Inför dragningen av Ostlänken kommer flera områden med järnåldersboplatser i åkermark och järnåldersgravfält att påverkas. Nu har ett nytt kunskapsunderlag över fornlämningarna tagits fram för att få en överblick över vad vi har för kunskap om dem i den här regionen.

Utgrävningen vid Bådstorp utanför Norrköping. Foto: Arkeologerna CC BY

Det handlar om områden i tre län som berörs av den nya höghastighetsbanan. Många järnåldersboplatser i åkermark och järnåldersgravfält kommer att helt eller delvis beröras av Ostlänken. Det tidigare kunskapsunderlag och information som finns om dessa lämningstyper är idag gamla eller har inte uppdaterats. Därför har Arkeologerna på beställning av Länsstyrelsen i Södermanlands län tagit fram en ny översikt, rapporten har publicerats av länsstyrelsen.

Arbetet har bekostats med FoU-medel från Riksantikvarieämbetet och underlaget har arbetats fram av en mångvetenskaplig projektgrupp.

– Vi har tagit fram ett kunskapsunderlag inför de stora arbetena på Ostlänken under kommande år.  Det omfattar järnåldersboplatser i åkermark och järnåldersgravfält. Underlaget tar avstamp i det nuvarande kunskapsläget och pekar framåt mot angelägen ny kunskap och prioriterade frågeställningar samt behov av metodutveckling och analysmetoder, säger Ann-Mari Hållans Stenholm på Arkeologerna.

Ladda ner hela rapporten (PDF):
Kunskapsunderlag Ostlänken. Järnåldersboplatser i åkermark och järnåldersgravfält. | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)