Hornkrona av kronhjort påträffad i kulturlager från Västra Ingelstad i Skåne. Fyndet av ett större horn ger associationer snarast till stenålder, men lokalen som undersöks är ifrån äldre järnålder.

Huggspår på hornet som orsakats av metallredskap snarare än flintyxor indikerar att det är samtida med övriga lämningar på platsen. Fynd av enstaka delar av bearbetat horn från äldre järnåldersboplatser är relativt vanligt förekommande, men hela horn som detta är något ovanligt.