Arkeologisk utredning väg 25 AlvestaArkeologisk utredning väg 25 AlvestaFoto: Arkeologerna (CC BY)

Arkeologisk utredning

Vid en markexploatering måste hänsyn tas till de bevarade fornlämningarna. Detta regleras av Kulturmiljölagen (KML). Långt ifrån alla fornlämningar är dock kända. Länsstyrelsen kan beställa en arkeologisk utredning vars syfte är att ta fram ett beslutsunderlag för vidare handläggning.

Utredningen är det första steget i den arkeologiska KML-processen. Det som utreds är hur fornlämningsbeståndet ser ut inom det område som ska exploateras. Det handlar om att fastställa om fornlämningar berörs och så långt som möjligt beskriva dessa. Utredningen baseras på studier av historiska kartor och skriftliga källor, fältinventering men även genom begränsade provgrävningar och sökschaktningar.

Kontakt

Johan Anund Bo Kölqvist
Regionchef Stockholm/Uppsala Regionchef Mölndal
010-480 80 61 010-480 81 91
Peter Carelli Hélène Borna Ahlkvist
Regionchef Linköping Regionchef Lund
010-480 81 60 010-480 82 32

Dela sidan på