2009

UV Väst Rapport 2009:1. Arkeologisk förundersökning. Förhistoriska boplatser längs Domarringsförbindelsen – boplatser och aktivitetsområden från mesolitisk tid till äldre järnålder. Bohuslän, Torslanda socken, Bulycke 1:3, Skogen 1:1 m.fl. RAÄ 80, 84, 279, 280, 281. Anders Kraft

UV Väst Rapport 2009:2. Arkeologiska undersökningar. Järnåldersgravar i Skee. Delområde 2 inom sträckan E6, Lugnet-Skee. Vättland 1:6 och Bastekärr 1:8. RAÄ 1090 och 1597. Marianne Lönn och Gisela Ängeby

UV Väst Rapport 2009:3. Arkeologisk utredning. Fastarp i Tvååker. Halland, Tvååker socken, Fastarp 3:69. Gisela Ängeby

UV Väst Rapport 2009:4. Arkeologisk utredning. Väg 27, delen Viared-Kråkered – alternativ Norr. Västergötland, Torpa socken (Borås stad), Viared, Osdal och Gässlösa. Gundela Lindman & Christina Rosén

UV Väst Rapport 2009:5. Arkeologisk utredning. Äldre gårdsbebyggelse i Heberg. Halland, Vallda socken, Heberg 3:20, Vallda 149:2. Jörgen Streiffert och Christina Rosén

UV Väst Rapport 2009:6. Arkeologisk förundersökning. Schaktövervakning vid Västra Hagen. Halland, Vallda socken, Buera 3:6 med flera, Vallda 157:1. Anders Kraft

UV Väst Rapport 2009:7. Arkeologisk utredning. Fem nya boplatser utmed Viskan och Riksväg 41 – delen Sundholmen-Björketorp. Utredning inför planerad ny vägsträckning i Marks kommun. Västergötland, Horred och Surteby-Kattunga socknar, Sundholmen, Fågelsång, Hulebo, Lönebo, Bua, med flera. Petra Nordin med bidrag av Christina Rosén

UV Väst Rapport 2009:8. Arkeologisk utredning. Oppen trafikplats E6, delen Tanumshede–Lugnet. Bohuslän, Tanum socken. Betty-Ann Munkenberg

UV Väst Rapport 2009:9. Arkeologisk utredning. Förhistorisk boplats och stensättning invid Ysbys Svartemosse. Arkeologisk utredning inför planerat deponi- och återvinningsområde i Klovsten. Halland, Vallda socken, Ysby 3:26 med flera, RAÄ 1 och RAÄ 334. Petra Nordin

UV Väst Rapport 2009:10. Arkeologisk utredning. Väg 41, sträckan Derome–Veddige. Halland, Varbergs kommun, Veddige socken, Åsby 9:3, Valby 16,1, Veddige-Torstorp 2:4, 3:1, 3:13, 5:12, 6:8, 7:3, 33,3 med flera. Marianne Lönn

UV Väst Rapport 2009:11. Arkeologisk undersökning. En boplatsundersökning på Ölmanäset. Halland, Ölmevalla socken, Ölmanäs 13:1, del av fornlämning 180. Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2009:12. Arkeologisk förundersökning. En neolitisk kökkenmödding och en omgivande unik boplats. En sjudagars förundersökning/schaktövervakning av en kökkenmödding med benredskap och ett smycke, och en omgivande unik boplats med hyddbottnar och eldstäder, allt från yngre delen av mellanneolitikum. Bohuslän, Skee socken, Ånneröd 1:17 med flera, Skee 42. Bengt Nordqvist och Leif Jonsson, med bidrag av Glenn Johansson

UV Väst Rapport 2009:13. Arkeologisk undersökning. Om en bosättning med kokgropar från bronsålder och en huslämning från äldre järnålder. Bohuslän, Björlanda socken, Lexby 4:54, RAÄ 340. Johannes Nieminen

UV Väst Rapport 2009:14. Arkeologisk undersökning. Klockbägare i N-bygd? Senneolitiska hus i mellersta Halland. Halland, Skrea socken, Gödastorp 3:11, del av RAÄ 223. Bengt Westergaard

UV Väst Rapport 2009:15. Arkeologisk undersökning. Vålle – en gårdstomt och smedja i norra Bohuslän. Bohuslän, Lur socken, Vålle 1:6, fornlämning 361. Christina Rosén med bidrag av Caroline Arcini, Annica Cardell och Kalle Thorsberg

UV Väst Rapport 2009:16. Arkeologisk förundersökning och utredning. Boplatslämningar och kvartsbrott i Backa. Bohuslän, Göteborg, fornlämningarna 337, 338, 341 och 38:1. Jörgen Streiffert

UV Väst Rapport 2009:17. Arkeologisk undersökning. Stensättningar vid Öxnevalla ställverk. Västergötland, Öxnevalla socken, Kyrkebacka 1:16. Glenn Johansson

UV Väst Rapport 2009:18. Arkeologisk utredning. Skultagården i Träslöv. Halland, Träslövs socken, Träslöv 2:1. Christina Rosén

UV Väst Rapport 2009:19. Arkeologisk förundersökning och undersökning. En samling kokgropar vid ett våtmarksområde. Halland, Träslöv socken, Träslöv 36:1, Träslöv 103. Jörgen Streiffert

