Flygbild över de tre grävplatserna vid Motala ström 2012.De tre grävplatserna vid Motala ström (2012).Foto: UV Öst (CC BY)

Detta har hänt

Tidigare arkeologiska utredningar, förundersökningar och undersökningar för dubbelspåret

Att bygga ett nytt järnvägsspår är ett omfattande projekt med många olika moment av planering innan själva byggarbetet kan starta. En del av detta utgörs av arkeologiskt arbete som är en egen process med beslut från länsstyrelsen om genomföranden av utredningar, förundersökningar och slutundersökningar. Det arkeologiska arbetet för dubbelspåret vid Motala ström har pågått sedan 1996. För att du ska få en överblick så har vi listat några av momenten i den arkeologiska processen.

Vy över undersökningen intill Motala ström 2013. Flygfoto över exploateringsområdet vid Motala ström sett från sydväst.Vy över undersökningen intill Motala ström 2013. Flygfoto över exploateringsområdet vid Motala ström sett från sydväst.Foto: UV Öst (CC BY)

Söder om Motala ström – Strandvägen

 • 1996. En arkeologisk utredning inför det planerade dubbelspåret genomförs och området kring Motala ström och Strandvägen 1 pekas ut som en potentiell yta med fornlämningar.
 • 1999. En arkeologisk förundersökning genomförs vid Strandvägen 1 och stenåldersboplatsen upptäcks.
 • 2000. En arkeologisk slutundersökning påbörjas inom en begränsad yta av 10×10 meter.
 • 2002–2003. Den arkeologiska slutundersökningen för dubbelspåret fortsätter och avslutas.
 • 2009. Trafikverket utvidgar arbetsområdet för brobygget inom Strandvägen 1 och 3 och en utökad arkeologisk förundersökning påbörjas.
 • 2010–2012. En arkeologisk slutundersökning genomförs inom de nya ytorna.
 • 2011–2012. En arkeologisk slutundersökning genomförs väster om befintligt spår inför borttagandet av den samma.
 • 2013. En arkeologisk slutundersökning genomförs av området som legat under den tidigare banvallen.
 • 2016. Publicering av tekniska rapporter påbörjas.

Mellan Motala ström och Göta kanal – Verkstadsvägen

 • 2006. Med kunskapen från lämningarna på Strandvägen som grund genomförs en arkeologisk förundersökning vid Verkstadsvägen och lämningar från stenålder påträffas.
 • 2008–2009. En arkeologisk slutundersökning inleds på platsen.
 • 2009. Trafikverket utvidgar arbetsområdet för det planerade brobygget och en utökad arkeologisk förundersökning inleds.
 • 2010–2011. Den arkeologiska slutundersökningen fortsätter och avslutas inom de nya ytorna.
 • 2015. En teknisk rapport kommer att publiceras.

Flintskrapa funnen strax söder om järnvägsstationen i Motala. Flint scraper found just south of the railway station in Motala. Detta mänskliga kranium hittades vid Kanaljordsundersökningarna år 2010 och kan dateras till äldre stenålder. This human cranium dates to early stone age and was found during the excavations at the Kanaljorden site, year 2010.Flintskrapa funnen strax söder om järnvägsstationen i Motala. Flint scraper found just south of the railway station in Motala. Detta mänskliga kranium hittades vid Kanaljordsundersökningarna år 2010 och kan dateras till äldre stenålder. This human cranium dates to early stone age and was found during the excavations at the Kanaljorden site, year 2010. Foto: UV Öst och Fredrik Hallgren, Stiftelsen Kulturmiljövård (CC BY)

Norr om Göta Kanal – Kanaljorden

 • 2006. Med kunskap om lämningarna på Strandvägen som grund genomförs en arkeologisk utredning norr om Göta kanal och lämningar från stenåldern hittas.
 • 2008–2009. En arkeologisk förundersökning i två etapper genomförs. Lämningar från äldre stenålder hittas men också gravar från äldre järnålder.
 • 2009. En arkeologisk slutundersökning av stenålderslämningarna påbörjas av Stiftelsen Kulturmiljövård.
 • 2010. Den arkeologiska slutundersökningen vid Kanaljorden fortsätter. Riksantikvarieämbetet UV Öst undersöker ett gravfält från äldre järnålder och en mindre stenålderslokal straxt söder om järnvägsstationen.
 • 2011–2012. Kompletterande undersökningar genomförs av Stiftelsen Kulturmiljövård.
 • 2013. En arkeologisk undersökning av området under den tidigare banvallen genomförs av Stiftelsen Kulturmiljövård.
Dela sidan på