Sten betraktas ofta som ett informationslöst material, men det stämmer inte. Genom en geologisk bedömning och analys kan stenmaterialet avslöja viktiga detaljer om människans vardag, ekonomi och livsstrategier  för tusentals år sedan.

Vid arkeologiska undersökningar kan det vara intressant att jämföra de stenar som påträffas i anläggningarna med bergarter i omgivande stenblock. En sådan studie visar om stenarna är speciellt utvalda eller bara slumpmässigt använda. Gruvor och stenbrott kan också hittas och identifieras genom studier av berggrundskartor och fältinventeringar.

Stenar som använts som exempelvis syllstenar, stolpfundament och kantkedjor är ofta gjorda av lokalt stenmaterial, men bergartsanalyser visar ibland att fördelningen inte är slumpmässig. Vissa bergarter har valts för specifika funktioner eller framträdande placeringar. En geologisk fältinventering kan även urskilja formationer som uppkommit av mänsklig aktivitet från naturbildningar, något som i sin tur kan användas för att påvisa exempelvis källor till råämnen för yxor.