Göteborg grundlades 1621 som ett starkt fäste mot väster. I den nya staden förenades funktioner som tidigare varit spridda på flera platser kring Göta älvs mynning – hamn, stadsbebyggelse och framför allt en stark befästning. Gator och kvarter i den nya staden lades i ett strikt geometriskt mönster med räta vinklar. Runt staden grävdes vallgravar och genom staden flera kanaler, som dränerade det ganska fuktiga området. Framför allt fungerade stora Hamnkanalen som hamn. Flera av kanalerna fylldes sedan igen och blev gator men i stora delar är stadsplanen densamma som vid stadens grundande.

Vi kan fortfarande hitta i innerstaden med en historisk karta i handen och gå på de gator som planerades och byggdes på 1620-talet. Kring staden löpte också en befästning med murar och jordvallar kring vallgravarna.

Under flera år pågår arkeologiska undersökningar i det gamla Göteborg inför byggandet av Västlänken, bland annat runt Rosenlundskanalen i närheten av Haga och utmed Västra Sjöfarten nedanför Kvarnberget, och bort mot Centralen.

Läs mer om de arkeologiska undersökningarna inför Västlänken i Under jorden i Göteborg