Anna Broström vid mikroskopet.Anna Broström vid mikroskopet.Foto: Per Lagerås (CC BY)

Miljöarkeologi

Nyfikenheten på förhistoriens människor leder till frågor om deras miljö: Vilka växter fanns och vad spelade de för roll i människornas liv? Var det urskog eller kulturskog? Varmt eller kallt? När introducerades olika kulturväxter, hur odlade man dem och varför? Vad åt man? Var låg dåtidens stränder och när växte sjöar igen till kärrmarker? Varför är vissa boplatser överlagrade och hur finner man dem?

Miljöarkeologin söker svar på denna typ av frågor genom att använda sig av naturvetenskapliga analysmetoder. Man kan säga miljöarekologi är naturvetenskaplig forskning i arkeologins tjänst. Men det är inte hela sanningen. En viktig roll för miljöarkeologin är också att tillföra ekologiska och naturvetenskapliga frågeställningar till arkeologin. Detta tvärvetenskapliga perspektiv berikar arkeologin och knyter den till dagsaktuella frågor om miljöpåverkan och hållbar utveckling.

En central roll inom miljöarkeologin spelar identifieringen av växtrester. Pollen- och makrofossilanalys är de metoder som är mest betydelsefulla och som till stor del ligger till grund för vår kunskap om växternas och landskapets historia. Men även andra analysmetoder, som t.ex. av bevarade kiselalger och parasiter eller av geokemiska och fysikaliska parametrar, kan bidra med värdefull information.

BetfröBetfröFoto: Jens Heimdahl (CC BY)

En viktig roll för miljöarkeologerna är också att under utgrävningarnas gång understödja arkeologer med tolkningar av jordarter och jordmåner, att helt enkelt svara på frågor som ”Varför ser det ut så här?”.

Vi har en bred specialistkompetens inom miljöarkeologi och bidrar till kontinuerlig metodutveckling. Miljöarkeologin är integrerad i de arkeologiska undersökningarnas olika delar, allt från projektplanering och rekognoscering till utgrävningar, analyser och den slutgiltiga tolkningen och publiceringen.

Hos Arkeologerna arbetar fem miljöarkeologer:

Jonas Bergman – Fil. Dr, Stockholm
Anna Broström – Fil. Dr, Lund
Jens Heimdahl – Fil. Dr, Stockholm
Per Lagerås – Fil. Dr, Lund
Håkan Ranheden – Fil. Dr, Stockholm

 

Dela sidan på