Mathias Bäck och Mats Nelson gräver fram kyrkklockans gjutfot, i botten av den tre meter stora gropen. Inströmmande grundvatten fick pumpas bort och försvårade arbetet avsevärt.Mathias Bäck och Mats Nelson gräver fram kyrkklockans gjutfot, i botten av den tre meter stora gropen. Inströmmande grundvatten fick pumpas bort och försvårade arbetet avsevärt.Foto: John Hamilton (CC BY)

Resultat klockgjutningsplats

Fältarbetet har avslutats nu i veckan och vi har fått med oss in ett intressant dokumentationsmaterial och en hel del prover och fynd som ska bearbetas och analyseras. Platsen har återställts och lämnats i ro fram tills anläggningsarbetena för utvidgningen av kyrkogården sätter igång.

Vi är helt nöjda med resultaten, där höjdpunkterna utgörs av den väl bevarade klockgjutningsgropen och rester av en medeltida kallmurad stiglucka i kyrkans bogårdsmur (en stiglucka är en ingång till en kyrkogård i form av en mindre byggnad med portvalv).

Gjutgropen

Gjutgropen var en dryg meter djup och i dess botten fanns en gjutfot i tegel med fyra eldkammare, för att kunna värma upp klockans insida underifrån under gjutprocessen (se principskiss). Gjutformens ytterkant omslöt själva tegelkonstruktionen, men till större delen var formen helt upplöst och syntes bara som ett brunsvart skikt runtom. Om det var den nuvarande mellanklockan som gjöts här har vi inte kunnat avgöra, men vi kan konstatera att gjutformens storlek passar. Under vintern kommer metallspill som vi hittade från gjutningen, i form av försmälta droppar, att genomgå en metallurgisk analys. Samma typ av analys kommer också att utföras på metallprov från mellanklockan. De båda analysresultaten kommer sedan att jämföras.

Tegelkonstruktion med fyra eldkammare i gjutformens botten. I mitten ett genomgående hål, där förmodligen en träpåle stått för att hålla uppe formen. Teglet omges av rester av gjutformenTegelkonstruktion med fyra eldkammare i gjutformens botten. I mitten ett genomgående hål, där förmodligen en träpåle stått för att hålla uppe formen. Teglet omges av rester av gjutformenFoto: Mathias Bäck (CC BY)

Stiglucka

Intill den nuvarande bogårdsmuren hittade vi en annan ganska kraftig stenmur. Muren bestod av ett vinkelrätt hörn, där ena sidan löpte in mot bogårdsmuren, fast på en lägre nivå. Konstruktionen var kapad och raserad i motstående hörn av en yngre källargrund. Bedömningen att det verkligen rör sig om lämningar efter en medeltida stiglucka grundar sig på byggnadstekniken med stora och väl lagda kvaderhuggna stenblock samt en handfull medeltida föremålsfynd, både på golvnivå inne i byggnaden, och i raseringslager strax utanför. Sista fältarbetsdagen påträffades en ensidigt präglad penning, som preliminärt kan dateras till perioden 1330–1380.

Bevarade delar av stigluckan ser ut att sticka fram i form av en vinklad murrest under nuvarande bogårdsmuren.Bevarade delar av stigluckan ser ut att sticka fram i form av en vinklad murrest under nuvarande bogårdsmuren.Foto: John Hamilton (CC BY)

Eftersom vi inte har fått förstöra nuvarande bogårdsmur och kyrkogård, går det inte att säkert avgöra om och i så fall hur långt stigluckan och källargrunden går in åt det hållet. Den preliminära tolkningen är att båda byggnaderna har anslutit till en bogårdsmur som då funnits under den nuvarande muren. Svackan där den äldre bebyggelsen har legat har uppenbarligen fyllts igen senare, och den nya muren har lagts ovanpå alltsammans.

Ett av de medeltida fynden påträffades utanför stigluckan, en ornerad sammansatt dubbelkam av ben.Ett av de medeltida fynden påträffades utanför stigluckan, en ornerad sammansatt dubbelkam av ben.Foto: John Hamilton (CC BY)

Kyrkbyns bebyggelse

Det skulle vara av stort intresse att få gräva fram de delar av Kyrkbyns bebyggelse som kan antas fortsätta in på kyrkogården, men det finns också andra sätt att ta reda på mer om vad som döljs under markytan. Vi har redan tidigare föreslagit att man borde göra en så kallad georadarprospektering, innanför muren för att komplettera de nu gjorda utgrävningarna på utsidan av muren. Vi hoppas fortfarande att en sådan prospektering kan bli av, men i dagsläget saknas finansiering för detta.

Dela sidan på