Men vad letar ni efter, egentligen?  är nog en av de vanligaste frågor vi får. Och svaret är inte flintbitar eller krukskärvor. Inte ens guld eller silver. Det vi söker är svar på ett knippe bestämda frågor som vi formulerat innan grävningen kommer igång. Varje arkeologisk undersökning ska ha en plan där det framgår hur vi ska gräva och vilka frågor vi fokuserar på.

På torpet Tjuvkil utgår vi från tre teman som hjälper oss att specificera frågor. De är obesuttenhet, försörjning och landskap, i alla dessa ingår frågor om klass och genus. Vi tittar lite på temana:

Begreppet obesuttenhet väcker frågor om vad det innebär att inte ha rådighet över jord, att inte ha samma rättigheter som den som sitter på en gård. Hur organiserade torparna sitt vardagsliv, sitt boende, det utrymme de hade till sitt förfogande? Hur var husen byggda och inredda? Hur skilde sig torparnas liv från de besuttnas? Vilka strategier hade de för att hantera och kanske förändra sin tillvaro?

Försörjning handlar kort sagt om vad de levde av. Vilka resurser kunde de utnyttja, var kom mat och inkomster ifrån? Vad odlade de? Hade de något ekonomiskt utrymme utöver den rena nödtorften? Vilka föremål fanns på torpet? Hur mycket av 1800-talets massproduktion av olika föremål nådde torpet, till exempel?

I temat Landskap tittar vi på det större sammanhanget kring torpet. Hur var det placerat i relation till bebyggelsen i övrigt? Fanns det fler torp i närheten och hur såg de ut? Var låg den övriga bebyggelsen, var gick vägarna, var fanns den odlade marken o.s.v.

Detta är bara en mycket kort sammanfattning och vi kommer att återkomma till frågorna i senare inlägg. Men det vi letar efter är alltså sådant som hjälper oss till svar och det kan vara allt möjligt från husgrunder, trasiga föremål, olika slags jordlager, mikroskopiska spår av frukter och fröer, djurben, för att bara nämna några. Till vår hjälp har vi kartor och arkivhandlingar, som kan svara på vissa typer av frågor, medan arkeologin svarar på andra.