VedartsanalysVedartsanalys

Vedartsanalys

Bränd eller förkolnad ved är det material som vanligen används för kol-14-dateringar. Kvaliteten på dateringarna beror dock på materialets vedart och egenålder. Genom vedartsanalys kan lämpliga urval göras för bättre och säkrare dateringar. Vedartsanalysen kan också användas i en vidare diskussion om materialutnyttjande och vegetationsutveckling.

Vedartsanalysen görs vanligen med hjälp av mikroskop. Det första som görs är en bestämning av materialets vedart. Därefter fastställs dess egenålder. Vedens ålder påverkar nämligen utfallet av en genomförd datering. Träslag som ek och tall, men även lind, en och gran, kan uppnå hög ålder. Vid datering av kärnved från dessa träd kan åldern således avvika väsentligt från den händelse som är tänkt att dateras.

Vid pollenanalyser och studier av kvartärgeologisk natur blir vedartsanalysen ett komplement som påvisar förekomst av arter med en begränsad pollenspridning. De noterade avvikelserna mellan platsens artfördelning och pollenanalysen kan även avspegla ett strategiskt val av virke.

Kontakt

Ulf Strucke
Arkeolog
010-480 80 89

Dela sidan på