Spår efter hus och hägnader har markerats med gula trädgårdspinnar, öglespjut och rödfärgade stakkäpparDel 1 av undersökningen i Systrahagen har nu avslutats. Förutom det treskeppiga långhus från yngre bronsålder, som vi skrivit om tidigare fanns det lämningar efter en mindre gård troligen från äldre järnålder, 500 f Kr – 400 e Kr. På en ca 60×35 meter stor gårdsplan fanns det spår efter ett treskeppigt långhus, av ett mindre fyrstolpehus, av hägnader och av en brunn.

Det treskeppiga långhuset har varit cirka 12×6 meter stort och uppdelat i tre rum. I mitten fanns ett ingångsrum, öster därom ett kombinerat kök och bostadsrum och i väster en förrådsdel. Det mindre fyrstolpehuset har förmodligen varit en ekonomibyggnad av något slag. Kring husen fanns spår efter flera hägnader, bland annat två parallella rader som bildade en fägata från husen och bort mot betesmarker i sydväst. Öster om husen fanns odlingslager, som kan höra till äldre järnåldersgården men också utgöra lämningar eter senare odling i området.

Inom gårdsplanen fanns också en brunn. Den var drygt 2,5 meter stor i ytan och nedgrävt cirka 1,5 meter. Den innehöll inga fynd men vi har samlat in prover som kanske kan visa om fröer och pollen har ramlat ner i brunnen.

Fynden från gården är fåtaliga och består av några få keramikskärvor och malstenar. Både en del av en underliggare och en malsten har hittats.

Snart vidtar Del 2 i Systrahagen och sedan fortsätter undersökningarna vidare norrut i Pryssgårdsparken.

Marita letar med hjälp av grävmaskinen efter gaveln på ett treskeppigt långhus. Stolphålen där takbärande stolpar har stått är markerade med rödfärgade stakkäppar.

Maria och Per undersöker fyllningen i den brunn som fanns intill husen i Systrahagen.