Om undersökningarna

Vid undersökningarna kommer vi att gräva på fem platser. Fyra av dessa (lokal 9, 10a, 10b och 10c) ligger inom en mycket stor och välbevarad fornlämningsmiljö med fossil åkermark, väster om byn Knopparp.

En historisk karta över Knopparp framtagen inför Laga skifte 1837, visar att marken tidigare låg inom byns Stora vång, och att den då nyttjades som äng och åker. Någon gång, troligen i början av 1900-talet, togs ängs- och odlingsmarken ur bruk och planterades med skog.

Kartan visar läget för de fem undersökningsområdena.Kartan visar läget för de fem undersökningsområdena.

En del av de odlingsrösena som finns bevarade inom den fossila åkermarken kan vara från 1700- och 1800-talet. Utifrån de 14C-dateringar som gjorts på kolbitar insamlade under rösebottnarna vid förundersökningen, vet vi dock att fornåkrarna har en mycket längre historia än så, som tar sin början redan i slutet av den yngre bronsåldern (cirka 800–700-talet f. Kr.). En period med särskilt intensiva röjningar ägde rum vid övergången mellan äldre och yngre järnålder (cirka 200–550 e. Kr.). Men röjningar för odling och bete har även skett senare under vikingatid och medeltid.

Den femte fornlämningsplatsen där vi kommer att gräva (lokal 7) ligger sydost om Linderöds samhälle, på den tidigare utmarken till Linderöds by. Resultaten från förundersökningen 2015 visar att det här finns lämningar efter ett gravfält med runda stensättningar från slutet av den äldre järnåldern (cirka 100–250 e. Kr.). Vid våren och försommaren kommer vi att undersöka en mindre del av gravfältet som berörs av den nya vägsträckningen.

 

Dela sidan på