Fältarbete Gärstadverken del 3

Undersökningen av gravfältet vid Gärstad i Linköping är nu avslutad. Att gravfältets antal gravgömmor var större än beräknat förstod vi redan på tidigt stadium. Inom området undersöktes 185 brandgravar, varav de flesta utgjordes av urnebrandgropar med gravkärl i keramik. Ett mindre antal urnebrandgropar innehöll hartstätningsringar efter kärl i organiskt material. Det förekom även många brandgropar på gravfältet.

Av gravformerna dominerade de rundade stensättningarna som oftast var försedda med kantkedjor. I stensättningarna förekom klumpstenar, och ofta var det i anslutning till denna markör som den primära brandgraven var placerad. Stensättningarna innehöll sekundära begravningar, ibland så många som sju brandgravar.

Under stensättningarna var det ibland tätt med gravgömmor.Under stensättningarna var det ibland tätt med gravgömmor. Foto: Johan Stenvall (CC BY)

Att det funnits resta stenar som gravmarkering visar flera igenfyllda gropar, och en annan gravmarkör var ensamliggande mindre klumpstenar som täckte gravgömmorna.

Under en mindre klumpsten döljer sig en urnebrandgrop.Under en mindre klumpsten döljer sig en urnebrandgrop. (CC BY)

Keramiken

Keramikmaterialet från undersökningen är omfattande. Förutom benbehållarna framkom mindre bikärl i flera av gravarna. Ett 15-tal miniatyrkärl med ännu okänt innehåll förekom även i anläggningar som saknade brända ben. Flera av dessa kärl var placerade i anslutning till den största stensättningens kantkedja vilket indikerar att det rört sig om ”matoffer” eller gemensamhetsmåltider i samband med begravningar.

Troligen har gravfältet varit i bruk under en kort och intensiv period. Keramikmaterialet är till övervägande del från förromersk järnålder (500 f.Kr–Kristi födelse) och även huvuddelen av de metallföremål som nedlagts som gravgåvor. Det rör sig om remändebeslag och andra bältesdetaljer som är tidstypiska för yngre förromersk tid.

Bältestillbehör framkom i ett flertal gravgömmor.Bältestillbehör framkom i ett flertal gravgömmor.Foto: Peter Zetterlund (CC BY)

Gravfältets storlek

Gravfältet har varit betydligt större än den del som vi nu undersökt. Vid undersökningarna mellan åren 1980-81 fann man två kulhalsringar, en fyndkategori som dateras till yngre förromersk tid. Det är anmärkningsvärt eftersom i de fall de påträffas förekommer det som regel en per gravfält. Vid vår undersökning framkom ytterligare fyra kulhalsringar, av både östgöta- och västgötatyp, vilket gör platsen synnerligen anmärkningsvärd.

Två av de fyra keltiska kulhalsringarna som framkom vid årets undersökning i  Gärstad.

Två av de fyra keltiska kulhalsringarna som framkom vid årets undersökning i  Gärstad. Två av de fyra keltiska kulhalsringarna som framkom vid årets undersökning i Gärstad. Foto: Peter Zetterlund (CC BY)

Stensättning, brandgravar och huslämning

Den största stensättningen, som innehöll tre brandgravar, var belägen på sydsluttningen från bergsklacken som sköt upp i norr. Stensättningen var märkligt nog uppbyggd på ett lager av svallade, mindre ”sjöstenar” för att ligga horisontellt. När stensättningen och brandgravarna, som även de innehöll bältesdetaljer från förromersk järnålder, var undersökta och ”bärlagret” var borttaget framträdde stolphålen efter en mesulakonstruktion. Huskonstruktionen var placerad på krönet och sydsluttningen i närmast nord-sydlig orientering. I tramplagret strax utanför och inne i konstruktionen framkom keramik troligen av senneolitisk karaktär tillsammans med flinta, bland annat ett avslag från en slipad yxa.

Under den största stensättningen fanns lämningar efter en mindre mesulakonstruktion. Under den största stensättningen fanns lämningar efter en mindre mesulakonstruktion. Foto: Annika Helander (CC BY)

Skålgropar

Avslutningsvis sökte vi efter skålgropar eller möjligen andra hällbilder på berghällarna och fann anledning att anlita Botark. Sex skålgropar dokumenterades på hällen som är vänd mot det vattendrag som ledde förbi, och även vänd mot Gärstad gård med sina hällbilder.

Fem av skålgroparna ligger samlade på berghällen, den sjätte ett par meter åt öster.Fem av skålgroparna ligger samlade på berghällen, den sjätte ett par meter åt öster. Foto: Botark (CC BY)

Dela sidan på