadstena stad och kommun, Östergötland. Johan Stenvall

Dela sidan på