2015

Rapport 2015:47. Arkeologisk utredning, etapp 1. Södermanlands län, Södermanland, Nyköpings kommun, Kila, Lunda och Stigtomta socknar
Wivianne Bondesson

På uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län har det genomförts en arkeologisk utredning inom socknarna Kila, Lunda och Stigtomta i Södermanland. Utredningen sker inför byggande av höghastighetsjärnvägen Ostlänken, sträckan Länsgränsen–Stigtomtavägen, på uppdrag av Trafikverket.

Vid utredningen registrerades 357 objekt. Av dessa var 20 lokaler registrerade i FMIS sedan tidigare. För de sedan tidigare kända objekten kvarstår bedömningen för de flesta men för tre objekt föreslås en ny bedömning. Tjugoen fornlämningar finns nu registrerade inom utredningsområdet varav 12 var registrerade i FMIS sedan tidigare. De flesta utgörs av gravar samt bebyggelselämningar från före år 1850 men tre objekt sticker ut; lämningar efter kvarn, hammare, färdväg samt ett vägmärke. Övriga kulturhistoriska lämningar är 163 stycken och finns nu registrerade inom utredningsområdet. Tio av dessa var registrerade i FMIS sedan tidigare. De utgörs framför allt av skogsbrukslämningar samt ett mindre antal stenbrott, lägenhetsbebyggelser yngre än 1850, färdvägar, tjärdalar, gränsmärken i befintlig gräns, en källa med tradition, fyndplatser, linberedningsgropar, fornlämningsliknande lämning samt fossil åker. Totalt 157 objekt är möjliga fornlämningar, d.v.s. förmodade boplatslägen som valts ut utifrån sina goda topografiska förutsättningar. För de övriga objekten i, det flesta fall lägenhetsbebyggelse, gäller att ytterligare efterforskningar/utredningsgrävningar behövs för att fastställa status. Tretton av objekten har fått statusen ej kulturhistorisk lämning, med tillägget ”Bedömningen kan förändras vid expropriering”. Det avser idag bebodd bebyggelse. Vid inlösen kan de bli ödelagda och få en ändrad status.