Stadsarkeologi GamlestadenStadsarkeologi GamlestadenFoto: Markus Andersson (CC BY)

Stadsarkeologi

I våra äldre städer finns fornlämningar som vittnar om tidigare generationers mångfasetterade liv på platsen. De så kallade kulturlagren, ibland flera meter tjocka, utgör ett underjordiskt historiskt arkiv, skapat av människors handlingar under mycket lång tid. Genom rätt inställning och moderna arkeologiska metoder kan detta arkiv bli till en enorm samhällsresurs.

Kulturlagrens omfattning, som varierar från stad till stad och från plats till plats, gör att arkeologiska undersökningar i städer ofta blir till komplexa, tidsödande och kostsamma projekt. Vår långa erfarenhet av stora och komplicerade utgrävningar i stadsmiljö gör att vi kan hjälpa till att minimera de arkeologiska undersökningsinsatserna och samtidigt maximera användbarheten av den kulturhistoriska kunskapen i stadsplaneringen. Vi är också vana att arbeta tidigt i plan- och byggprocessen där våra kulturhistoriska konsekvensanalyser har framtiden i fokus.

Städernas kulturlager är ofta kraftigt fragmenterade, på grund av att omfattande markingrepp ägt rum under modern tid. Dessutom är det historiska kunskapsläget svårt att överblicka då sammanställningar och synteser vanligen saknas. Denna kunskap är dock viktig, och kan sammanställas genom exempelvis studier av tidigare undersökningar, äldre markingrepp, historiska kartor och arkivaliska källor. Utifrån detta kunskapsunderlag är det möjligt att avgöra fornlämningens karaktär, bevarandegrad och utbredning inför ett planerat markingrepp, och det är även möjligt att identifiera både möjligheter och problem för nybyggnation och gestaltning.

Kontakt

Stefan Larsson Ann-Mari Hållans Stenholm
Arkeolog Arkeolog
010-480 82 52 010-480 80 78

Dela sidan på