Undersökning i Rasbo, UpplandUndersökning i Rasbo, Uppland.Foto: Anton Seiler (CC BY)

Arkeologisk undersökning

Länsstyrelsen kan slutligen lämna tillstånd till att ta bort en fornlämning. Det görs om fornlämningen ”medför hinder eller olägenhet som inte står i proportion till dess betydelse”.

Det är resultaten från förundersökningen som tjänar som underlag när vi beräknar kostnaderna för att undersöka och dokumentera de berörda fornlämningarna.

I en undersökningsplan formulerar vi den vetenskapliga målsättningen för undersökningen, vilka metoder som skall användas och kostnaderna för projektet.

En slutundersökning innebär att vi undersöker och dokumenterar fornlämningen innan den tas bort.

Resultaten sammanställs i en rapport och de fynd som samlats in under undersökningen fördelas till museer från Riksantikvarieämbetet, kulturmiljöavdelningen, landskapsenheten.

Rapport och originaldokumentation som till exempel fältritningar förvaras på Antikvariskt Topografiskt Arkiv (ATA) i Stockholm där det finns tillgängligt för allmänheten.

Dela sidan på