Undersökningsområdet är här markerat på ett utsnitt av 1879 års karta (Norrköpings stadsarkiv).Undersökningsområdet är här markerat på ett utsnitt av 1879 års karta (Norrköpings stadsarkiv).

Tobaksplantage vid Spinnhuset

I undersökningsområdets nordvästra hörn, mellan Spinnhuset och varvet, finns på 1779 års karta en tobaksodling, benämnd ”Tobaksplantage”. Enligt kartan har odlingen varit nästan 2 000 kvadratmeter stor. Den har varit inhägnad och omgiven av gator i norr och öster.

I väster har odlingen troligen avgränsats av den numera igenfyllda Lillån. Tobaksodling var vanligt förekommande på 1700-talet i Norrköping och staden spelade en viktig roll inom tobaksindustrin. Genom det skriftliga källmaterialet vet vi att det främst var kvinnor och barn som arbetade i dessa odlingar.

Tidigare har tobaksodling identifierats i anlutning till boendemiljöer, men detta blir första gången en tydligt specificerad tobaksplantage undersöks i Norrköping. Närheten till Spinnhuset, som ligger strax utanför undersökningsområdet, är i detta sammanhang intressant. Finns ett samband med tobaksplantagen och Spinnhuset?

I samband med utgrävningarna kommer bl a följande frågor att undersökas:

  • När togs tobaksodlingen i bruk? Har området använts för odling eller annan verksamhet tidigare?
  • Hur har denna storskaliga tobaksodling utformats? Förekommer hägnader och brunnar?
  • Hur har odlingen brukats? Finns odlingsfåror eller bäddar? Hur har odlingen gödslats?
  • Finns det föremål som kan berätta mer om odlingstekniker, exempelvis planteringskrukor?
  • Finns det ett bevarat makrofossilmaterial? Vilken typ av tobak odlades? Har det odlats andra växter än tobak?
  • Finns det några lämningar bevarade efter Spinnhuset och dess verksamheter inom undersökningsområdet?
Dela sidan på