Kambrisk flinta för vasskärning.Kambrisk flinta för vasskärning.Foto: Peter Zetterlund (CC BY)

Litisk analys

Varför ligger alla stenverktyg med vassa eggar vid den förhistoriska strandkanten? Hur kommer det sig att nästan alla avslag har flata plattformar, medan kärnorna är bipolära?

Varifrån härrör ursprungligen råämnena till det slagna materialet? Av vilken anledning innehåller grophuset från järnålder en stor mängd flintavslag?

Frågorna rörande litiska material kan vara många. I de flesta fall finns goda möjligheter att med hjälp av multivariat analys lösa en del av problemen. Denna typ av analys kan indelas i tre huvudsakliga block:

  • Råmaterialbestämning
  • Teknologidiagnostik
  • Funktionsanalys

Råmaterialbestämning

Råmaterialbestämning syftar till att fastställa ursprungsområden och befintlig tillgänglighet för flintor, kvarts och andra bergarter som kan förekomma i fyndmaterialen.

Analysen kan också förklara varför vissa platser domineras av en specifik teknologi. För bestämningar av råmaterial, teknologi och funktion har Arkeologerna i Lund byggt upp en referenssamling av litiskt material.

I nuläget har vi specialiserat oss på flintanalyser, men jämförelsematerialet utökas kontinuerligt till att omfatta även kvarts samt andra bergarter som förekommer på förhistoriska boplatser.

Teknologidiagnostik

Teknologidiagnostik bygger på morfologiska studier av framför allt avslag och kärnor. Resultatet från sådana analyser ger ofta urskiljbara mönster som kan appliceras i den fortsatta tolkningen av kronologi och boplatsstrukturer. Även här arbetar vi främst med flintteknologier, men vi jobbar även med kvarts- och kvartsitmaterial.

Lancettmikrolit med impaktskada vid spetsen.Lancettmikrolit med impaktskada vid spetsen.Foto: Peter Zetterlund (CC BY)

Funktionsanalys

Bestämning av ett föremåls funktion sker genom mikroskopanalyser, antingen direkt av föremålet (flinta) eller genom avgjutningar (kvarts, bergarter). Med resultat från slitspårsanalyser är det ofta möjligt att rekonstruera verksamhetsytor inom boplatser och visa på annars osynliga aktiviteter kopplade till födoekonomi och hantverk. Vi arbetar med högkvalitativa optiska instrument, och det är möjligt att få både fotodokumentation och renritningar till varje analyserat objekt.

Det bör framhållas att studier av sten- och flintverktyg inte längre isolerar sig enbart till stenålder, utan berör samtliga arkeologiska perioder. Vi har av denna anledning även specialiserat oss på att analysera flintmaterial från senare förhistorisk- och historisk tid.

Dela sidan på