Grävarbete på gravfältet i Vrangelsro, Övraby, utanför Halmstad.Grävarbete på gravfältet i Vrangelsro, Övraby, utanför Halmstad.Foto: Lena Troedson (CC BY)

Övraby 87, Vrangelsro

Efter sju veckors fältarbete med början i april har nu arkeologer från UV , tillsammans med två studenter från Mastersprogrammet vid Göteborgs universitet, slutfört undersökningen av gravfältet och boplatsen Övraby 87 vid Vrangelsro utanför Halmstad. Resultatet blev långt utöver det förväntade med gravformer i en komposition som saknar motsvarighet i Halland.

Före annalkande skyfall fältarbetets sista dag grävdes ännu i strålande sol den sista gravgömman på gravfältet; en bengrop som låg i en skeppssättning med en reling delvis byggd av stenar med insprängda kluster av röda granater. Stenskeppet var en av fyra skeppssättningar, som placerade två och två likt en armada, låg på den yttersta spetsen av en långsträckt och smal, tämligen flack höjdrygg som vette mot ett boplatsområde med ett kulthus.

Vy över skeppssättningar på gravfältet i Övraby.Gravfältets mest spektakulära inslag var fyra skeppssättningar som parvis låg på den flacka höjdryggens yttersta spets. Skeppet till vänster i bildens förgrund var skadat av bland annat rotvältor men hade ännu stävstenen stående på plats.Foto: Gisela Ängeby (CC BY)

Ett av skeppen var placerat ovanpå ett runt skärvstensflak som innehöll deglar och gjutformar, en typ av föremål som i detta speciella sammanhang associerar till en bronssmeds begravning i ett gravmonument som tillhör den fornskandinaviska kulturens mest mytomspunna, nämligen skeppet.

Vy över gravfältet i Övraby.Vy över gravfältet med boplatsområdet längst i nordväst. I förgrunden syns den till hälften avtorvade gravhögen som med sin krans av brätte bredde ut sig över nästan hela höjdens bredd.Foto: Gisela Ängeby (CC BY)

I gravfältets och höjdryggens motsatta ände i sydost låg som en tydlig markör en monumental gravhög omgiven av brätte. Mellan skeppen och gravhögen fanns i stråk sammanhängande stenpackningar och små stensättningar som dolde begravningar i form av brandgropar, urnegravar och spridda brända ben. Miljön rymde också ett par flatmarksgravar från äldre järnålder.

Gravfältet vid Vrangelsro hör inte bara till ett av de få från bronsålder och äldre järnålder som undersökts i södra Halland utan är för regionens vidkommande även unikt med skeppsättningar byggda för att synas. De bronsåldersskepp man tidigare har undersökt har samtliga legat överhöljda i gravhögar och stensättningar.

Dela sidan på