2017

Rapport 2017:120. Arkeologisk undersökning. Östergötlands län, Östergötland, Motala kommun, Motala socken, Kanaljorden 3:45, Motala 188
Staffan von Arbin med bidrag av Fredrik Molin

I Motala ström, inte långt från Vätterns inlopp i vattendraget, har Bohusläns museum genomfört en marinarkeologisk undersökning på uppdrag av Arkeologerna, SHMM. I vattendraget identifierades nästan 300 träpålar som har tolkats som lämningar efter fasta fisken. Fiskeanläggningarna härrör i huvudsak från historisk tid, dateringarna sträcker sig från tidig medeltid och fram till mitten av 1600-talet. Vid undersökningen identifierades även en stenkista som sannolikt är uppförd under 1800-talet