Krokek

Publikation

Schaktningsövervakning invid Krokeks kyrka, Kolmården

Rapport 2020:109 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Linus Hagberg

Uppdrag

Från jägare och samlare till torpare i Kolmården

Med början i september 2020 förundersöker vi drygt 30 olika fornlämningar längs med Ostlänkens framtida sträckning i Kolmården. Tidsspannet är stort.