Detalj av 1783 års karta (LSA D75-1:28). Undersökningsområdet är markerat med en röd linje. I områdets östra del syns Kronobränneriet med dess byggnader och i väster varvet med byggnader och en möjlig docka. Utanför undersökningsområdet i nordväst låg Spinnhuset.Detalj av 1783 års karta (LSA D75-1:28). Undersökningsområdet är markerat med en röd linje. I områdets östra del syns Kronobränneriet med dess byggnader och i väster varvet med byggnader och en möjlig docka. Utanför undersökningsområdet i nordväst låg Spinnhuset.(CC BY)

Kronobränneri och kronomagasin

Öster om varvet låg kronobränneriet . Bränneriets byggnader finns med på flera kartor, den mest detaljerade är från år 1779. På kartan finns ett tiotal byggnader utritade med alltifrån bebyggelse som hade med själva bränningen att göra till bostadshus, stallar och svinhus.

På kartan från 1779 finns även en figur som går ut i vattnet, denna kan troligen tolkas som en brygga. Hela anläggningen har upptagit ett område på cirka 17 000 kvadratmeter, och merparten av detta ligger inom det aktuella undersökningsområdet. Kronbränneriet blev sedermera kronomgasin.

I samband med utgrävningarna kommer bl a följande frågor att undersökas:

  • Hur användes området innan det togs i anspråk för kronobränneri?
  • Vad finns bevarat av den historiskt kända kronobränneri- och kronomagasinsanläggningen?
  • Finns det föremål bevarade från kronobränneriets verksamheter?
  • Vad säger lämningarna om produktion och distribution?
Dela sidan på