Ett vattenfyllt djupschakt i Eklanda.Schaktningen i Eklanda, 2004, gjordes ned till en nivå cirka 1,7 meter under dagens markyta, vilket ledde till att delar av ytan som skulle undersökas lades under vatten.Foto: Glenn Johansson (CC BY)

2004

Förteckning över ett urval av de arkeologiska uppdrag som UV genomfört under 2004, med länkar till pdf:er som berättar om uppdragen. Det kan handla om allt från förundersökningar och undersökningar till arkeologisk projektering eller specialiserad arkeologi.

Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriet Gävle 2012. Medgivande I 2012/0744. Kartor är godkända från sekretessynpunkt för spridning.

Projekt som har pågått under ett par år finns med under det senaste året.

Sociala huset – arkeologisk undersökning av befästningsverk inom kvarteret Jungfrustigen (Sociala huset) och kvarteret Gamla Latin i Göteborg i samband med projektet Pedagogen

Borgholm 2004 – arkeologisk undersökning för ny entrébyggnad till Borgholms slott, Öland

E18, Enköping–Sagån – kompletterande utredningar och kartering av 17 platser längs den nya vägsträckningen för E18 mellan Enköping och Sagån, Västmanland och Uppland

E6 Bohuslän, 2004 – arkeologiska undersökningar för E6 vid Säleby, Bohuslän

Eklanda – arkeologisk undersökning av en 9000 år gammal stenåldersboplats i Mölndal strax söder om Göteborg, Västergötland

Gruvrondellen i Falun – arkeologisk undersökning av kallrostar och slagghögar strax öster om Falu koppargruva, Dalarna

Fågelsta 2003–2004 – arkeologiska undersökningar i Fågelsta (Fågelstagruppen) för dubbelspår mellan Mjölby och Motala i Slättbygdsprojektet, Östergötland

Landeryd – arkeologisk undersökning och dokumentation av äldre gravar och murverk i samband med renovering av Landeryds kyrka, Östergötland

Glaskulan – arkeologisk undersökning av en järnåldersboplats för ett butikscentrum i utkanten av Linköping, Östergötland

Kvarteret Liljan – arkeologisk undersökning inför bostadsbyggande vid Västergatan i Malmö, Skåne

Naturgas genom Närke – arkeologisk utredning för Sydkrafts projekt Naturgas Mellansverige genom Närke via Örebro och vidare upp till Rockhammar i Västmanland inom Örebro län, Närke

Riseberga klosterruin – arkeologisk undersökning som följd av renovering av ett medeltida cistercienserkloster för nunnor i Riseberga, Örebro, Närke

Rångedala, Charlottendal – arkeologisk undersökning för riksväg 40 av boplatsspår från yngre bronsålder, en urnegrav från folkvandringstid, hålvägar och förhistoriska röjningsrösen vid torpet Charlottendal i Rångedala, Borås, Västergötland

Solberga, E18 – arkeologisk förundersökning för E18 av agrarhistoriska lämningar i ett skogsområde i Solberga i nordvästra Närke

Södra Råda – arkeologisk undersökning av gammal kyrkplats där timmerkyrkan från 1300-talet kyrkan brann upp i november 2001, Värmland

Transportstaden – arkeologisk undersökning av boplatslämningar från tidigneolitisk tid och fram till medeltid för ett bostadsområde vid Bäcklunda i Mosjö socken, Örebro, Närke

Nordanby – arkeologisk undersökning av boplats från övergången mellan sten- och bronsålder vid Nordanby äng i utkanten av Västerås, Västmanland

Dela sidan på