Småstenspackning inom ett gravskepps reling rensas fram.Jennifer Nilson och Christine Anderzén, studerande på Mastersprogrammet, i färd med att rensa fram småstenspackningen innanför den kraftiga relingen.Foto: Gisela Ängeby (CC BY)

Stenskeppen

De parvis byggda skeppen på höjdsträckningens yttersta spets låg alla åt samma håll med stävstenen riktad mot gravfältsmiljön. Stenskeppen har aldrig legat överhöljda av högar, rösen eller stensättningar vilket inneburit att de synliga i landskapet kunnat plockas på sten.

Men utifrån avtryck i marken efter bortplockade stenar går ändå att rekonstruera den ursprungliga skeppformen, exempelvis saknade ett skepp nästan alla relingsstenar men stenlyften avslöjade dess linje. På samma skepp fanns också stora rotvältor som ryckt upp merparten av stenpackningen men själva gravgömman, en brandgrop med ett miniatyrkärl, fanns bevarad intakt under en centralt placerad locksten.

Märken efter bortplockade relingsstenar.Stenlyft i marken avslöjade bortplockade relingsstenar.Foto: Gisela Ängeby (CC BY)

Skeppens form och uppbyggnad

Skeppssättningarna var mellan fem och sex meter långa och närmare två meter breda men rymde sinsemellan olika konstruktioner. Exempelvis var ett skepps hela botten innanför relingen täckt av stora stenar medan ett annat skepps botten utformades efter stenar lagda i en enkel rad från stäv till köl. Gemensamt för stenskeppen var emellertid packningen av knytnävsstora stenar som klädde de grövre och större stenarna i monumenten.

Skeppsparet längst ut på höjden i Övraby.Skeppsparet längst ut på höjden.Foto: Gisela Ängeby (CC BY)

Småstenpackningen fanns inom gravfältsmiljön endast på stenskeppen men också en båtformad stensättning i gravfältets andra ände, närmast den stora gravhögen, hade draperats med små och rundkullriga stenar. Jämte den båtformade stensättningen låg ett gravmonument kraftigt urplockat på stenar men kvar fanns även här rester efter en likartad småstenspackning. Spår efter stenlyft tyder på att också monumentet ursprungligen kan ha haft en båtliknande form.

En stenrad förbinder två skeppsgravar.På bilden syns tydligt stenraden som förbinder de båda skeppen med varandra och hur det delvis bortgrävda skeppet ligger ovanpå skärvsstensflaket.Foto: Gisela Ängeby (CC BY)

Ingen annanstans på gravfältet förekom knytnävsstora stenar som byggmaterial. Förutom själva gravformen, antingen som tydligt skepp med relingsstenar eller som båtformad stensättning utan reling, så speglar de handplockade småstenarna både en symbolik och ett arkitektoniskt drag som skiljer dem från gravfältets övriga monument. Signifikant nog låg också gravarna med knytnävsstora stenar i gravfältets vardera ände som en slags inramning av begravningsmiljön utmed den flacka höjden. Skeppssättningsparet som låg ytterst på höjdsträckningen sammanlänkades av en rad jämnstora stenar som vore de förtöjda invid varandra.

Det västra och det östra skeppet

Det västra skeppet med relingen byggd av stenar med rödskiftande granater innehöll ett brandlager, sannolikt bålplatsen, som täcktes av stora stenar med flatsidan nedåt. Flera av stenarna låg i cirkel kring och delvis på en rund sten som när den lyftes på visade sig markera en bengrop, fylld med mycket stora och välbevarade ben.

Grannskeppet i öster var byggt ovanpå en matta av skärvsten som innehöll flera degel- och gjutformsfragment, somliga med passform. Skeppet ovan det runda skärvstensflaket saknade relingsstenar lika stora och tydliga som i de andra stenskeppen. Likaså saknades i botten av detta skepp en nedgrävd gravgömma men högre upp i anläggningen påträffades resterna efter ett gravkärl stöttat av kantställda hällar. Spridda brända ben låg både utanför kärlet och lite varstans i skeppet. Dokumentationen visar alldeles tydligt att det finns ett konkret och nära samband mellan skärvstensflaket med deponerade, sannolikt rituellt ituslagna, deglar och gjutformar, och bygget av stenskeppet.

Fredrik Strandmark hittar bland skärvstenen flera bitar av deglar och gjutformar.Fredrik Strandmark hittar bland skärvstenen flera bitar av deglar och gjutformar. Somliga degelfragment har ett rödfärgat förglasat ytskikt.Foto: Gisela Ängeby (CC BY) Fredrik rensar fram skärvstensflaket under skeppet.Fredrik rensar fram skärvstensflaket under skeppet.Foto: Gisela Ängeby (CC BY)

Dela sidan på