Visby stadsmurVisby stadsmur Foto: Arkeologerna (CC BY)

Byggnadsarkeologi

Bevarade historiska byggnader är en viktig del av vårt kulturarv som vittnar om byggnadskonstens utveckling. Men byggnaderna kan även ses som materiella gestaltningar av människans idévärld, den byggda bilden av oss själva. Genom byggnadsarkeologin studeras den historiska byggnaden i sig, men också samspelet mellan människan, byggnaden och landskapet med syfte att nå kulturhistorisk förståelse för helheten.

Byggnader har sedan urminnes tider varit naturliga delar av människans närmiljö. Hemmet är för de flesta livets centrum, men hemmet är också en viktig del av ett större landskap, såväl i staden som på landsbygden. I ett historiskt sammanhang berättar byggnaderna om de förändringar som de har genomgått, där varje tids stilideal uttryckts och gestaltats. Men byggnaderna berättar också om de generationer av människor som bebott och brukat dem.

En byggnadsarkeologisk undersökning dokumenterar, tidsskikt för tidsskikt, byggnadens historiska utveckling. Resultatet blir en biografisk berättelse över byggnadens tillkomst och liv, liksom en tolkning av människors symboliska, ekonomiska och sociala ambitioner och möjligheter, ofta kopplat till status och identitet. Den tidseffektiva dokumentationen sker med hjälp av den senaste digitala tekniken och 3D-modellering. Härmed skapas underlag där byggnadsarkeologiska iakttagelser kan införas och lättare tolkas. Dokumentationen kan även användas för att förmedla vårt byggda kulturarv, då byggnaderna kan besökas i en virtuell verklighet.

Kontakt

Hanna Menander Mats Anglert
Arkeolog Arkeolog
010-480 81 58 010-480 82 35

Dela sidan på