Den uppdragsarkeologiska processenDen uppdragsarkeologiska processenFoto: Arkeologerna(CC BY)

Arkeologiska systemet

Runt om i landskapet finns lämningar efter tidigare generationers liv och leverne. Dessa fornlämningar skyddas av Kulturmiljölagen (KML). Inför en markexploatering, som innebär att en fornlämning förändras, tas bort, skadas eller övertäckas, krävs i regel någon form av arkeologisk undersökning.

Syftet är att kunskapen om fornlämningen ska bevaras för eftervärlden genom dokumentationen av den. Dessutom kan kunskapen ge värdefulla insikter till det nya som planeras. Beslut om arkeologiska insatser fattas av Länsstyrelsen i respektive län.

De arkeologiska undersökningarna sker i regel i flera efter varandra följande steg. Först görs en arkeologisk utredning, därefter en arkeologisk förundersökning, och till sist en arkeologisk undersökning. Vi har lång erfarenhet av alla steg i processen i många olika typer av exploateringar, både i mindre projekt och i stora komplexa samhällsutvecklingsprojekt. För oss är det viktigt att arbeta i nära dialog med både exploatören och Länsstyrelsen. Detta för att kunna garantera god vetenskaplig kvalitet utifrån länsstyrelsens riktlinjer samtidigt som vi har stor förståelse för exploatörens utmaningar.

Kontakt

Johan Anund Bo Kölqvist
Regionchef Stockholm/Uppsala Regionchef Mölndal
010-480 80 61 010-480 81 91
Peter Carelli Hélène Borna Ahlkvist
Regionchef Linköping Regionchef Lund
010-480 81 60 010-480 82 32

Dela sidan på