Historisk karta Ramdala Blekinge 1776Historisk karta Ramdala Blekinge 1776

Historiska kartor och skriftliga källor

Den arkeologiska undersökningen får ett större rumsligt och kronologiskt sammanhang genom en systematiserad studie av historiska kartor och skriftliga källor. Men potentialen är större än så. Genom att kombinera skriftlig och arkeologisk information vidgas perspektivet, och därigenom nås helt ny historisk kunskap.

Under 1630-talet påbörjade det då nyinrättade lantmäteriet arbetet med att upprätta storskaliga kartor över Sveriges byar och gårdar. Detta omfattande kartmaterial ger en unik inblick i hur kulturlandskapet var organiserat. Det karterade kulturlandskapet har rötter långt bak i tiden och representerar, åtminstone till delar, medeltida förhållanden. De historiska kartorna har även relevans för förhistoriska perioder då spåren av sedan länge försvunna forn- och kulturminnen ibland kan identifieras.

Skriftliga källor som rör medeltidens bebyggelse och jordägande utgörs företrädesvis av offentliga brev och jordeböcker. Bevarandegraden varierar dock från plats till plats. Under Gustav Vasa genomfördes en administrativ förteckning av all bebyggelse i landet. I denna redovisas samtliga gårdar med deras skatter och pålagor.

Kontakt

Alf Ericsson Lena Beronius Jörpeland
Arkeolog Arkeolog
010-480 81 46 010-480 80 68

Dela sidan på