Botanisk inventeringBotanisk inventering

Botanisk inventering

Äldre och övergivna bebyggelsemiljöer bär ofta på ett minne av äldre tiders odlingar och flora. Örter, buskar och träd vittnar om en tid då platsen präglades av en levande växtmiljö, trots att bruket liksom boendet upphört sedan länge. En botanisk inventering av dessa reliktväxter bidrar till förståelsen av platsen utifrån ett odlingshistoriskt perspektiv.

Platser med äldre kulturlämningar har inte sällan en växtlighet som går att härleda tillbaka till bruket av platsen. I vissa fall framträder dessa platser tydligt redan på avstånd där bestånd av ädellövträd på ett slående sätt kontrasterar mot vegetationen i övrigt. Invid bebyggelsen återfinns ofta gamla fruktträd, syrener och spireor som spridit sig genom rotskott. Det är inte ovanligt att även finna allehanda örter och buskar som en gång planterats för sin prydnad, för sin doft eller för kulinariska ändamål.

De botaniska spåren utgör en form av levande fornminnen och kan, vid sidan av de kamerala källorna, berätta mer om platsens historia.

Kontakt

Håkan Ranheden
Arkeobotaniker
010-480 80 86

Dela sidan på