Flak av stenpackningar mellan stenskeppen.Mellan stenskeppen och den stora gravhögen låg flak av stenpackningar. Stenpackningen på bilden innehöll sammanlagt sju gravläggningar i form av gravurnor, brandgropar och spridda brända ben.Foto: Gisela Ängeby (CC BY)

Ett gravfält växer fram

Under bronsålder och äldre järnålder växer gravfältet successivt fram längs med den lite drygt 140 meter långa höjdryggen. Mellan de fyra skeppen i nordväst och den monumentala gravhögen i sydost, låg i sjok flacka och sammanflätade stenpackningar och vid sidan av dessa, ensamliggande små stensättningar.

Men även här hade uppenbarligen stenmaterial från gravöverbyggnader med tiden försvunnit och kvar fanns endast spretiga rester efter stensättningar.I det bäst bevarade stenflaket gick det att urskilja stenar byggda i formationer som lät ana att dessa markerade särskilda gravgömmor, exempelvis omgavs ett gravkärl av en krans av större stenar. Bortsett från de fyra stenskeppen som innehöll en gravläggning vardera, påträffades i miljön ett 20-tal begravningar.

Bland gravarna utmärkte sig särskilt en liten stenkista som omslöt två urnor med lock. En av urnorna innehöll ett bronsföremål. Men också ett litet kärl med fint applicerade nagelintryck runtom krukan, en barngrav nedsatt i en enkel grop, stod ut som speciell.

Urnegrav.Keramikkärl med nagelintryck och två gravurnor med lock i en urnegrav.Foto: Gisela Ängeby  (CC BY)

En stenkista med två gravurnor grävs ut.En stenkista innehöll två gravurnor med lock som här grävs fram av Torbjörn Brorsson, keramikspecialist.Foto: Christine Anderzén (CC BY)

Om omgestaltningen av den flacka höjden till gravfält startar med bygget av den stora gravhögen, eller utgår från de fyra skeppen, återstår att reda ut. Likaså är en spännande fråga hur begravningarna i de till det yttre mer anspråkslösa stensättningarna kronologiskt förhåller sig till den pampiga högen och de spektakulära stenskeppen, av vilka ett utifrån fynden att döma tillägnats en bronssmed.

Gravfältets arkitektoniska framtoning ger en bild av begravningar som gruppvis växer fram längs med den flacka höjden, möjligen som en spegling av olika släktleds eller gårdars behov av enskild plats, förankring och identitet.

Ett kraftigt stenskott stolphål syns i förgrunden framför gravfältet.I förgrunden syns anläggningen som efter utgrävning inte visade sig vara en grav, utan ett kraftigt stenskott stolphål beläget under stenflaket.Foto: Caj Carlstein (CC BY)

En intressant iakttagelse var att vid varje grupp av monument fanns ett kraftigt stenskott stolphål, antingen alldeles invid eller under något av monumenten. Sådana stolphål saknades helt inom gravfältet i övrigt även om det skulle visa sig att boplatslämningar också fanns under gravfältet. Genom att resa en kraftig stolpe kanske man både markerade och invigde det markstycke utmed den smala höjdryggen som man hade för avsikt att begrava sina döda inom.

Dela sidan på