UV Väst Rapport 2009:20. Arkeologisk utredning. Solåsen i Hindås, en sentida kulturmiljö. Västergötland, Björketorps socken, Hindås 1:124 m.fl., fornlämning Björketorp 40:1 och 115:1. Betty-Ann Munkenberg & Christina Rosén

UV Väst Rapport 2009:21. Arkeologisk undersökning. Grav och bålplats. Bohuslän, Norums socken, fastighet Holm 1:5, del av RAÄ 202. Marianne Lönn

UV Väst Rapport 2009:22. Arkeologisk förundersökning och utredning. Tvååker 97 – arkeologisk förundersökning. Halland, Tvååkers socken, Tvååker 12:66, fornlämning 97. Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2009:23. Arkeologisk förundersökning. Avgränsning av två fornlämningar i Skee. Bohuslän, Skee socken, Risäng 1:14, fornlämning 272 och 276. Marianne Lönn

UV Väst Rapport 2009:24. Arkeologiska förundersökningar. Folkvandringstid invid hällkistan Lundby 267 på ”Vikan”. Sten-, brons- och järnålder i attraktivt söderläge på Norra Älvstranden. Bohuslän och Västergötland, Björlanda och Lundby socknar, Göteborgs kommun, Biskopsgården 830:812, Lundby 268, 309 och 310 samt Göteborg 326, 328 och 330. Petra Nordin

UV Väst Rapport 2009:25. Arkeologisk undersökning. Stenungsunds- och Munkedalsbygden under 1000 år. En studie av två bohusländska bygder utifrån Norum 202:1, boplats från yngre bronsålder och yngre romersk järnålder till folkvandringstid. Bohuslän, Norums socken, Holm 1:1, Norum 202:1. Bengt Nordqvist

UV Väst Rapport 2009:26. Arkeologisk förundersökning. Förundersökningar för väg 27, Viared-Kråkered. Västergötland, Borås (Torpa) socken, Osdal 3:1, Gässlösa 4:1 och 2:3, Borås 140 och 143. Gundela Lindman med bidrag av Christina Rosén

UV Väst Rapport 2009:27. Arkeologisk utredning. Kompletterande arkeologisk utredning i Tanums världsarv längs planerad E6. Bohuslän, Tanums socken. Betty-Ann Munkenberg

UV Väst Rapport 2009:28. Arkeologisk undersökning. Skee 1627. En boplats tillhörande teknokomplexet trattbägarkultur. Bohuslän, Skee socken, Holma 1:11, fornlämning 1627. Kalle Thorsberg

UV Väst Rapport 2009:29. Arkeologisk undersökning. Stenålder i Göta älvdalen. Tre lokaler från mellan- och senmesolitikum samt tidigneolitikum. Västergötland, Ale och Lilla Edets kommuner, fornlämningarna Skepplanda 223, Skepplanda 224 och Tunge 48. Johannes Nieminen och Betty-Ann Munkenberg

UV Väst Rapport 2009:30. Arkeologisk förundersökning. Boplats i Tvååkers socken – neolitisk flinta, samt anläggningar från brons- och järnålder. Halland, Varbergs kommun, Tvååkers socken, Tvååker 16:2, RAÄ 134. Carina Bramstång

UV Väst Rapport 2009:31. Arkeologisk förundersökning. Kompletterande förundersökning av boplatsen Björlanda 345. Bohuslän, Björlanda socken, Kålsered 1:36, RAÄ 345. Johannes Nieminen

UV Väst Rapport 2009:32. Arkeologisk undersökning. Skee 1607. En plats besökt under mellanmesolitikum, senmesolitikum och mellanneolitukum. Bohuslän, Skee socken, Bastekärr 1:18, fornlämning 1607. Kalle Thorsberg

UV Väst Rapport 2009:33. Arkeologisk förundersökning. Arkeologisk förundersökning på Tölö ängar. Halland, Tölö socken, Tölö 4:13, fornlämning 130 och 217. Tore Artelius & Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2009:34. Arkeologisk efterundersökning och restaurering, arkeologisk förundersökning och särskild arkeologisk undersökning. ”Kullen” – en gravplats i sydvästligaste Småland. Restaurering och efterundersökning av gravfält samt förundersökning och särskild undersökning av stensättningar, bosättning och fossil åker. Småland, Markaryds kommun, Traryd socken, Skafta 1:6,1:33 och 1:47, RAÄ 23, 23:2, 154 och 155. Tore Artelius med bidrag av Pär Connelid

UV Väst Rapport 2009:35. Arkeologisk förundersökning och kompletterande förundersökning. Nyupptäckt gravfält i Kungsbacka. Gravfält från järnålder och boplatslämningar från brons- och järnålder vid Ysby Svartemosse. Halland, Vallda socken, Ysby 3:26, RAÄ 1 och 334. Petra Nordin.

Obs! För att använda GIS-datan (shape-filerna) måste du även ha ESRI ArcExplorer installerad. Programvaran är gratis.

UV Väst Rapport 2009:36. Arkeologisk efterundersökning. Lite stenålder i Lilleby. Västergötland, Björlanda socken, Lilleby 2:2, RAÄ 598. Marianne Lönn

Dela sidan på