Ringhals Värö 32Ringhals Värö 32Foto: Arkeologerna (CC BY)

Arkeologisk inventering

Ett av de första leden i samhällsplaneringen är att inventera och översiktligt utreda det aktuella markområdets förutsättningar och värden. En arkeologisk inventering fokuserar på områdets historiska utveckling i ett långtidsperspektiv. Hur ser fornlämningsbilden ut, hur ska kulturlandskapet tolkas, och vad är dess karaktärsdrag och tålighet för förändringar?

Fornlämningar i Sverige skyddas av Kulturmiljölagen (KML). I Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister (FMIS) redovisas samtliga hittills kända fornlämningar. År 2015 genomfördes en lagförändring som resulterade i delvis nya kriterier för vilka lämningar som har lagskydd. Uppgifterna i FMIS ger därmed inte en tillförlitlig och fullständig bild av landets fornlämningar. Långt ifrån alla fornlämningar är dessutom kända och registrerade.

Den arkeologiska inventeringen genomförs som en kombination av kart- och arkivstudier och fältinventering i syfte att utreda fornlämningsbilden och ge ett kunskapsunderlag inför fortsatta planeringsarbeten. Våra inventerare har utbildats och godkänts av Riksantikvarieämbetet som granskare av forn- och kulturhistoriska lämningar.

Kontakt

Pia Nilsson Wivianne Bondesson
Arkeolog Arkeolog
010-480 81 62 010-480 80 69

Dela sidan på