BerggrundskarteringBerggrundskartering

Berggrundskartering och blockinventering

Sten betraktas ofta som ett i kulturhistoriska sammanhang informationslöst material. Detta stämmer dock inte. Genom en geologisk bedömning och analys kan stenmaterialet komma att avslöja viktiga detaljer om den forna människans vardag, ekonomi och livsstrategier.

I samband med arkeologiska undersökningar kan det vara intressant att jämföra de stenar som påträffas i anläggningarna med bergarterna i omgivande stenblock. En sådan studie visar om stenarna är speciellt utvalda eller bara slumpmässigt använda. Tidigare okända bergshistoriska lämningar, exempelvis gruvor och stenbrott, kan också hittas och identifieras genom studier av berggrundskartor och fältinventeringar.

Stenar som använts som exempelvis syllstenar, stolpfundament och kantkedjor är ofta gjorda av lokalt funna stenar, men bergartsanalyser visar ibland att fördelningen inte är slumpmässig. Vissa bergarter har valts för specifika funktioner eller framträdande placeringar. En geologisk fältinventering kan även urskilja formationer bildade av mänsklig aktivitet från naturbildningar, något som i sin tur kan användas för att påvisa exempelvis källor till råämnen för yxor.

Kontakt

Erik Ogenhall
Geolog
010-480 81 31

 

Dela sidan på