UV GAL, RAPPORT 2005:14. Arkeologisk förundersökning och undersökning.
Snåret, aspekter på sten-, brons- och järnålder i Vendel.
Väg E4, sträckan Uppsala–Mehedeby, Uppland, Vendels socken, Fallsboda 1:2, Karby 29:5, RAÄ 291, Dnr 422-1399-2003 och 423-2325-2003
Niclas Björck och Fredrik Larsson, med bidrag av Thomas Eriksson, Karl-Fredrik Lindberg och Niklas Ytterberg.

I Vendels socken i Uppland har boplatslämningar från en lång tidsperiod undersökts. Fynden påvisar aktiviteter redan för 6000 år sedan. Bebyggelselämningar från perioderna neolitikum, bronsålder och äldre järnålder har dokumenterats och tolkats.

Även fynd från senare delar av järnåldern, samt spår av kolningsverksamhet eller liknande under 1800-talet påträffades. Bland föremålsfynden finns kvarts från stenåldersytorna och bland annat keramik från perioden neolitikum-äldre järnålder. Såväl hantverk som offeraktiviteter har troligen förekommit.

Ladda ner och läs rapporten:

Rapport del 1

Rapport del 2

Bilaga med figurer