Arkeologer från Göteborgs Stadsmuseum övervakar schaktarbeten i samband med trädflytt i Kungsparken i Göteborg. Nya växtplatser grävs för träden i parken och arkeologerna dokumenterar de lämningar som dyker upp i groparna innan träden flyttas. Något de söker är bland annat lämningar efter befästningens yttre försvarsverk utanför vallgraven. 

Stora träd flyttas och får ny växtplats inom Kungsparken. På bilden syns ett träd som precis fått sin nya placering i parken.

När det största trädet skulle flyttas gjordes ett intressant fynd under två meter grå lermassor, överkanten av ett rundat tegelvalv. För att undersöka tegelvalvet närmare rensades det fram så långt som det var möjligt. Fyndet rönte intresse och SVT Nyheter skrev en artikel

I samband med trädflytten sågs överkanten av ett tegelvalv som rensades fram. Foto: Göteborgs stadsmuseum.

Ett hål borrades igenom den övre delen av tegeltaket. En filmkamera stacks ner genom hålet och filmsekvensen visade en gång, en kulvert, som är ungefär 1,30 meter hög. De kunde skönja cirka tre meter åt vardera hållet och åt öster delades gången åt två håll.

Ett hål borrades i den kulvert i tegel som hittats under grävarbetena vid flytten av träden i Kungsparken i Göteborg.

Filmen bekräftade också att kulverten fortfarande är i funktion med rinnande vatten. Vatten strömmar från öster och har i princip samma vattennivå som vattnet i kanalen intill.

Kulverten kan mycket väl påträffas igen i samband med markarbeten inför att Hagastationen byggs. Därför kommer vi att göra ytterligare efterforskningar för att ta reda på mer information om kulverten. Arkivstudier kan ge värdefull kunskap om när den byggdes och till vilket ändamål. Vad vi vet så har det gått en bäck i närheten av vattenkulverten på 1600-talet, men att den leddes om på 1700-talet för befästningarna. En teori är att kulverten kan ha byggts i samband med att Kungsparken anlades under åren 1839–1861, men detta kan vi återkomma till om arkivstudierna genererar intressanta resultat.

I ett tidigare inlägg beskrev vi hur det gamla befästningsområdet söder om vallgraven kom att förvandlas till en rekreationspark. Läs vidare om hur Kungsparken blev en del av stadens nöjes- och friluftsliv vid mitten av 1800-talet.