Osteolog Ola MagnellOsteolog Ola MagnellFoto: Arkeologerna (CC BY)

Osteologi

Ben är ofta det vanligaste fyndmaterialet vid arkeologiska undersökningar. På boplatser och i städer dominerar djurbenen, medan människobenen är rikliga i kyrko- och kyrkogårdssammanhang. Genom osteologiska studier av benen kan benen art- och åldersbestämmas, men även berätta om samhällets organisation och människors levnadsbetingelser.

Osteologin har två inriktningar, animalieosteologin som studerar djurbenen och humanosteologin som studerar människobenen. Gemensamt för de båda inriktningarna är att de arbetar tvärvetenskapligt där naturvetenskap och humaniora möts. Med hjälp av övergripande frågeställningar är det möjligt att genom benen belysa allt ifrån hälsa, kost, faunahistoria, begravningsskick till migrationer, men även bidra i rättsmedicinska fall och viltbiologiska studier.

Osteologisk expertis kan även användas till konsultation i fält, men även för hjälp och råd om tillvaratagande, dokumentation och tolkningar, samt provtagning för 14C-dateringar och analyser av stabila isotoper.

Kontakt

Caroline Ahlström Arcini Ola Magnell
Humanosteolog Animalosteolog
010-480 82 36 010-480 82 44

Dela sidan på