Kalmar slott.Kalmar slott – 900 år av historia.Foto: Hanna Menander (CC BY)

Kalmar slott

Vi är redo att öppna Kalmars slotts underjordiska arkiv! Statens fastighetsverk kommer att genomföra om- och tillbyggnad av köks- och serveringsutrymmen på Kalmar slott. Riksantikvarieämbetet UV Öst, med ansvar för den arkeologiska delen av projektet, och Kalmar läns museum, med ansvar för den pedagogiska delen, är gemensamt rustade för en spännande och utmanande undersökning under juli och början av augusti 2013.

Kalmar slott är tveklöst ett av de viktigaste historiska minnesmärkena i Sverige. Det är ett unikt kulturarvsmonument som manifesterar medeltidens och vasatidens anda och materiella kultur. Byggnaderna och kulturlagren utgör sammantaget ett historiskt arkiv som ruvar på enorma informationsmängder och berättelser om tidigare generationers politiska och ekonomiska ambitioner, vardagsliv och livsvillkor. Därför det viktigt att i möjligaste mån söka vårda och bevara denna unika miljö för framtiden.

Den arkeologiska förundersökningen våren 2013 på västra förborgen visade att det finns medeltida kulturlager med flera bebyggelseskikt från 1100-talet och framåt.Den arkeologiska förundersökningen våren 2013 på västra förborgen visade att det finns medeltida kulturlager med flera bebyggelseskikt från 1100-talet och framåt.Foto: Magnus Stibéus (CC BY)

De äldsta delarna av Kalmar slott är möjligen redan uppförda under 1100-talet. Kalmar slott har spelat en avgörande roll som svensk riksborg, gränsfäste och port till kontinenten. Slottet utgjorde under flera hundra år en nationell kontaktyta mellan Sverige och de övriga nordiska kungarikena, och fungerade även som en maktpolitisk bas för landets kontakter med övriga världen. Det var därför helt naturligt att förlägga det stora nordiska kungamötet till Kalmar sommaren 1397, ett möte som också resulterade i den nordiska kungaunion som varade ända till 1523.

Utgrävningar sommaren 2013

Den välbevarade slottsmiljön är också en del av vår egen samtid, och nya tidsavtryck är oundvikliga om det ska fungera som ett levande byggnadskomplex. De ingrepp som nu planeras betyder att Kalmar slotts underjordiska arkiv åter öppnas varvid slumrande historisk kunskap görs tillgänglig. Genom en högkvalitativ arkeologisk undersökning, där lämningarna hanteras varsamt med teoretisk och metodisk noggrannhet, är det möjligt att utvinna stora mängder historisk information. Kunskapen om Kalmar slott kommer att öka betydligt genom den kommande utgrävningen.

Forskningsläget

Dagens forskningsläge utgår i hög grad från en enskild forskares mångåriga gärningar. Martin Olssons tolkningar och slutsatser, som formulerades och publicerades under 1900-talets första hälft, framstår än idag som standardverk. Sedan dess har de historiska och arkeologiska vetenskaperna genomgått en radikal omvandling. Nya teorier och nya perspektiv har resulterat i nya tolkningar och slutsatser. Inte minst de naturvetenskapliga metoderna har gett ett kunskapsstoff som möjliggjort helt nya frågeställningar och dateringstolkningar.

En modernt genomförd utgrävning vid Kalmar slott kommer därför att ge ett helt nytt kunskapsunderlag som förhoppningsvis kommer att ifråga gamla sanningar eller åtminstone nyansera och modifiera dem. Den arkeologiska undersökningen kommer därigenom fungera som ett avstamp för en ny och modern forskning kring Kalmar slott och dess historiska utveckling. Under ”Syfte och frågeställningar” i navigeringen till vänster kan du läsa mer om utgrävningens syfte och vilka frågor vi hoppas kunna få svar på.

Dela sidan på