Byn Pårup, SkåneKulturlandskapet på Linderödsåsen har en småbruten karaktär med omväxlande skog och betesmarker. Bebyggelsen är småskalig och miljöerna ofta pittoreska med slingrande skogsvägar. Här en bild från byn Pårup.Foto: Kennet Stark (CC BY)

Väg E22 förbi Linderöd

Under april, maj och halva juni månad 2016 pågår arkeologiska undersökningar utanför Linderöd på Linderödsåsen, Kristianstads kommun, Skåne. Undersökningarna berör fem platser, varav ett gravfält med stensättningar och fyra platser med fossil åkermark. Undersökningarna utförs i samarbete med Sydsvensk Arkeologi AB. De arkeologiska undersökningarna föranleds av att Trafikverket, med PEAB som byggentreprenör, kommer att bygga ny väg förbi Linderöds samhälle.

Landskap och kulturhistorisk bakgrund

Linderödsåsen, belägen mellan Kristianstadsslätten i norr och Ringsjöområdet i söder, är en urbergshorst av granit och gnejs med nivåer på mellan 130 och 160 meter över havet. Jordlagren på åsen domineras av sandig morän, ofta rik på sten och block. Det finns även många kärr- och våtmarker, av vilka Pårups mosse är en av de större i området. Landskapet på åsen har idag en småbruten karaktär, med omväxlande partier av skog och öppen mark främst för bete och vall.

Linderöds socken har fått sitt namn efter byn Linderöd, som kommer av forndanskans lindi som betyder ’bestånd av lind’ och ordet ryd med betydelsen ’röjning’. Kyrkan i Linderöd är en romansk byggnad uppförd under 1100-talets andra hälft, vilket visar att det redan vid denna tid fanns en fast bebyggelse på platsen. Vid medeltidens slut fanns femton byar/ensamgårdar i Linderöds socken. Av dessa var Linderöds och Knopparps byar störst med sex till sju hemman, medan övriga byar var mindre.

Kyrkbyn ligger utmed den äldre huvudväg (numera väg E22) som, alltsedan medeltiden och eventuellt tidigare, genomkorsade Skåne på diagonalen mellan kungens och kyrkans maktnoder på Lunda- respektive Kristianstadsslätten. Vägen kan först följas på Gerhard Buhrmans Skånekarta från 1684. Kyrkan och vissa gårdar i byn antas ha haft en koppling till domkyrkan i Lund. Det finns byggnadsdetaljer i kyrkan som tyder på detta. Bakom de rikt dekorerade långhusvalven från sent 1400-tal har man funnit en målning från 1200-talet av S:t Kristoffer, som var alla vägfarares helgon.

Visningar

Under utgrävningarna kommer pedagoger från Regionmuseet Kristianstad att ha visningar för skolklasser.

Länkar

Trafikverket
Sydsvensk Arkeologi AB
Regionmuseet Kristianstad

 

Dela sidan på