Exempel på kartering av fossil åkermarkExempel på kartering av fossil åkermarkFoto: Arkeologerna (CC BY)

Jordartskartering av fossil åkermark

När människor röjer ny mark och brukar den för odling förändras markskiktet på ett sätt som är möjligt att identifiera vid jordartskartering. Karteringen skapar en bild av vilka ytor som röjts och vilka som kunnat brukas utan att först ha behövt röjas, och ger en mer fullständig bild av jordbrukslandskapet.

Jordartskartering av fossil åkermark fokuserar på markröjningens mål, den odlingsbara marken. Därigenom skapas ett sammanhang för de lämningar som tillkommit i samband med markröjningen, exempelvis röjningsrösen. Metoden avslöjar det ursprungliga syftet med röjningen, exempelvis om en redan bördig och naturligt stenfri odlingsmark utvidgats genom röjning, eller om röjningen skett i ett annat syfte än odling.

Vid jordartskarteringen kan även jordprover tas i odlingsmarken med syfte att kvalitativt välja ut makroskopiskt material, kopplat till röjnings- eller odlingsfasen, för datering.

Kontakt

Jonas Bergman Jens Heimdahl
Paleoekolog Paleoekolog
010-480 81 24 010-480 80 92

Dela sidan på