Har mångårig erfarenhet som kvartärgeolog och arkeobotaniker. Fil. dr. med inriktning mot Senkvartär geologi/paleoekologi och pollenanalys.