Ivars kulle intill E6.Ivars kulle intill E6 och Nissastigen i Halland, inte så långt från Övraby 87.Foto: Wikimedia(CC BY)

Fornlämningen i landskapet

Den undersökta fornlämningen låg öster om E6 och nära Norra infartsmotet, som västerut leder in mot Halmstad och österut via Nissastigen så småningom når Jönköping.

Vid Norra infarten går det heller knappast att undgå att lägga märke till Ivars kulle, en mäktig bronsåldershög med bland annat en skeppssättning inbyggd i monumentet. Redan för gravbyggarna vid Vrangelsro borde Ivars kulle ha tett sig som mäktig och betydelsefull, liksom de stora Kårarpshögarna västerut som före grustäkterna prydde krönet av en svagt välvd grusås.

I ett vidare landskapsperspektiv ligger Övraby 87 i brytzonen mellan fullåkersbygden och det beskogade backlandskapet, mellan morän och lera; och i kulturhistorisk mening, i zonen mot fullåkerslandskapets monumentala bronsåldershögar, stråk av rösen och stensättningar som följer de kommunikativa huvudstråken, i synnerhet Nissan.

Dela sidan på